Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-26
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.73 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5162 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,73 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 5 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 2,73 ha/ użytek RV,RVI/ czynsz wywoławczy 1474,oo PLN/rocznie/ wadium brak/termin składania 26.01.2022 godz. 15:00

Lubliniec, dn. 12.012022 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec, zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszego ogłoszenia.

1 . Oferta przetargowa winna zawierać następujące informacje:

1) Imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta. 2) Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu

 • Rodzaj każdego użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchni gruntu który oferent zamierza wydzierżawić według wykazu załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 • Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawczego, która nie może być mniejsza niž podana wartość wywoławcza.
 • Propozycję koncepcji prowadzenia działalności na wydzierżawionej nieruchomości.
 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w zapieczętowanej kopercie opisanej: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Lubliniec” w sekretariacie

Nadleśnictwa Lubliniec w terminie do dnia 26-01-2022 r. do godz. 15:00.

1 . Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-01-2022 r. o godzinie 9:00 w siedzibie

Nadleśnictwa Lubliniec

 1. Warunki korzystania z gruntów rolnych zawiera wzór umowy dzierżawy (zał. 3) który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Lubliniec.

Nadleśnictwo Lubliniec, ul. Myśliwska 1 42-700 Lubliniec,

tel.: 34 341 33 38, e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl                                                                                      www.lasy.gov.pl

 1. Stawka wywoławcza czynszu rocznego za 1 hektar:

za grunty orne (R):

a.                 klasy III a

b.                klasy III b

c.                 klasy IV a

d.                klasy IV b

klasy V                   klasy VI

–                    wartość 9,4 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT

–                    wartość 7,7 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT

–                    wartość 6,3 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT

–                    wartość 4,6 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT – wartość 2,0 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT – wartość 1 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT

za grunty wykorzystywane pod uprawę trwałych użytków zielonych (PS, Ł)’

 1. klasy III — wartość 7,1 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT
 2. klasy IV — 4,3 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT
 3. klasy V — 1 ,1 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT
 4. klasy VI — 0,6 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT

za grunty leśne (LS) opisane w obowiązującym planie urządzania lasu jako poletka łowieckie (POL ŁOW), bez względu na klasę gruntu, wartość 4,3 dł ziarna pszenicy, bez podatku VAT.

 1. KMerium wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaoferowana wysokość czynszu rocznego. Poszczególne grunty rolne zostaną wydzierżawione osobom, które złożą najkorzystniejszą ofertę, tj. zaproponują najwyższą roczną wysokość czynszu. W przypadku złożenia więcej niž jednej oferty, dotyczącej jednej nieruchomości wybór Dzierżawcy nastąpi w drodze licytacji.

Oferty będą rozpatrywane osobno dla każdego z gruntów

 1. Osoba do kontaktu w sprawie przetargu jest Aleksandra Szczęsna, tel. 34 351 33 38 wew. 337
 2. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie.
 3. Dokumentacja przetargowa dostępna jest do pobrania na stronie internetowej

Nadleśnictwa Lubliniec.

 1. Podstawa prawna:

art. 39, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1 991 r. o lasach ( Dz. U. z 2020

 1. poz. 1463), Zarządzenie nr 2 Dyrektora regionalnej Dyrekcji Lasów

2

Państwowych w Katowicach z dnia 21.01.2021 r. w zakresie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach”, Zarządzenie nr 29/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 30.12.2021 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszowych za korzystanie z niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec, Zarządzenie nr 30/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów rolnych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec oraz powołania

Komisji Przetargowej w tym zakresie

5162 lubliniec 2,73 ha wykaz

https://lubliniec.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-nieograniczonym-archiwalne

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.73 ha
Województwo: śląskie
Powiat: lubliniecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 6 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6022 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,21 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 4 grudnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 6021 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,02 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu