Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-18
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 41.59 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5171 dzierżawa gruntu rolnego pow. 41,59 ha

Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 9-miesięczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 41,59 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 24132,oo PLN/rocznie/ wadium 1250,oo PLN do 14.02 2022/termin przetargu 18.02.2022 godz.09:00

Pakość, 17 stycznia 2022 r.

KIO.6845.2.1.2022.N.F.-B.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

 

Burmistrz Pakości

ogłasza w dniu 17 stycznia 2022 r.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 

– dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1 o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 8.456,25 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 25/100) za okres 9 miesięcy.

 

– dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V i W (grunty orne klasy IVa, IVb, V i grunty pod rowami), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 10.725,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) za okres 9 miesięcy.

 

– dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/6 o pow. ca 8,3298 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V, W i Ws (grunty orne klasy IVa, IVb, V, grunty pod rowami i grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 4.950,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) za okres 9 miesięcy.

 

  1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

 

  1. Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się w dniu18 lutego 2022 r. od godz. 9:00(dz. nr 25/1– 9:00, dz. nr 27/5 – 9:15, dz. nr 27/6 – 9:30) w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

 

  1. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

 

  1. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

 

– 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) – dot. dz. nr 25/1,

– 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/5,

– 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/6,

 

do dnia 14 lutego 2022 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

 

6 Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

 

– podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

– małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu wydzierżawienia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

– pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

  1. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

  1. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Gminy Pakość.

 

  1. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

 

  1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 3070487.

 

  1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

 

Burmistrz Pakości

 

Zygmunt Groń

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dni 17 stycznia 2022 r.

 

 

http://www.bip.pakosc.pl/index.php?app=przetargi&nid=4295&y=0&status=1

 

Szczegóły

Powierzchnia: 41.59 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-05-08

Dodano: 5 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6148 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,71 ha

Powiat: lipnowski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-04-03

Dodano: 3 marca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6114 Dzierżawa gruntu rolnego/pod fotowoltaikę, pow. 8,54 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-04-14

Dodano: 1 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6109 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 44,07 ha

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu