Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-01
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 9.93 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5179 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,93 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 9,93 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 3063,oo PLN/rocznie/ wadium 3160,oo PLN do 28.01.2022/termin przetargu 01.02.2022 godz. 11:00

Oddział Terenowy we Wrocławiu

 

termin publikacji od 17-01-2022 r. do 01-02-2022 r.

WRO.WKUZ.RA.4243.6.2022.IP.3

WRO.WKUZ.RA.4243.5.2022.IP.3

Rakowice Wielkie, 2022-01-05

Nr. Rej. 4223/7/2022

 

Ogłoszenie numer WRO-D-0009-2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 roku poz. 481 ze zm.), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę  o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243),ustawy            z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

II  PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

 

59
600
Lwówek Śląski
,
Rakowice Wielkie
15
,
71
 35
63 919
,
www.kowr.gov.pl

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 26-10-2021 roku do 10-11-2021 roku w siedzibiew Urzędzie Miasta w Wojcieszowie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej  we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR  w Rakowicach Wielkich,na stronie internetowej www.kowr.gov.ploraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

Przedmiotem dzierżawy są:

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w:

obręb III miasta WOJCIESZÓW, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie, działki nr: 79/10, 102, AM-2

 

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 9,9330 ha (użytki rolne 9,7018 ha), w tym:

 • Grunty orne 6,6051 ha w klasie: R IIIb – 0,3680 ha; R IVa – 6,2371ha;
 • Trwałe użytki zielone 3,0622 ha w klasie: Ł IV– 2,7688 ha;  Ł V – 0,2934 ha;
 • Pozostałe grunty 0,2657 ha w klasie: Ls V – 0,2312ha; W – 0,0345 ha;

 

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nieruchomość położona jest w IIIokręgu podatkowym.

 

Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN.

 

Dla przedmiotowych działek Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1Z/00040323/9.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  jednostki strukturalnej miasta Wojcieszów – Północ  zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/80/04 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26-02-2004 r. zm. Uchwałą nr XXIV.112.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28-11-2012 r., działka o numerze ewidencyjnym 79/10, obręb Wojcieszów III objęta jest częściowo m.p.z.p.,która to część działki znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 4P-U oraz w strefie RL. Większa część działki nie została objęta m.p.z.p..

dla strefy 4P-U plan ustala:

 • Przeznaczenie terenu: działalność gospodarczą
 • ustalenia adresowane: ustala się zakaz lokalizacji mieszkalnych dla strefy RL plan ustala:

– przeznaczenie podstawowe: lasy ochronne i grunty leśne. 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nie limitowanym planem zakresie pod warunkiem, nienaruszenia granic ewidencyjnych gruntów leśnych.

 

Działka nr 102, obręb Wojcieszów III, nie została objęta opracowaniami planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Wojcieszów przyjętego na podstawie Uchwały Nr XIV/61/99 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 9 grudnia 1999 r., zm. Uchwałą Nr XXXIII.159.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2013 r. i zm. Uchwałą  nr XIV.57.2015  Rady Miasta Wojcieszów z dnia 11 grudnia 2015 r. oraz zm. Uchwałą Nr XLVII.219.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2018 r, działka o nr ewidencyjnym79/10, obręb III miasta Wojcieszów, znajduje się w strefach oznaczonych symbolami:

RP (przeważająca część) dla której studium przewiduje:

 • tereny rolne RP – obejmują użytki rolne, w obrębie których dopuszcza się także:
 • lokalizację siedlisk oraz obiektów związanych z gospodarką rolną,
 • lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wyznaczenie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, urządzonych punktów widokowych i miejsc biwakowych,
 • wydzielenie dróg gospodarczych służących bezpośredniej obsłudze obszaru.

P-U dla której studium przewiduje jako:

Funkcję dominującą: przemysł oraz pokrewne formy działalności gospodarczej Funkcje towarzyszące u uzupełniające to:

 • mieszkalnictwo istniejące, z dopuszczeniem obiektów nowoprojektowanych wyłącznie jako towarzyszących działalności gospodarczej, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej izolacji (zieleń, odległości) od funkcji podstawowej,
 • usługi komercyjne,
 • obiekty i urządzenia techniczne obsługi miasta,
 • układ komunikacji lokalnej, parkingi, – zieleń izolacyjna i ochronna.
 • Dla strefy RL studium przewiduje:

Tereny lasów RL – obejmują lasy ochronne oraz prywatne lasy gospodarcze. Zakłada się powiększenie terenów leśnych – orientacyjny przebieg granicy rolno – leśnej określa rysunek studium. Zasady oraz zakres dopuszczalnych działań na tych terenach określają przepisy szczegółowe.

 

Działka o nr ewidencyjnym102, obręb Wojcieszów III, znajduje się w strefie oznaczonej symbolem RP dla której studium przewiduje:

 • RP (przeważająca część) dla której studium przewiduje:
 • tereny rolne RP – obejmują użytki rolne, w obrębie których dopuszcza się także:
 • lokalizację siedlisk oraz obiektów związanych z gospodarką rolną,
 • lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wyznaczenie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, urządzonych punktów widokowych i miejsc biwakowych,
 • wydzielenie dróg gospodarczych służących bezpośredniej obsłudze obszaru.

Działki położone są w Obszarze Natura 2000.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni  w Legnicy, iż przez działkę nr: 79/10, obręb Wojcieszów III,  przebiega urządzenie wodne – row, nie ujęte w ewidencji urządzeń wodnych.

 

Działki nieużytkowane, porośnięte starą trawą i chwastami, porośnięte drzewostanem liściastym w zróżnicowanym wieku i gatunku. Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu. Działka nr 79/10, obręb II miasta Wojcieszów, w okolicach rowu podmokła . W północno – zachodniej części działki, przy rowie odwadniającym, występuje  mały zbiornik wodny (staw) – zaniedbany, zakrzaczony, porośnięty starą trawą i chwastami, pozbawiony całkowicie wody. Działki posiadają dostęp do drogi gruntowej.

 

 

 

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:  32,94 dt pszenicy

Minimalne postąpienie:  1,00 dt pszenicy

Wadium:  3.160,00 złotych

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 2 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych, nie dłużej niż na 3 lata, z możliwością ewentualnego wydłużenia tego okresu.

 

Dzierżawca nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem przetargowym zobowiązany będzie  do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych  z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela  lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01-02-2022roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, pokój          nr 25, o godz. 11:00.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 17-01-2022 r. do 28-01-2022 r. w dni robocze            w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, tel. 71 35 63 919.

 

Zgodnie z art. 29 ust.3bc UoGNRSPw przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej;
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
  • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisjiprzetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium,na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu,ul. Mińska 60, 54-610 Wrocławnr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 28-01-2022 roku, z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należyzłożyć pisemne oświadczenia:

 • o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 • że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2) uniemożliwiające udział  w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły,
 • o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Krajowego Ośrodka oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
 • w stosunku do NIERUCHOMOŚCI NR I o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład dzierżawionej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • że przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany będzie do złożenia pisemnego pełnomocnictwa do jednostronnego przejęcia nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne, w tym zgłoszonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, tj. ujętych w wykazie prowadzonym przez KOWR na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20.07.2017r o KZN (Dz. U. z 2017r. poz. 1529 ze zm.) lub znajdujących się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, lub znajdujących się w granicach administracyjnych miast, objętych umową dzierżawy.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu  przed jego rozpoczęciem.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy;
 3. uczestnikowi, z którym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę  po zakończeniu przetargu. W przypadku jednakże wniesionych zastrzeżeń do procedury przetargowej – zgodnie z treścią art. 29 ust.14 ustawy  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo ich rozpatrzenia przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.

 

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia            z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

 

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia

w     formie    aktu    notarialnego    o    poddaniu    się    egzekucji    stosownie    do    art.    777    §    1       pkt.

4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego przekroczy równowartość150,00 dt pszenicy w stosunku rocznym). 

 

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe            z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

1.osoba która zgłosiła zamiar uczestnictwa w przetargu, może wnieść do dyrektora oddziału terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uczestnictwa w przetargu, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR osób dopuszczonych do udziału w przetargu;

Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez dyrektora oddziału terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

 

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1austawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez Krajowy Ośrodek umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

 

UWAGA:Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na kosztdzierżawcy.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
 • w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 17-01-2022 roku,  do 01-02-2022 roku, w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta w Wojcieszowie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich, oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.  i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

 

Stosownie do treści art. 13 RODO (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:

 • Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).
 • Jako administrator, w celu przeprowadzenia kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji KOWR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz w pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy dzierżawy, po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do Pani/Pana.
 • dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe dzierżawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia został zobowiązany w zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do danych osobowych oferentów i dzierżawcy mogą też mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 4. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15,  tel. 71 35 63 919 wew. 515, pokój nr 3. 

 

Sprawę prowadzi: Iga Paszczyk email: iga.paszczyk@kowr.gov.pl

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/304786

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.93 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: złotoryjski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu