Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-01
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.06 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5152 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,06 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,06 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 163,oo PLN/rocznie/ wadium 20,oo PLN do 28.01.2022 /termin przetargu 01.02.2022 godz. 09:00

GK.6845.54.2021

GK.6845.55.2021

ZŁOTY STOK

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Złotego Stoku działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza:

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

 1. Na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 129/4, obręb Laski, o powierzchni 0,6800 ha – oznaczona kolorem żółtym na załączonej mapie. Dzierżawa na czas nieoznaczony.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Część działki nr: 129/4,

Powierzchnia: 0,6800 ha,

Położenie: Laski,

Gmina: Złoty Stok,

KW nr: SW IZ/ 00066212/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ząbkowicach Śląskich,

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVI/ 100/04 z dnia 18 marca 2004 r.: ZN/W- Tereny istniejącej zieleni łęgowej w obrębie dolin rzecznych wraz z korytami cieków naturalnych, bez prawa zabudowy.

Sposób zagospodarowania: ŁIV — 0,6800 ha/działka przeznaczona do użvtkowania rolniczego.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza dzierżawnego rocznego czynszu 108,80 zł

(słownie: sto osiem 80/ 100)

Wysokość wadium 10,00 zł
Wysokość postąpienia: o wsokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż – 10 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. nr 15.

Informacje o nieruchomości były podane w wykazie nieruchomości przez okres 21 dni tj. od dnia 07.12.2021 r. do dnia 28.12.2021 r.

 1. Na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 102/3, obręb Laski, o powierzchni 0,3800 ha – oznaczona kolorem zielonym na załączonej • mapie. Dzierżawa na czas nieoznaczony.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Część działki nr: 102/3,

Powierzchnia: 0,3800 ha,

Położenie: Laski,

Gmina: Złoty Stok,

KW nr: SW IZ/ 0006212/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ząbkowicach Śląskich,

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVI/ 100/04 z dnia 18 marca 2004 r.: RP- Tereny użytków rolnych; bez prawa zabudowy  18 RLp- Tereny lasów ochronnych. Projektowane.

Sposób zagospodarowania: PsIV- 0,1600 ha, PsV- 0,2200 ha /działka przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza dzierżawnego rocznego rnszu 54,20 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery 20/ 100)

Wysokość wadium 10,00 zł
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż – 10 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2022 r. o godz. 9:15 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. nr 15.

Informacje o nieruchomości były podane w wykazie nieruchomości przez okres 21 dni tj. od dnia

07.12.2021 r. do dnia 28.12.2021 r.

Uwaga:

 1. Termin wnoszenia opłat: w dwóch ratach do 15 maja (I rata) i do 15 września (II rata) każdego roku.
 2. Dzierżawcę obciążają koszty przedmiotu dzierżawy, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.
 3. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Nr 512/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Złoty Stok użytkowane rolniczo oraz wydzierżawiane na inne cele.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 1. W przetarqu moqą brać udział osobą fizuczne i osobą prawne, ieżeli wpłacą wadium w pieniądzu w Wt1Żei określonei WUSOkOŚCi na rachunek Urzedu Mieiskieąo w Złotum Stokunr konta BS/O złotu stok nr 79 95331069 2008 0006 8303 0004 do dnia 28.01.2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchnią przeznaczoną do dzierżawy, na którą wnoszone jest wadium.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zostanie:

zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,  zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

 1. W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,  osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie wniesienia wadium, aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,  osoby prawne: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących podmiot, potwierdzenie wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

 1. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, jego warunkami i przyjmują je bez zastrzeżeń, że znany jest im stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury związanej z dzierżawą nieruchomości.
 2. Osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Jeżeli osoba ustalona, jako Dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest brak zadłużenia wobec Gminy_ moty Stok.
 4. Dzierżawa nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich i nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działek w terenie. Gmina Złoty Stok nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym na gruncie.
 5. Okazanie granic działki i poniesienie kosztów z tym związanych należy do Dzierżawcy.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
 7. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22 — pokój nr 17, tel. 74 8164 155.

Załącznik:

Nr 1 – wzór umowy dzierżawy,

Nr 2 – mapa z zaznaczonymi granicami działek.

http://zlotystok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1157&id=3913

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.06 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6539 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 08:15

# 6528 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,63 ha

Powiat: oławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 23 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6513 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6511 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,02 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu