Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-26
O godzinie: 12:30
Powierzchnia: 18.24 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5151 sprzedaż gruntu rolnego pow. 18,24 ha

Powiat:żarski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego kompleksem zabytkowym gruntu rolnego/ pow. 18,24 ha/ użytek LsIII,Bz/cena wywoławcza 1699100,oo PLN/ termin złożenia oświadczenia 18.01.2022/wadium 339820,oo PLN do 20.01.2022/ termin przetargu 26.01.2022 godz. 12:30

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Filia W Zielonej Górze

Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych
w dniach od 30.12.2021 r. do 26.01.2022 r.

ZIE.WKUR.4240.274.2021.EK.25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.) oraz ustawy z dnia
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 869 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 ze zm.) podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość pochodzi ze
zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lubsku.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 29.10.2021 r. w siedzibie
Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lubsku, Urzędzie Miejskim w Lubsku, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie Filii
Oddziału Terenowego KOWR w Zielonej Górze a także portalu www.bip.kowr.gov.pl. ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ – ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY w DŁUŻKU położona – województwo
lubuskie, powiat żarski, gmina Lubsko, obręb Dłużek, stanowiąca działki ewidencyjne nr: 361/2, 422, 423/1,
423/2 o łącznej pow. 18,2447 ha.
Nieruchomość składa się z czterech działek, położonych w zachodniej części wsi Dłużek. Działki nr 422, 423/1,
423/2 to obszar zabudowany z częścią parkową, pałacem i zabudowaniami gospodarczymi, działka nr 361/2
to teren leśny.
Pałac wzniesiony prawdopodobnie w XVII wieku wielokrotnie przekształcany i rozbudowywany, szczególnie
około połowy XIX w. stanowi element dominujący w zespole pałacowo-parkowym, w skład którego wchodzą –
od strony wschodniej zabudowania gospodarcze usytuowane wokół dziedzińca oraz park położony na zachód od
pałacu. Pałac założony jest na planie prostokąta z ryzalitami i licznymi przybudówkami. W rozczłonkowanej
bryle obiektu dominuje najstarsza część centralna – trzykondygnacyjna, nakryta dachem czterospadowym z
wystawkami. Przyległe segmenty, piętrowe i parterowe, mają dachy dwuspadowe, a jeden pulpitowy. Budynek
aktualnie nieużytkowany. Park krajobrazowy zaaranżowany w stylu angielskim jako romantyczny park leśny
złożony na przełomie XVIII i XIX w. stanowi drzewostan dębowy, sosnowy, świerkowy i bukowy. Sąsiedztwo
stanowią działki rolne i zabudowa o charakterze mieszkalnym i zagrodowym.
Kształt działek nieregularny, teren ze znacznymi spadkami w różnych kierunkach tworzy wąwozy i wzgórza.
W zachodniej części działki nr 423/1 przebiega napowietrzna linia energetyczna SN wraz z słupową stacją
transformatorową. Przez nieruchomość (między działkami nr 422 i 423/1) przebiega działka nr 378 pełniąca
funkcję drogi – działka stanowi własność osoby fizycznej.
Dojazd – dostęp do działek nr 423/1, 423/2 i 422 zapewniony jest z drogi publicznej (droga powiatowa nr
1099F, dz. nr 510) poprzez drogi wewnętrzne dz. nr 330 i 347 stanowiące własność Gminy Lubsko; natomiast
dostęp do działki nr 361/2 zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Lubsko dz.
nr 318 i 346.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr ZG1R/00048375/5. W dziale III
istnieje wpis o treści: „Zespół pałacowy położony we wsi Dłużek gm. Lubsko został wpisany do księgi rejestru
zabytków pod numerem L-368/A. Dział IV wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów.
Fragmenty działek nr: 361/2, 422, 423/1, 423/2 znajdują się na obszarze udokumentowanego złoża węgla
brunatnego „Lubsko”, będącego we właściwości ministra właściwego do spraw środowiska. Nabywca
nieruchomości zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia
09.06.2011 r. prawo geologiczne i górnicze. W myśl wskazanego aktu prawnego złoża niestanowiące części
składowej nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa. Korzystanie ze złóż oraz rozporządzanie prawem
do nich przysługuje Skarbowi Państwa przez ustanowienie użytkowania górniczego.
Nieruchomość położona jest w obszarze chronionego krajobrazu nr 30A „Zachodnie okolice Lubska” oraz
w granicach obszaru NATURA 2000 – Uroczyska Borów Zasieckich PLH080060. W związku z powyższym
nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania ograniczeń wynikających z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z informacją otrzymaną od Lubuskiego Konserwatora Zabytków, zespół pałacowy położony
w miejscowości Dłużek w skład którego wchodzą:
1) pałac zlokalizowany na działce nr 422
2) stodoła dworska zlokalizowana na działce nr 423/2
3) zespół zabudowań folwarcznych:
1. kurnik – gołębnik zlokalizowany na działce nr 422
2. gołębnik zlokalizowany na działce nr 422
3. obora zlokalizowana na działce nr 422
4. obora – stajnia zlokalizowana na działce nr 422
5. stodoła zlokalizowana na działce nr 422
6. chlewnia zlokalizowana na działce nr 423/1
wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia
03.08.1977 roku, nr znaku: KL-IV-5340/92/77 pod nr rej. 2704 – został wpisany do księgi A rejestru zabytków
województwa lubuskiego pod numerem rej. L-368/A. Ww. obiekty podlegają ochronie prawnej po obrysie
murów obwodowych.
W związku z nabyciem obiektów wpisanych do rejestru zabytków Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie
do bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Dodatkowo działki znajdują się na terenie zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego ujętego w wojewódzkiej
ewidencji zabytków. Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece na zabytkami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane należy uzyskać
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dodatkowo:
1) zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje
właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
2) zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 293 z późn. zm.) decyzje o warunkach zabudowy
w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Ponadto Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przedłożenia, przed zawarciem umowy sprzedaży,
zaakceptowanego przez właściwego konserwatora zabytków programu użytkowego obiektów wpisanych
do rejestru zabytków.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W planie obowiązującym do końca 2003 r. działki nr:
– 423/1, 423/2 przeznaczone były na cele produkcji rolnej (RP),
– 361/2 przeznaczona była na cele produkcji leśnej (ZL);
– 422 przeznaczona była w części na cele produkcji leśnej (ZL) oraz w części na terenie zabudowy mieszkalnej
i zagrodowej oraz inne funkcje zainwestowania (MR).
Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lubsko działka nr:
– 361/2 – położona jest na terenie leśnym, oznaczonym w studium ZL, zlokalizowanym na obszarze NATURA
2000 oraz złóż węgla brunatnego „Lubsko”,
– 423/1, 422 położone są w części na terenie istniejącego zainwestowania wsi do rehabilitacji i uzupełnień,
oznaczonym numerem porządkowym w studium 036 z zapisem: MR – zabudowa zagrodowa, MN – zabudowa
mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno – usługowa niskiej intensywności, U1 – usługi
nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego, R – uprawy rolno – ogrodowe, RZ – użytki zielone –
łąki, ZP – zieleń parkowa, ZL – lasy i zalesienia, ZC – cmentarze oraz w części na terenach leśnych oznaczonych
w studium symbolem ZL, zlokalizowanym na obszarze NATURA 2000 oraz złóż węgla brunatnego „Lubsko”,
– 423/2 – położona jest na terenie istniejącego zainwestowania wsi do rehabilitacji i uzupełnień, oznaczonym
numerem porządkowym w studium 036 z zapisem: MR – zabudowa zagrodowa, MN – zabudowa mieszkalna
niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno – usługowa niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe,
nie generujące znacznego ruchu kołowego, R – uprawy rolno – ogrodowe, RZ – użytki zielone – łąki, ZP – zieleń
parkowa, ZL – lasy i zalesienia, ZC – cmentarze.
Dla przedmiotowej nieruchomości Burmistrz Lubska wydał decyzję nr 18/2021 z 13.09.2021 r. (znak:
IGN.6733.20.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie
sposobu użytkowania zespołu pałacowo – parkowego po byłych PGR-ach w Dłużku na Centrum Kultury
i Dziedzictwa Regionalnego w Dłużku na działkach o numerach ewidencyjnych: 422, 423/1, 423/2, 361/2,
położonych w m. Dłużek, gm. Lubsko.
W skład nieruchomości wchodzą:

1. Grunty o ogólnej powierzchni
w tym: lasy
18,2447 ha, LsIII – 3,0880 ha,
3,0880 ha, klasy gleb:

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 11,5847 ha, klasy gleb Bz – 11,5847 ha,
inne tereny zabudowane – 3,5720 ha, klasy gleb: Bi – 3,5720 ha.
2. Budynki i budowle:
– pałac Dłużek nr inw. FLU-6/1/2
– garaż obok pałacu Dłużek nr inw. FLU-1/102/2
– stodoła na owoce nr inw. FLU-12/9/2
– warsztat nr inw. FLU-14/19/2
– budynek gospodarczy nr inw. FLU-15/28/2
– budynek gospodarczy nr inw. FLU-16/11/2
– budynek gospodarczy nr inw. FLU-17/16/2
– budynek gospodarczy nr inw. FLU-172/2
– obora, bukaciarnia nr inw. FLU-18/12/2
– obora, bukaciarnia nr inw. FLU-19/7/2
– stajnia, magazyn nr inw. FLU-20/6/2
– budynek gospodarczy – Dłużek nr inw. FLU-2/108/2
– magazyn środków chemicznych nr inw. FLU-21/13/2
– magazyn nawozów nr inw. FLU-22/14/2
– chłodnia owoców nr inw. FLU-268/2
– sortownia nr inw. FLU-275/2
– warsztaty przy chłodni nr inw. FLU-276/116/2
– plac składu opału nr inw. FLU-277/2
– plac manewrowy nr inw. FLU-279/2- droga dojazdowa nr inw. FLU-280/2
– linia napowietrzna nr inw. FLU-283/2
– ogrodzenie zakładu nr inw. FLU-285/2
– rurociąg kanalizacyjny nr inw. FLU-294/2
– plac pod maszyny nr inw. FLU-296/2
– zbiornik na gnojowice nr inw. FLU-32/372/2
– ogrodzenie nr inw. FLU-333/2
– silos nr inw. FLU-33/369/2
– ogrodzenie placu nr inw. FLU-334/2
– ogrodzenie do stacji paliw nr inw. FLU-335/2
– ogrodzenie placu nr inw. FLU-336/2
– silos nr inw. FLU-34/370/2
– silos nr inw. FLU-35/371/2
– szambo, zbiornik nr inw. FLU-37/49/2
– elektryfikacja nr inw. FLU-30/209/2
– drogi nr inw. FLU-38/50/2
– rozprowadzenie wody nr inw. FLU-39/205/2
– budynek gospodarczy po stacji

paliw – Dłużek
– zbiornik U 20
nr inw. FLU-3/108/2
nr inw. FLU-36/z/2

– zbiornik U 20 nr inw. FLU-36/2
– stodoła przechowalnia owoców nr inw. FLU-11/10/2
– droga dojazdowa nr inw. FLU-310/2
– odbudowa rowów nr inw. FLU-307/2
– melioracje nr inw. FLU-4/2
– melioracje nr inw. FLU-5/2
– budka stacji paliw nr inw. FLU-36b/2
3. Drzewostan – liściasty i iglasty z przewagą dębów, buków.
Obiekty budowlane zlokalizowane na nieruchomości są nieużytkowane i pozostają w złym stanie technicznym.
Mają uszkodzone dachy, zawilgocone ściany, zniszczoną stolarkę i instalacje wewnętrzne. Wnętrza budynków
gospodarczych zanieczyszczone odpadami, (zniszczony sprzęt AGD, stare meble i odpady komunalne), część
dachów pokrytych eternitem z udziałem azbestu. Budynek pałacu nieużytkowany od około 20 lat.
W 2020 r. Krajowy Ośrodek przeprowadził prace remontowo-zabezpieczające obejmujące budynek Pałacu, oraz
kurnik i gołębnik, oborę, oborę – stajnię, stodołę, stodołę dworską.
Działki siedliskowe posiadają uzbrojenie w sieci:
– wodociągową – z ujęcia wiejskiego, poza terenem gospodarstwa (hydrofornia wydzielona geodezyjnie
znajduje się za parkiem),
– energetyczną – doprowadzona linia napowietrzna do wszystkich obiektów z istniejącej trafostacji,
– kanalizacyjną – do własnego szamba (miejscowość Dłużek posiada sieć kanalizacyjną).
Wszystkie sieci niesprawne, wymagają remontu lub budowy nowych przyłączy.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zgodę na sprzedaż nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.699.100,00 zł
(słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych)
w tym wartość obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 949.500,00 zł
Wadium wynosi: 339.820,00 zł
(słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych)
Minimalne postąpienie: 17.000,00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy złotych)
Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Uwaga
Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Krajowemu
Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od
dnia nabycia od Krajowego Ośrodka. Nieruchomości sprzedawane są zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym
Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju
użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez
geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonać można w terminie poprzedzającym przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godzinie 12.30
w siedzibie OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze
ul. Kręta 5, Zielona Góra, sala nr 16.
W przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń, które
skutkują ograniczeniami, m.in. ograniczenie zgromadzeń publicznych – organizator przetargu zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem
przez uczestnika przetargu zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa.
Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji Zoom.
Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom
umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
znajdują się pod adresem:
http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej informacja o tym fakcie zostanie na 3 dni przed
przetargiem umieszczona na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji
ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana pocztą elektroniczną do uczestników przetargu, którzy
złożyli wymagane dokumenty (wymienione w dalszej części ogłoszenia) i wpłacili wadium.
Do dnia poprzedzającego przetarg można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie
podlegają ustaleniu w trybie przetargowym – wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) po uprzednim zgłoszeniu
takiej woli pocztą elektroniczną na adres: edyta.karpinska@kowr.gov.pl, lub telefonicznie pod nr
68 506 52 52.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, z wyprzedzeniem
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu najpóźniej na 4 dni przed
przetargiem tj. do dnia 20 stycznia 2022 r. przelewem bankowym na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr: 09 1130 1222 0030
2043 0820 0003. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej
w dniu przetargu z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto
wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego
małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych
z przetargiem.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia najpóźniej na 7 dni przed przetargiem (pocztą
tradycyjną, kurierem, do skrzynki wystawionej przed siedzibą Filii KOWR w Zielonej Górze lub w sekretariacie
pok. nr 1), nie później niż do dnia 18.01.2022 r. do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie z napisem „Dokumenty
na przetarg na sprzedaż działki nr: 361/2, 422, 423/1, 423/2, obręb Dłużek, gm. Lubsko, zaplanowany na dzień
26 stycznia 2022 r.” następujących dokumentów:
1. Oświadczenie – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są do
złożenia oświadczenia, że osoby będące wspólnikami bądź członkami organów tego podmiotu nie
władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, a jeśli władały to, że na
wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości
3. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem:
umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,
aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego,
aktualnej listy wspólników,
(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
zobowiązane są do przedłożenia
właściwych dla danej jednostki dokumentów rejestrowych, dokumentów pełnomocników lub właścicieli ją
tworzących.
5. pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu lub
jednego z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa
(wymagane jest wówczas
pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nie uczestniczącego w przetargu).
6. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym
do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału
w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
– stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia
7. oświadczenie oferenta, o postępowaniu w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej – stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą(-y) brać udział w przetargu w wyżej
wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika
przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych organizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu
do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną udostępnione hasło i link –
uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(adres poczty elektronicznej udostępniany jest przez uczestników w kwestionariuszu).
Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do
udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link)
pozwalają na jego identyfikację, a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają
uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
2) Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie
dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego
i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
3) Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu
przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom
przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość
(gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia
pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość) z wyjątkiem
przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 roku , poz. 2278).
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359
j.t.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania
wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia,
odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka
w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego
z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18
maja 2012 r., poz. 540 ze zm.) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie
wygrały zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu
od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła
w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych
przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka
nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą
osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego
Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.
UWAGA!
W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty
w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2097) o ile spełnią wymienione wyżej warunki
i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do 20.01.2022 r. złożą
w OT KOWR w Zielonej Górze na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
– pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
– oryginał decyzji właściwego wojewody lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty
w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku
spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów
określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz.
2097).
Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji
lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie
pieniężne.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona
do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym
ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
– wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży
lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia
się od zawarcia umowy sprzedaży,
– nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie. po zamknięciu przetargu
– nie
UWAGA!
Zgodnie z treścią z art. 29 ust. 3g cytowanej na wstępie ustawy:
WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU, GDY:
1. Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy;
3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
W uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi przypadkach ceny sprzedaży nieruchomości,
na wniosek nabywcy, mogą zostać rozłożone na raty. Wysokość pierwszej wpłaty, wnoszonej przed zawarciem
umowy, nie może być niższa od 50% ceny sprzedaży, a maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć
5 lat
. Niespłacona część ceny sprzedaży, podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty. Warunki rozłożenia ceny
sprzedaży na raty oraz wysokość oprocentowania ustalone zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności opublikowanego w Dz. U. z 23 lutego 2012 r. pod pozycją 208.
Kandydat na nabywcę, ubiegający się o rozłożenie należności na raty zobowiązany będzie do przedstawienia
wiarygodnych zabezpieczeń należności rozłożonej na raty, których katalog określony został w art. 31 ust. 365-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, Tel. 68 506 52 52, strona www.kowr.gov.pl
cytowanej wyżej ustawy a także § 3 wymienionego wyżej rozporządzenia MRiRW. Proponowane przez nabywcę
zabezpieczenia podlegać będą ocenie pod kątem ich wiarygodności.
Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie
pisemnego umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni
od dnia przeprowadzenia skutecznego przetargu.
Nie uzgodnienie formy zabezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia skutecznego przetargu
lub przedłożenie w tym terminie zabezpieczenia nieakceptowanego przez KOWR oznaczać będzie
zawarcie umowy bez rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się nie więcej niż o 50%. Warunkiem
skorzystania ze wskazanej możliwości jest zobowiązanie Kupującego do dokonania na tej nieruchomości,
w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże niż 5 lat od dnia jej zawarcia, nakładów
w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości. Ponadto zgodnie z § 25 ust.
1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 30.04.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540
ze zm.) cena sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniżona będzie, o ile Kupujący oprócz
złożenia zobowiązania, o którym mowa wyżej:
– zobowiąże się do przedłożenia najpóźniej w terminie 14 dni po upływie terminu wyznaczonego w umowie
sprzedaży na dokonanie nakładów na tej nieruchomości:
a) dokumentów określających zakres rzeczowy i wartość poniesionych nakładów na realizację zaleceń
organów ochrony zabytków w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca z tej obniżki,
b) zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, że zakres rzeczowy nakładów wykonany został
przez Kupującego w ramach realizacji zaleceń organów ochrony zabytków dotyczącej nabytej
nieruchomości zabytkowej;
– przedłoży na rzecz Krajowego Ośrodka zabezpieczenie ewentualnego roszczenia o zwrot kwoty obniżenia, przy
czym suma zabezpieczenia nie może być niższa od kwoty obniżenia.
Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której
mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Jeżeli nabywca nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków nie dokona na tej nieruchomości nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego
obniżenia ceny jej sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, jest
on obowiązany w terminie 30 dni, od dnia upływu tego terminu, zapłacić na rzecz Krajowego Ośrodka określoną
w umowie kwotę, o którą została obniżona cena sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli nabywca nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków nie zapłaci w ww. terminie kwoty, o którą została obniżona cena sprzedaży tej
nieruchomości – Krajowemu Ośrodkowi przysługują ustawowe odsetki za okres liczony od pierwszego dnia po
upływie terminu zapłaty do dnia zapłaty.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną wyznaczone po przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik
przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy poinformowany zostanie pisemnie. Nie zawarcie umowy
w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej
art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wpłacone wadium
nie będzie podlegało zwrotowi.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie
(dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu
przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą
w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3) Jako Administrator, w celu przeprowadzania przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy
sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku
z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej
z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte
we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych
dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją
postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2243.2020 ze zm. – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych,
co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności,
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, Tel. 68 506 52 52, strona www.kowr.gov.pl
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
4) Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie
i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą
przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania
dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie
archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do
niego.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać
z przepisów prawa.
Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane
w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia
dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we
własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu
i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2243.2020 ze zm. – j.t) i aktów
wykonawczych do niej wydanych.
8) KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych
do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji
międzynarodowych.
9) Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych zawarte w kwestionariuszu,
będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku
przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych
z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu
w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy
dzierżawy/sprzedaży.
10) W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie
i rozpowszechnianie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do
przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich
przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie
publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem
umowy dzierżawy/sprzedaży.
W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji
elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu
i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób
ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich
zezwolenia.
Zawarcie aktu notarialnego – umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wymaga odrębnego
umocowania, w związku z powyższym sprzedaż na warunkach uzgodnionych między stronami
będzie możliwa pod warunkiem, że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
udzieli pełnomocnictwa na jej sprzedaż.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy
notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez
podania przyczyn.
Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na
czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.
Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie
7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo
wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego
rozstrzygnięcia.
Do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego
Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, albo upływu terminu na
wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może być zawarta.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń:
– OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze, Sekcji Zamiejscowej w Lubsku,
– Urzędzie Miejskim w Lubsku,
– sołectwie w Dłużku,
– Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze,
– portalu internetowym www.bip.kowr.gov.pl
Sporządzone przez Edyta Karpińska dnia 10.12.2021 r.

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/302858

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.24 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żarski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6488 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,00 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6486 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,70 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-27

Dodano: 28 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6480 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,57 ha

Powiat: nowosolski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-01-16

Dodano: 12 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6435 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 32,00 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu