Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-07
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.71 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5172 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,71 ha

Powiat:wałecki
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,71 ha/ użytek PsVI/ czynsz wywoławczy 142,oo PLN/rocznie/ wadium brak/termin składania ofert 07.02.2022 godz. 10:00

Tuczno, 20.01.2022
ZG.2217.4.2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na dzierżawę gruntów rolnych
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuczno
w imieniu którego występuje
Marcin Majchrzak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno
ul. Klasztorna 36 , 78-640 Tuczno
tel. 67 2593147 , fax 67 2593299, e-mail: tuczno@pila.lasy.gov.pl;
ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Adres administracyjny Powierzchnia
ha
Poz. Leśnictwo Oddz. poddz. Rodzaj
użytku
Nr działki
(część)
Gmina Obr. ewidencyjny
1 Krępa 171z Tuczno 045 Nowa Studnica
0039
PS VI 0,5648 8118/46
2 Martew 338r
(część)
Tuczno 045 Martew 0041 R VI 0,1547 285

Uwaga !
Grunty rolne odłogujące,
poz.1 – grunt porośnięty trzcinnikiem, podłoże -stare fundamenty .
1. Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego dla ww. gruntów rolnych wynosi :

Klasy użytków rolnych
– PSVI
cena za 1ha
200,00 zł

– RVI – 400,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną netto za pierwszy rok dzierżawy.
2. Okres dzierżawy – na czas określony do dnia 31.12.2024 r.
3. Wszelkie postanowienia, obowiązki dzierżawcy oraz warunki płatności zawiera wzór umowy
stanowiący załącznik do ogłoszenia.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę.
5. Oferty na dzierżawę gruntów należy składać w zaklejonych kopertach, w siedzibie Nadleśnictwa
Tuczno w terminie do 07.02.2022r. do godz. 1000 Kopertę należy opisać podając:
Adres składającego ofertę
Adresata: Nadleśnictwo Tuczno ul. Klasztorna 36 ; 78-640 Tuczno
hasło: „OFERTA na dzierżawę gruntów rolnych”
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.02.2022r. o godzinie 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa
Tuczno w sali konferencyjnej .
7. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 8. Złożona pisemna oferta powinna zawierać:
– Imię i nazwisko oferenta lub nazwa firmy,
– Dokładny adres oraz numer telefonu kontaktowego,
– Oferowaną wysokość czynszu w zł netto,
– Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy,
– Wyrażenie zgody przez oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania
przetargowego i wyniku przetargu,
– Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej – w przypadku , gdy umowa ma być zawierana
przez pełnomocnika.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
10. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, nieczytelne lub nie zawierające wymaganych
elementów zostaną odrzucone.
11. Kryteria wyboru oferty:
1) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za dzierżawę.
2) Cena wywoławcza jest ceną netto za pierwszy rok dzierżawy.
3) Cena podana w ofercie nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Oferta z najwyższym czynszem dzierżawnym stanowi ofertę najkorzystniejszą.
12. W przypadku równorzędnych ofert, nadleśnictwo przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny w formie
licytacji, o której terminie oferenci zostaną powiadomieni.
13. O wyniku przetargu wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni po rozstrzygnięciu
przetargu. Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-tuczno/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia2
zakładka Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Ponadto oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o terminie
podpisania umowy.
14. Zawarcie umowy
1) Umowa zostanie podpisana z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
2) Umowa zostanie podpisana w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Tuczno u p. Beaty
Kostrzewskiej tel. (67) 2593790. Informacje o nieruchomościach rolnych można również uzyskać w
leśnictwach wymienionych w ogłoszeniu.
Wzór umowy i formularz ofertowy dostępny jest na stronie Nadleśnictwa Tuczno
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-tuczno/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia2
Nadleśnictwo Tuczno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn do
momentu otwarcia ofert.
W załączeniu:
1. Wzór umowy
2. Formularz oferty na dzierżawę gruntów rolnych
Podpisał
Marcin Majchrzak
Nadleśniczy

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-tuczno/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia2

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.71 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: wałecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-31

Dodano: 18 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6658 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,77 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6656 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 11,00 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-19

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6651 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6647 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 6,61 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu