Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-25
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 4.88 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5157 sprzedaż gruntu leśnego pow. 4,88 ha

Powiat:mielecki
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż 8 kompleksów gruntu rolno-leśnego/ pow. razem 4,88 ha/ użytek LsV,RVI/cena wywoławcza 125717,oo PLN/wadium 25144,oo PLN do 24.01.2022/ termin przetargu 25.01.2022 godz. 09:30

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa                (jednolity tekst Dz.U. z 2020r poz. 2243), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności

Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.869) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                z dnia  30 kwietnia 2012r.w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części

składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów                (Dz. U. 2012r. poz. 540 z póź.zm.) i zarządzeń Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

ogł as za publiczne nieograniczone przetargi ustne (licytacje)

 

na sprzedaż, nieruchomości przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radomyśl Wielki na cele rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymienionych w wykazie z dnia 18.10.2021r.

I.Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne niezabudowane położone w gminie Radomyśl Wielki, powiat mielecki,                     woj. podkarpackie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki, jak niżej:

Lp. Gmina

RADOMYŚL WIELKI

Obręb:

Nr ewidencyjny działek jako nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Powierzchnia i rodzaj użytków rolnych w ha Powierzchnia ogółem w ha Cena      w złotych Wadium w złotych minimalne

postąpienie w złotych

1. PODBORZE (0083) 1256 TB1M/00058087/9 ŁV – 0,16 ha,

LsIV – 0,15 ha,

Lzr-PsIV – 0,05 ha,

Lzr-ŁV – 0,11 ha,

Lzr-ŁVI – 0,13 ha,

Lzr-RV – 0,23 ha,

0,83 19 004 3 800 200
2. PODBORZE (0083) 1258/1 TB1M/00058271/6 LsVI –  0,32 ha, 0,32 8 993 1 790 90
3. PODBORZE (0083) 1258/3 TB1M/00058271/6 LsV – 0,29 ha,  LsVI – 0,11 ha, 0,40 11 171 2 230 120
4. PODBORZE (0083) 1261/2

1261/3

—————- kompleks

TB1M/00062525/3

TB1M/00058087/9

Lzr-ŁV – 0,02 ha;

Lzr-RV – 0,21 ha,

LsV – 0,61 ha;

Lzr-ŁV – 0,15 ha,

 

0,23

0,76

 

—————-

og. 0,99

26 443 5 280 270
5. PODBORZE (0083) 1261/5 TB1M/00058087/9 LsVI – 0,30 ha, 0,30 8 449 1 680 90
6. PODBORZE (0083)  

1264/3

1266/5

1267/3

—————-  kompleks

 

TB1M/00058087/9

TB1M/00062525/3

TB1M/00058087/9

RVI – 0,22 ha,

RVI – 0,22 ha,

Lzr-ŁV – 0,21 ha,

 

0,22

0,22

0,21

——————-      og. 0,65

17 716 3 540 180
7. PODBORZE (0083) 1266/3 TB1M/00062525/3 RV – 0,14 ha,

RVI – 0,38 ha,

Lzr-RVI – 0,08 ha,  LsV – 0,10 ha,

0,70 17 339 3 460 180
8. PODBORZE (0083) 1267/1 TB1M/00058087/9 RVI – 0,27 ha,

ŁV – 0,27 ha,

Lzr-PsIV – 0,01 ha,

Lzr-RV – 0,07 ha,

Lzr-RVI – 0,07 ha,

0,69 16 602 3 320 170

 

W zaświadczeniu z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim z dnia 9.10.2020r., Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki informuje, że wobec utraty z dniem 31 grudnia 2003 r. mocy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl Wielki zatwierdzonego Uchwalą Nr XXX/177/93 z dnia 29.12.1993r. Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim brak jest możliwości podania charakteru działek nr 1256, 1258/1, 1258/3, 1261/2, 1261/3, 1261/5, 1264/3, 1266/3, 1266/5, 1267/1, 1267/3                położonych w Podborzu.

W świetle „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radomyśl Wielki” przyjętego uchwałą nr XX/172/2000 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 7 grudnia 2000r: działki nr 1261/5, 1264/3, 1266/3, 1266/5, 1267/1, 1267/3 (Podborze) znajdują się w pozostałych obszarach produkcji rolniczej. Działki nr 1256, 1258/1, 1258/3, 1261/2,

1261/3 (Podborze) znajdują się częściowo w terenach istniejących lasów a częściowo w terenach oznaczonych jako systemy                powiązań ekologicznych.

Dla powyższych nieruchomości gmina nie podjęła żadnych działań mających na celu zmianę Planu lub zmianę Studium oraz nie toczy się postępowanie o lokalizacji elektrowni wiatrowych bądź innych źródeł energii odnawialnej. Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim nie posiada informacji o występujących złożach kopalin pospolitych.

 

Działka nr 1256 –zlokalizowana w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych, w pośredniej odległości od zwartej zabudowy. Teren działki nieużytkowany rolniczo. Na działce występuje drzewostan sosny, brzozy, w wieku ok. 30 lat. Istniejący drzewostan bez oznak dbałości. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działki nr 1258/1, 1258/3, 1261/2 i 1261/3, 1261/5, 1264/3 – zlokalizowane w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych,                w pośredniej odległości od zwartej zabudowy. Teren działek nieużytkowany rolniczo. Na działkach występuje drzewostan sosny, brzozy,                w wieku ok. 30 lat. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej drogą lokalną, o nawierzchni bitumicznej.

Działki nr 1266/3, 1266/5, 1267/1, 1267/3 – zlokalizowane w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych, w pośredniej odległości od zwartej zabudowy. Teren działek nieużytkowany rolniczo. Częściowo na działkach występuje drzewostan sosny, brzozy w wieku                ok. 30 lat. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej drogą lokalną, o nawierzchni bitumicznej.

 

 

 

 

 • Działka nr 1256 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 • Dla działek nr 1258/1, 1258/3, 1261/2, 1261/3, 1261/5, 1264/3, 1266/3, 1266/5, 1267/1, 1267/3 – bezpośredni dostęp do drogi publicznej drogą lokalną, o nawierzchni bitumicznej.
 • Na działkach 1256, 1261/2, 1258/1, 1258/3, 1261/3, 1261/5, 1264/3, 1266/3, 1266/5, 1267/1, 1267/3 znajduje się zadrzewienie.

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu odbędzie się w dniu

25.01.2022r. o godzinie 930 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Trzebowniskunr 616A/10, i prowadzony będzie w kolejności podanej w ogłoszeniu przetargowym.

 

 1. Informacja o formie, terminie i miejscu wniesienia wadium oraz o przepadku wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją„ SZ Trzebownisko                – wadium: obręb (miejscowość)………… – działka(i) nr ………….”na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia RolnictwaOddział Terenowy w

Rzeszowie w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta: 14 1130 1105 0005 2159 0420 0002 z odpowiednim wyprzedzeniemtak, aby środki  pieniężne znalazły się na koncie KOWR najpóźniej na dzień przed przetargiem, oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

! W przypadku, gdy przelew środków na wpłatę wadium dokonywany jest z konta nie należącego do wpłacającego (np. z konta firmowego), w pozycji przelewu „tytułem” należy dopisać imię i nazwisko oraz adresosoby wpłacającej.

! Wpłaty winny być dokonywane oddzielnie na każdą pozycję przetargową.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 2082) do dokonania czynności prawnej  prowadzącej do nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

 1. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje  prawo do rekompensaty, z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  wartości pozostawionych  nieruchomości,  jeżeli w przeddzień przetargu do godz.  1400  w  biurze Sekcji Zamiejscowej KOWR w Trzebownisku nr 616A/10 w pok. Nr 5 złożą:

1). pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

2). oryginał prawomocnych decyzji wojewody potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie ustawy z dnia 08-072005r.,  o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2017, poz. 2097) albo oryginał zaświadczenia lub prawomocnych decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów, z których nie zostało zrealizowane uprawnienie do rekompensaty z adnotacją Wojewody, który wydał decyzję lub Wojewody właściwego ze względu na siedzibę Starosty, który wydał zaświadczenie, o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokości rekompensaty.

3).  dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,

4). oświadczenie, o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty oraz dokumenty urzędowe poświadczające wartości nabytych nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

3.Spadkobiercy osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach  zobowiązani są do przedłożenia – oprócz wyżej wymienionychdokumentów – również: postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo dziale spadku, oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawyz dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2017r., poz. 2097). W przypadku, gdy nabywającym jest jeden ze spadkobierców także: oświadczenie o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej (z podpisami wszystkich pozostałych spadkobierców

poświadczonymi notarialnie, albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej) oraz oryginalne zaświadczenia lub prawomocne decyzje wojewody: (swoją i pozostałych spadkobierców) potwierdzające prawo do rekompensaty.

 • Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą wymienionych powyżej dokumentów w oryginale nie zostaną zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium.
 • Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
 • Zaświadczenie lub decyzje przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 • wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet cenynabycia. Wadium nie podlega zwrotowi:
  • jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
  • uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy stało się niemożliwe.
  • jeżeli osoba, która została ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanej nieruchomości lub nie dokona wpłaty ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia Umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu może również odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanej nieruchomości w przypadku dwukrotnego niestawienia się nabywcy nieruchomości do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez KOWR  – wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

5). Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła              w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

 

 

 • Informacja o obciążeniach, ograniczeniach lub obowiązkach wynikających z przepisów szczególnych, dotyczącychnieruchomości:

Nieruchomość będzie obciążona prawem pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, które przysługuje KOWR w okresie 5 lat, licząc od dnia jej notarialnego nabycia od KOWR.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 i 2 w/w ustawy – sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

 • będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
 • nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Przepisów ust.1 nie stosuje się do nabywców nieruchomości, w których grunty oznaczone w ewidencji           gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:

 • będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
 • do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Powierzchnię posiadanych użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia, które kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć KOWR przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Pozostałe warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej dokument tożsamości i aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osób prawnych. Strony mogą być reprezentowane na przetargu przez upoważnionych pełnomocników. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej pisemne upoważnienie osoby fizycznej, którą reprezentują. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy. Złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz, że zapoznały się treścią klauzuli informacyjnej dot. spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 RODO.
 3. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które: mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji lub KOWR nieruchomości tych nie opuściły. Dokumenty i oświadczenie w powyższej sprawie należy złożyć przewodniczącemu komisji przed rozpoczęciem przetargu
 4. Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania ww. zezwolenia (z wyłączeniem obywateli i przedsiębiorców państw stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej).
 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Nabywający nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec KOWR z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Cena wylicytowana na przetargu stanowi cenę sprzedaży brutto.

 

 1. Sposób zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży:
 2. Należność za nabycie nieruchomości należy zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego ze środków własnych lub kredytu bankowego. – Nabywca nie może skorzystać z pomocy publicznej poprzez rozłożenie ceny sprzedaży na raty.
  1. Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności wierzytelnościami innymi niż wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2017r. poz. 2097).
  2. Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
  3. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.
 3. Informuje się, że:
 4. Organizator Przetargu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 5. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności. który rozpatruje ww. zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. W razie stwierdzenia, iż czynności przetargowe dokonane zostały w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, Dyrektor OT KOWR w Rzeszowie  może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg a w przypadku nieuwzględnienia oddalić zastrzeżenia lub pozostawić bez rozpoznania. Rozstrzygnięcie, doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia.
 6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, projektem umowy sprzedaży ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, z granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu, dokumenty lub oświadczenie o nieposiadaniu zaległości wobec ww. instytucji, oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania przetargowego oraz inne dokumenty wymagane zgodnie            z obowiązującymi przepisami w związku   z nabywaniem nieruchomości z Zasobu.
 7. Z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można zapoznać się w Sekcji Zamiejscowej w Trzebownisku w dniach roboczych przed dniem przetargu w godz. 900 do 1400.
 8. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z KOWR.

VII. Klauzula informacyjna art. 13 RODO –  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie (01-207), ul. Karolkowa 30, działając zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje, że informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w tym informacje o przysługujących prawach w związku   z przetwarzaniem danych osobowych, udostępnione zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod adresem:http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/skargi-i-wnioski

Bliższe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Trzebownisku 616A/10.                                    tel. (0-17) 85-29-294 lub 85-29-710, lub na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 10.01.2022 r. do dnia 25.01.2022r.

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Urząd Gminy Radomyśl Wielki
 2. Sołtys wsi Podborze
 3. Podkarpacka Izba Rolnicza
 4. KOWR OT Rzeszów
 5. Tablica ogłoszeń w/m
 6. a/a

Ponadto ogłoszenie publikuje się w Internecie  na stronie www.kowr.gov.pl

Trzebownisko, 30.12.2021 r.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/304482

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.88 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: mielecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu