Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-18
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 20.99 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5150 sprzedaż gruntu rolnego pow. 20,99 ha

Powiat:lubański
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego kompleksem zabytkowym gruntu rolnego/ pow. 20,99 ha/ użytek RIII,PsIII,PsIV/cena wywoławcza 1225000,oo PLN/ wadium 130000,oo PLN do 17.01.2022/ termin przetargu 18.01.2022 godz. 11:00

Oddział Terenowy we Wrocławiu
WRO.WKUR.4240.503.2018.DG.142 Wrocław, 16.12.2021 r.
termin publikacji od 03.01.2022 r. do 18.01.2022 r.
Ogłoszenie numer ZSI.WRO.WKUR.4240.4615.1.4615.2021.DGR
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 481), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 624, z późn. zm.), ustawy z dnia 19 października
1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2243 z późn. zm.; dalej – UoGNRSP), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego
(tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 z późn. zm.; dalej – UoKUR) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016
roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw
(tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 869 z późn. zm.), ogłasza:
I PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 22.11.2021 r.
do 07.12.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy Lubań, w Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu
, w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu, w sołectwie wsi Jałowiec,
na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR
(BIP). Dodatkowo informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości została opublikowana w dzienniku „Gazeta
Wrocławska” (obszar Dolnego Śląska)
w dniu 22.11.2021 r. Przedmiotem sprzedaży jest:
Nieruchomość zabudowana o przeznaczeniu mieszanym, zabudowana, położona w obrębie
0002 Jałowiec, gmina Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie, w granicach działek
numer: 108/1, 108/4, 109, 186/3, 249/2 AM-1, o powierzchni łącznej 20,9900 ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 20,9900 ha, w tym:
– Grunty rolne zabudowane – 2,5100 ha, w klasie: Br-PsIV;
– Grunty orne – 1,1500 ha, w klasach: RIIIa – 0,0400 ha, RIIIb – 0,2400 ha, RIVa – 0,8700 ha;
– Łąki trwałe – 0,1300 ha, w klasie: ŁV – 0,1300 ha;
– Pastwiska – 15,7400 ha, w klasach: PsII – 1,7000 ha, PsIII – 9,2000 ha, PsIV – 4,8400 ha;
– Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 0,8700 ha, w klasach: Lz-PsIII – 0,6400 ha,
Lz-PsIV – 0,2300 ha;
– Drogi – 0,3200 ha;
– Nieużytki – 0,2700 ha.
Powyższe informacje podawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu
Księgi Wieczyste o numerach:
JG1L/00034054/0 – dz. nr 108/1 AM-1
JG1L/00034408/7 – dz. nr 108/4, 109 AM-1
JG1L/00040238/9 – dz. nr 186/3, 249/2 AM-1
W dziale III Księgi Wieczystej nr JG1L/00040238/9 – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA wpisany
został: INNY WPIS – Odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony, w zakresie której spółka
pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie lub osoby działające w jej imieniu będą
uprawnione do:
1) utrzymywania posadowionej linii napowietrznej niskiego napięcia i linii napowietrznej średniego napięcia
o łącznej długości 333,00 m, o łącznej powierzchni wykonywania służebności 187,00 m2, słupowej stacji
transformatorowej PT-76206 o powierzchni wykonywania służebności 16,35 m2;
2) całodobowego swobodnego dostępu, w tym dojazdu każdym sprzętem, do nieruchomości w celu
wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, remontami, modernizacją,
przebudową, odbudową, montażem, rozbiórką oraz usuwaniem awarii urządzeń elektroenergetycznych,
w szczególności wejścia osób oraz wjazdu na teren nieruchomości sprzętu niezbędnego do wykonania
wyżej wymienionych prac;
3) żądania od właściciela nieruchomości znoszenia ograniczeń, polegających na konieczności uzgodnienia
ze Spółką możliwości ewentualnego wznoszenia obiektów budowlanych w pasie służebności
oraz na zakazie wykonywania w pasie służebności nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z mapami
z uwidocznioną służebnością przesyłu (stanowiącymi załączniki do aktu notarialnego) na rzecz
przedsiębiorcy, to jest spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
Przedmiotem wykonania wyżej opisanej służebności są działki nr 186/3, 249/2 AM-1.
Nieruchomość znajduje się w środkowej części wsi Jałowiec, przy drodze powiatowej nr 2242D relacji Kościelniki
Dolne-Lubań, która dzieli nieruchomość na dwie części. Po zachodniej stronie drogi zlokalizowany jest park
z mauzoleum oraz niezabudowane grunty. Na wschód od drogi powiatowej zlokalizowany jest zespół pałacowofolwarczny z dawnymi ogrodami oraz grunty rolne.
Dojazd bezpośredni do nieruchomości stanowi w/w droga powiatowa. Działka nr 108/4 AM-1 nie posiada
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ale jest dostępna za pośrednictwem działki nr 109 AM-1.
Przez działkę nr 249/2 AM-1 przebiegają drogi gruntowe. Dojazd do zespołu folwarcznego drogą gminną
wewnętrzną położoną na działce nr 187 AM-1 jest obecnie utrudniony ze względu na zagrodzenie części drogi,
jednak fakt ten nie wpływa na skomunikowanie nieruchomości. Dojazd do działki nr 108/1 AM-1 dodatkowo
możliwy jest drogą gminną wewnętrzną w granicach działki nr 107 AM-1. Nieruchomość położona jest
w odległości około 1,3 km od drogi krajowej nr 30 relacji Zgorzelec-Lubań-Jelenia Góra.
Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa i teren dawnej fabryki tektury
(obecnie w trakcie rewitalizacji i przebudowy), ciek wodny Olszówka, zbiorniki wodne i rowy melioracyjne. Linia
brzegowa wzmiankowanych zbiorników wodnych jest nieczytelna w terenie, w związku z tym granice
nieruchomości wskazane są wyłącznie na podstawie wypisu z rejestru gruntów.
Znaczną część nieruchomości stanowią grunty rolne nieużytkowane rolniczo, w przeważającej części porośnięte
roślinnością łąkową i odłogowane. Ponadto fragment działki nr 249/2 AM-1, wzdłuż rzeki Olszówka, porasta
wierzba energetyczna bez wartości rynkowej.
Spośród zlokalizowanej wokół prostokątnego dziedzińca zabudowy folwarcznej wyróżnia się, zabytkowy pałac
w stylu klasycyzującym. To budowla na planie prostokątnym, dwukondygnacyjna z podpiwniczeniem,
zwieńczona dachem czterospadowym. Elewacje podłużne poprzedzają pseudoryzality z trójkątnymi naczółkamii portykami kolumnowymi podtrzymującymi balkony. Na terenie folwarku zamontowany jest system
monitoringu.
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 30.06.2021 r. nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną,
sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej przebiegającą w drodze.
Na nieruchomości znajdują się 3 studnie. W terenie widoczne są hydranty i słupy elektroenergetyczne, w tym
słupy linii oświetleniowej (częściowo zdemontowanej). Przez działki nr 108/4, 109, 186/3, 249/2 AM-1
przebiegają linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, a ponadto na działce nr 186/3 AM-1
znajduje się czynna słupowa stacja transformatorowa. Na działce nr 249/2 AM-1 znajduje się również sieć
telekomunikacyjna oraz sieć drenarska.
Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN, głównie wchodzący w skład zabytkowego parku i alei drzew.
W granicach parku występują drzewa gatunków: buk, lipa, klon, dąb, a także samosiewy drzew i krzewów.
Przedłużeniem parku na granicy działek nr 109 i 108/4 AM-1 jest aleja lipowa z II poł. XVIII w. Na podstawie
Rozporządzenia nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 24.03.1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Jel. nr 8 z dn. 06.04.1992 r.,
poz. 69) w/w dwustronna aleja drzew lipowo-jaworowa, złożona z gatunków: lipa drobnolistna i klon jawor
(wg decyzji: 33 sztuki, w tym 31 to lipy), zlokalizowana na działce nr 109 AM-1, uznana została za pomnik
przyrody. Ponadto zalecane przez Gminę Lubań drzewa do objęcia ochroną w formie pomników przyrody to buk
zwyczajny i lipa holenderska, zlokalizowane na działce nr 249/2 AM-1.
W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i inne składniki majątkowe:
1. Obora I, dz. nr 249/2, nr inw. 10717/0027/132 z przybudówką brak nr inw., (pow. zab. – ok. 392,00 m2),
2. Obora II, dz. nr 249/2, nr inw. 10718/0029/132, (pow. zab. – ok. 442,00 m2),
3. Stodoła-szopa, dz. nr 249/2, nr inw. 10719/0030/132, (pow. zab. – ok. 539,50 m2),
4. Obora III, dz. nr 249/2, nr inw. 10720/0028/181, (pow. zab. – ok. 429,00 m2),
5. Chlewnia z przybudówką, dz. nr 249/2, nr inw. 10721/0031/182, (pow. zab. – ok. 162,50 m2),
6. Mauzoleum, dz. nr 109, nr inw. 109/000039, (pow. zab. – ok. 19,00 m2),
7. Bud. wagi bez urządzeń, dz. nr 249/2, nr inw. 109/000040 (pow. zab. – ok. 8,87 m2), z rampą brak nr inw.,
8. Pałac dz. nr 249/2, nr inw. 10714/0024/165 (pow. zab. – ok. 417,73 m2, pow. uż. – ok. 669,46 m2),
9. Budynek mieszkalny I, dz. nr 249/2, nr inw. 10715/0026/165 (pow. zab. – ok. 241,00 m2),
10. Budynek mieszkalny II, dz. nr 249/2, nr inw. 10716/0025/165 (pow. zab. – ok. 271,25 m2),
11. Studnia, dz. nr 249/2, nr nr inw. 211/000852,
12. Droga i plac, dz. nr 249/2, nr inw. 10708/1970/242,
13. Ogrodzenie (mur) wokół mauzoleum, dz. nr 109, nr inw. 10707/0034/298,
14. Ogrodzenie dziedzińca, dz. nr 249/2, nr nr inw. 10722/1972/298,
15. Dwie studnie, dz. nr 109, brak nr inw.,
16. Drewniana komórka gospodarcza/szopa, dz. nr 249/2, brak nr inw.,
17. Drewniana latryna, dz. nr 249/2, brak nr inw.
Ponadto na nieruchomości mogą znajdować się relikty rozebranych zabudowań bądź ich fundamenty.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w obowiązującym
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lubań
nr XXXIX/216/2021 z dnia 05.05.2021 r., przeznaczenie nieruchomości wskazuje się jako:
3.MN, 18.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe,
wody powierzchniowe; na terenie oznaczonym symbolem 18.MN obowiązuje ochrona drzewa o wymiarach
pomnikowych;
10.R, 16.R – teren rolniczy; przeznaczenie uzupełniające: wody powierzchniowe, dolesienia; obowiązuje
zakaz zabudowy z wyłączeniem infrastruktury technicznej; dolesienia dopuszczalne są na glebach niższych
klas bonitacyjnych IV-VI, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią; na terenie 10.R obowiązuje
ochrona pomników przyrody ożywionej oznaczonych na rysunku planu;
1.ZP, 2.ZP – zieleń urządzona; przeznaczenie uzupełniające: wody powierzchniowe; na terenie 1.ZP
oraz 2.ZP obowiązuje ochrona pomników przyrody ożywionej oznaczonych na rysunku planu oraz ochrona
drzew o wymiarach pomnikowych oznaczonych na rysunku planu jako pomniki przyrody ożywionej;
obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej;
12.WS, 13.WS – wody powierzchniowe śródlądowe; przeznaczenie uzupełniające: urządzenia
hydrotechniczne; z dopuszczeniem rekreacyjnego wykorzystania istniejących zbiorników oraz lokalizacji
związanych z nimi urządzeń wodnych.
A ponadto wskazano, że:
– w części obiekt jest wpisany do rejestru zabytków wraz z numerem rejestrowym (obszar);
– w części nieruchomość znajduje się w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej;
– część działek znajduje się w granicach strefy ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi; – w granicach nieruchomości zlokalizowane są pomnik przyrody ożywionej oraz drzewa zalecane do objęcia
ochroną w formie pomników przyrody;
– przez działki przebiega linia elektroenergetyczna 20 kV, a dodatkowo na działce nr 186/3 AM-1 znajduje
się trafostacja.
Zgodnie z wypisem ze studium w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Lubań, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Lubań nr XV/124/2016 z dnia 22.04.2016 r.
z późniejszymi zmianami, przedmiotowe działki przeznaczone są pod:
MN1 – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej;
MN2 – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej;
ZP – tereny zieleni parkowej;
R – tereny rolnicze;
A ponadto wskazano, że:
– działki nr 108/4, 109, 186/3, 249/2 AM-1 w części znajdują się w strefie ochrony historycznych układów
ruralistycznych;
– na działkach nr 109, 186/3, 249/2 AM-1 w części znajdują się tereny zabytkowe i obiekty ujęte
w wojewódzkim rejestrze zabytków;
– na działkach nr 109, 186/3, 249/2 AM-1 w części znajduje się zabytkowy park dworski;
– na działce nr 109 AM-1 znajduje się pomnik przyrody;
– na działce nr 249/2 AM-1 znajdują się projektowane pomniki przyrody;
– działki nr 109, 186/3, 249/2 AM-1 w części znajdują się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej;
– działka nr 249/2 AM-1 w części znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej;
– działki nr 108/1, 108/4, 109, 186/3, 249/2 AM-1 znajdują się w strefie obserwacji archeologicznej;
– przez działki nr 109, 186/3, 249/2 AM-1 przebiega linia średniego napięcia.
Z pisma Gminy Lubań z dnia 10.06.2021 r. wynika, że Gmina nie podjęła i nie planuje podjęcia nowych uchwał
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Lubań posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy
Lubań Nr XXXIX/216/2021 z dnia 5 maja 2021 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 2418
z dnia 18.05.2021 r.), w związku z czym nie są wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Na terenie Gminy Lubań nie ma obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. Gmina nie ma miejscowego planu odbudowy.
Zgodnie z zapisem §11 ust. 6 lit. b Uchwały Rady Gminy Lubań Nr XXXIX/216/2021 z dn. 05.05.2021 r.
„dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem
terenu P/PE, na którym dodatkowo dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z elektrowni
z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych”.
Pismem z dnia 18 lutego 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
UWAGI:
1. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest pałac wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 558/1483 z dnia
25.01.1966 r. oraz park z mauzoleum i aleją lipową wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 557/863/J
z dnia 04.02.1985 r.
Zgodnie z sentencją w/w decyzji pałac jest zabytkiem architektury klasycystycznej z I poł. XIX w.,
a założenie parkowe to niezwykle oryginalna kompozycja przestrzenna, nie mająca precedensu na terenie
województwa, złożona z ogrodu ozdobnego z ok. 1813 r. przy pałacu oraz założonego po drugiej stronie
drogi kompleksu parku z mauzoleum i aleją z II poł. XIX w.
W mauzoleum znajduje się neogotycki sarkofag Roberta Lachmanna z ok. 1870 r., wpisany do rejestru
zabytków jako zabytek ruchomy decyzją nr B/2304 z dnia 22.07.2013 r. Sarkofag poświęcony jest pamięci
syna ówczesnych właścicieli majątku w Jałowcu, który zginął w 1870 r. w bitwie pod Mars-la-Tour w trakcie
wojny francusko-pruskiej. Obiekt podlega ochronie ze względu na wyjątkowe wartości artystyczne,
historyczne oraz naukowe.
Zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze z dnia
08.07.2019 r. działki nr 108/1, 108/4, 186/3 AM-1 zlokalizowane są w strefie obserwacji archeologicznej
układu ruralistycznego miejscowości Jałowiec. Obszar ten jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt. 12 w związku
z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.) i ujęty jest w wykazie, o którym mowa w art. 7 Ustawyz dnia 18 marca 2010 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 75 poz. 474).
W granicach działek nr 109, 186/3, 249/2 AM-1 zlokalizowany jest park z mauzoleum wpisane do rejestru
zabytków. Na działce nr 249/2 AM-1 znajduje się pałac wpisany do rejestru zabytków (i zabudowania
folwarczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków).
Wszelkie działania polegające na wykonaniu inwestycyjnych prac ziemnych na działkach nr 108/1, 108/4,
109, 186/3, 249/2 AM-1 bezwzględnie muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym
pełnionym przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora. W razie konieczności należy przeprowadzić
ratownicze badania archeologiczne. Przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych w Wojewódzkim
Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegaturze w Jeleniej Górze należy uzyskać pozwolenie
na prowadzenie badań archeologicznych na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na działkach nr 109, 249/2 AM-1 wszelkie zamierzenia konserwatorskie i budowlane należy uzgadniać
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegaturą w Jeleniej Górze.
Przystąpienie do jakichkolwiek ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym bez pozwolenia
właściwego konserwatora zabytków podlega sankcjom karnym określonym w podanej wyżej ustawie.
Potencjalny Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia do umowy sprzedaży
w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości pozytywnej opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dot. programu zagospodarowania (użytkowania)
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (zwanego również programem użytkowania i ochrony
zabytku) – dla wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Zgodnie z pismami Starostwa Powiatowego w Lubaniu z dni 30.03.2017 r. i 06.04.2017 r. działki nr 108/1,
108/4, 186/3, 109, 249/2 AM-1 w obrębie Jałowiec są własnością Skarbu Państwa. Działka nr 108/1
AM-1, jest obciążona decyzją o dożywotnim użytkowaniu na rzecz osoby fizycznej na podstawie Decyzji
Naczelnika Gminy Lubań z dnia 16.05.1980 r. Dożywotni użytkownik zmarł, a zgodnie z decyzją
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 07.12.2015 r. wniosek osób podających
się za spadkobierców i wnioskujących o nieodpłatne nabycia prawa własności nieruchomości rozpatrzono
negatywnie.
3. W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą domy i lokale w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i lokale
w budynkach niesłużących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz domy i lokale funkcjonalnie
związane z działalnością gospodarczą objęte najmem na podstawie 1 umowy najmu zawartej na czas
nieokreślony. Ponadto na podstawie art. 46a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dniem zawarcia umowy sprzedaży (zbycia nieruchomości)
przez KOWR stosunki najmu domów i lokali zawarte na czas określony stają się stosunkami najmu na czas
nieokreślony.
Część budynku mieszkalnego nr inw. 0025/165, położonego na działce nr 249/2 AM-1 (na terenie obiektu
wpisanego do rejestru zabytków), zajmowana jest przez lokatorów na podstawie w/w umowy najmu.
Lokatorzy korzystają również z części sąsiedniego budynku chlewni, a ponadto z części podwórza
folwarcznego, w tym z ogródka warzywnego. Ze względu na brak możliwości wykupu lokalu mieszkalnego
w budynku na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w trybie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa najemcom zaproponowano lokale
zastępcze, jednak nie wyrazili oni chęci i zgody na zmianę miejsca zamieszkania.
W związku z powyższym Nabywający będzie zobowiązany do wstąpienia w prawa i obowiązki
wynajmującego, a stosunki najmu będą regulować przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity,
Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.).
4. W piwnicy budynku pałacu zlokalizowane jest nieczynne szambo – nieszczelne, w związku z czym mury
w tamtym miejscu są zawilgocone i zagrzybione. W piwnicy znajduje się również hydrofor.
5. Zgodnie z lustracją nieruchomości część działki nr 108/4 AM-1, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań
mieszkalnych, została wykoszona pod trawnik, a ponadto wykoszony został pas łąki na granicy działki
nr 108/1 AM-1, celem oddzielenia łąki od uprawy na sąsiedniej nieruchomości – bez zgody Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pozostałą część obu działek porasta roślinność łąkowa i pojedyncze
zadrzewienia.
6. Na działce nr 109 AM-1 w pobliżu drogi powiatowej znajduje się metalowy krzyż postawiony
przez mieszkańców wsi w pobliżu miejsca wypadku drogowego. 7. W kilku miejscach na nieruchomości oraz w budynkach zespołu pałacowo-folwarcznego znajdują się
rozrzucone śmieci, widoczne zwłaszcza za oficyną nr 0025/165, za stodołą-szopa nr inw. 0030/132 oraz
w zagłębieniu po urządzeniu wagi, jak również we wnętrzach budynków – w tym w pałacu.
8. Zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni Bobru w Lwówku
Śląskim z dnia 05.04.2018 r., działki nr 108/4, 109 i 249/2 AM-1 graniczą z ciekiem wodnym Olszówką,
a ponadto na działce nr 249/2 AM-1 występuje sieć drenarska. Zgodnie z art. 205 Ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku – Prawo wodne
(tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) przyszły właściciel
nieruchomości winien być zobowiązany do utrzymania urządzeń melioracyjnych w należytym stanie
technicznym, a ponadto powinien przestrzegać wymogów zawartych w art. 232 i 233 w/w ustawy Prawo
wodne
. Ograniczenia w sprzedaży i sposobie użytkowania nieruchomości mogą wynikać z treści planów
zagospodarowania przestrzennego, aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy oraz innych
przepisów powszechnie obowiązujących. Działki wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości znajdują
się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego.
9. Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12.06.2018 r. na działce
nr 109 AM-1 znajduje się pomnik przyrody stanowiący aleję drzew gatunku lipa drobnolistna i klon jawor.
Dyrekcja nie posiada danych potwierdzających występowanie na wskazanym obszarze stanowisk
chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Należy jednak nadmienić,
że na przedmiotowej nieruchomości mogą występować gatunki chronionych roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową w myśl rozporządzeń:
– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),
– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej
roślin
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),
– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
W związku z powyższym w celu stwierdzenia występowania gatunków chronionych konieczne jest
przeprowadzenie w odpowiednim terminie inwentaryzacji przyrodniczej.
Ponadto zgodnie z pismem Gminy Lubań z dnia 04.06.2018 r. na terenie gminy występują chronione gatunki
zwierząt – w tym 8 gatunków nietoperzy, bocian czarny i kania czarna. Dla gatunków tych wymagane jest
ustalenie stref ochrony ostoi. W przypadku nietoperzy ochroną obejmuje się zimowiska, czyli pomieszczenia
i kryjówki zajmowane przez nietoperze. Dla bociana czarnego i kani czarnej ustala się wymóg wyznaczenia
stref ochrony całorocznej o promieniu 100 m od gniazda oraz strefy ochrony okresowej o promieniu 500 m
od gniazda. Okresowy termin ochrony dla kani czarnej przypada pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia, natomiast
dla bociana czarnego między 15 marca a 31 sierpnia roku kalendarzowego. Zasady ochrony zwierząt
objętych ochroną określają odrębne przepisy, które przyszły właściciel nieruchomości winien będzie
przestrzegać.
UWAGA – Podaje się uzupełnienie względem wykazu: Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13.12.2021 r. działki nr 108/1, 108/4, 109, 186/3, 249/2
AM-1
zlokalizowane są poza granicami obszarów chronionych wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) – najbliżej położony
obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedliska Sztolnie w Leśnej (nr PLH020013) znajduje się
w odległości około 6,5 km. Pastwiska, nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione mogą stanowić
siedliska m.in. gatunków roślin i zwierząt chronionych w myśl w/w rozporządzeń Ministra Środowiska;
tym samym wpływają one na zachowanie lokalnej różnorodności biologicznej. Ponadto powyższe tereny
mają duże znaczenie dla środowiska naturalnego m.in. uczestniczą w cyklu obiegu wód, ograniczają
przenikanie azotu do wód gruntowych i cieków wodnych. Zgodnie z opinią RDOŚ na przedmiotowych
działkach konieczne jest zachowanie bez zmian sposobu użytkowania pastwisk, nieużytków oraz gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych.
10. Na działce nr 186/3 AM-1 planowana jest przez KOWR wycinka kilku drzew w złym stanie fitosanitarnym,
które zagrażają sąsiedniej nieruchomości.
Cena wywoławcza: 1 225 000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Minimalne postąpienie: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)
Wadium do przetargu: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT – w części: ZW, w części: 23%.
Udział w cenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków wynosi 414 800,00 zł, co stanowi około 33,86% ceny. Strona 7 z 15
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (tekst jednolity, Dz.U. z 2020 r. poz. poz. 2243 z późn. zm.) – cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków obniża się nie więcej niż o 50%, jeżeli nabywca zobowiąże się do dokonania na tej
nieruchomości, w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże niż 5 lat od dnia jej
zawarcia, nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości.
Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której
mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.,
str. 1).
Jeżeli nabywca nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nie dokona na tej nieruchomości nakładów
w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny jej sprzedaży, w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy
sprzedaży, jest on zobowiązany w terminie 30 dni, od dnia upływu tego terminu, zapłacić na rzecz Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa określoną w umowie kwotę, o którą została obniżona cena sprzedaży
tej nieruchomości.
Jeżeli nabywca nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nie zapłaci w tym terminie na rzecz Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa określonej w umowie kwoty, o którą została obniżona cena sprzedaży tej
nieruchomości, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługują odsetki ustawowe za okres liczony
od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty do dnia zapłaty.
Cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się, jeżeli nabywca, oprócz złożenia
zobowiązania określonego w umowie sprzedaży, o którym mowa powyżej:
1. zobowiąże się do przedłożenia najpóźniej w terminie 14 dni po upływie terminu wyznaczonego w umowie
sprzedaży na dokonanie nakładów na tej nieruchomości:
a) dokumentów określających zakres rzeczowy i wartość poniesionych nakładów na realizację zaleceń
organów ochrony zabytków w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca z obniżki (tj. kosztorysu
powykonawczego),
b) zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że zakres rzeczowy nakładów wykonany został
przez nabywcę w ramach realizacji zaleceń organów ochrony zabytków dotyczących nabytej
nieruchomości zabytkowej.
2. przedłoży na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabezpieczenie ewentualnego roszczenia o zwrot
kwoty obniżenia, przy czym suma zabezpieczenia nie może być niższa od kwoty obniżenia.
W przypadku, gdy nastąpi zbycie w całości lub części nieruchomości objętej wpisem do rejestru zabytków,
co do której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił obniżki ceny sprzedaży, przed upływem 5 lat od daty
zawarcia umowy sprzedaży, nabywca zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty poświadczające wykonanie
nakładów na nieruchomości zabytkowej do wysokości obniżki ceny (tj. kosztorys powykonawczy) w terminie
14 dni od zbycia nieruchomości. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów lub niewykonania nakładów
na nieruchomości, nabywca zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość obniżki ceny
w terminie 30 dni od zbycia nieruchomości.
W przypadku uzyskania pomocy niezgodnej z prawem, stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady (UE)
nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu UE
(Dz. Urz. UE L nr 248 z 24.09.2015 r., str. 9), podmiot, który taką pomoc uzyskał, zobowiązany jest do jej
zwrotu wraz z odsetkami.
W przypadku obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej pomoc
de minimis podmiot wnioskujący o pomoc zobowiązany jest złożyć zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.
Okres 3 lat brany pod uwagę dla celów określenia otrzymanej pomocy ustala się stosownie do Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r., str. 1).
Dodatkowo także, zgodnie z art. 37 ust 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.), podmiot ubiegający się
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany
do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczącychwnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy
publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy
i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.
Równowartość pomocy w euro ustala się zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 743
z późn. zm.), tj. według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2022 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60, o godz. 11:00.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 03.01.2022 r. do 17.01.2022 r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę
pod numerem tel. 71- 35 63 919, wew. 801.
Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 – dalej UoNNpC),
obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej,
a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju
wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się – na zasadach określonych w UoNNpC
– o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie
ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla
rozstrzygnięcia sprawy.
Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą,
utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione
w punktach: 1, 2 i 3.
W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec
lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników
lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji
nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami
lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.
Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu WRSP bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
Nieruchomości Rolnych lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły, albo
podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały
nieruchomościami Zasobu WRSP bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły. W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 2097, z późn. zm.).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wpłacenie wadium na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, numer konta:
BGK 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne
znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 17.01.2022 r., z dokładnym określeniem obrębu i numeru
geodezyjnego nieruchomości, a w przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż zamierzająca
uczestniczyć w przetargu dodatkowo: imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w przetargu, za którą
wpłata jest realizowana.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo
do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
jeżeli w terminie od 03.01.2022 r. do 10.01.2022 r. złożą w siedzibie OT KOWR Wrocław na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty
w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach
lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku)
oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 2097). Osoba uprawniona zwolniona
z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść
pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
– wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do czasu zawarcia umowy
sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
– nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub nie
wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało zastosowania
– nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Dodatkowo, podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem,
zobowiązane są przedłożyć przewodniczącemu Komisji Przetargowej:
1. pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ZUS lub KRUS, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2 ustawy z dn. 19.10.1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa uniemożliwiające udział w przetargu (zgodnie
z którym nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych lub Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami, bądź
w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu WRSP bez tytułu
prawnego i mimo wezwania ANR lub KOWR nieruchomości tych nie opuściły);
3. pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości – oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o nie zawarciu umowy przedwstępnej
na zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” w przypadku wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży;
4. pisemne oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących przedmiot własności
lub współwłasności oraz zapewnienie, że powierzchnia ta wraz z nieruchomością, w odniesieniu do której
Strona 10 z 15
podmiot uczestniczy w postępowaniu, nie przekroczy 300 ha użytków rolnych wraz z klauzulą „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
5. pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”;
*UWAGA: Przy określaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w pkt. 4 i 5:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
6. pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się nabywcy do utrzymywania nabywanej nieruchomości, w jej części
rolnej, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
7. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu (w tym z przywołanymi w nim opiniami
poszczególnych instytucji), warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
8. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz
o przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów,
w związku z czym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice
w zakresie rodzajów i klasy użytków oraz powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu
sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię lub użytki, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów,
a ponadto oświadczenie o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu;
9. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
10. pisemne oświadczenia o zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży umownego
prawa odkupu wykonywanego przez Krajowy Ośrodek na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia
nabycia nieruchomości z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej oraz o zaakceptowaniu i wyrażeniu
zgody na zaproponowane przez Krajowy Ośrodek warunki dotyczące prawa odkupu zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z warunkami niniejszego przetargu;
11. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń
wchodzących w skład nabywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o rezygnacji z roszczeń
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży;
12. pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „program użytkowania i ochrony”
części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub pisemne oświadczenie – zobowiązanie
do przedłożenia pozytywnie zaopiniowanego programu zagospodarowania/użytkowania nieruchomości
zabytkowej przed podpisaniem umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod
rygorem przepadku wadium oraz odstąpienia od podpisania umowy sprzedaży z winy uczestnika;
*Program powinien zawierać m.in. rodzaj zamierzonej działalności, planowane zmiany funkcji budynków
oraz ich modernizację, ochronę konserwatorską wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
wstępny harmonogram planowanych przy zabytku prac, jak również deklarację przestrzegania przepisów
prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury;
13. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się faktem, że w przypadku skorzystania przez nabywcę z obniżenia
ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – nabywca dokona nakładów na tej
nieruchomości w terminie określonym w umowie sprzedaży nie dłuższym jednak niż 5 lat od dnia jej zawarcia
oraz zobowiązuje się dostarczyć Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa dokumenty określające zakres
rzeczowy i wartościowy poniesionych nakładów (tj. kosztorys powykonawczy) wraz z zaświadczeniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że zakres rzeczowy nakładów wykonany został w ramach realizacji
zaleceń służby konserwatorskiej lub pisemne oświadczenie o rezygnacji z obniżenia ceny sprzedaży
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
14. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z faktem, że obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis;
15. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z faktem, że w przypadku niedokonania przez nabywcę
na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia
ceny jej sprzedaży, w terminie określonym w umowie sprzedaży, nabywca zobowiązuje się w terminie 30 dni
od dnia upływu tego terminu zapłacić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa określoną w umowie
kwotę, o którą została obniżona cena sprzedaży tej nieruchomości, a w przypadku nie zapłacenia powyższej
kwoty Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługują odsetki ustawowe za okres liczony
od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty do dnia zapłaty;
16. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z faktem, że w razie zbycia nieruchomości objętej wpisem do rejestru
zabytków, co do której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił obniżki ceny sprzedaży, przed upływem
5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży, nabywca zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty
poświadczające wykonanie nakładów na nieruchomości zabytkowej do wysokości obniżki ceny (tj. kosztorys
powykonawczy) w terminie 14 dni od dnia zbycia nieruchomości, a w przypadku nieprzedłożenia tych
dokumentów lub niewykonania nakładów na nieruchomości, nabywca zobowiązany będzie do zwrócenia

kwoty stanowiącej równowartość obniżki ceny w terminie 30
z ewentualnymi odsetkami ustawowymi za zwłokę w jej zapłacie;
dni od zbycia nieruchomości wraz
 1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z faktem, że przedmiotem ochrony konserwatorskiej są pałac, park
  z mauzoleum i aleją lipową wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, neogotycki sarkofag R. Lachmanna
  wpisany do rejestru zabytków ruchomych; a ponadto zabudowania folwarczne ujęte są w wojewódzkiej
  ewidencji zabytków. Dodatkowo nieruchomość zlokalizowana jest w strefie obserwacji archeologicznej
  układu ruralistycznego miejscowości Jałowiec; a ponadto nabywający jest zobowiązany do przestrzegania
  przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
  do wykorzystywania nieruchomości zabytkowej zgodnie z „program użytkowania i ochrony” uzgodnionym
  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dla wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
  18. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z wpisem w dziale III Księgi Wieczystej nr JG1L/00040238/9 –
  dotyczącym odpłatnej służebność przesyłu na czas nieoznaczony, w zakresie której spółka pod firmą
  TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie lub osoby działające w jej imieniu będą uprawnione do
  utrzymywania posadowionej linii napowietrznej niskiego napięcia i linii napowietrznej średniego napięcia
  oraz słupowej stacji transformatorowej; a także całodobowego swobodnego dostępu, w tym dojazdu każdym
  sprzętem, do nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót oraz usuwaniem awarii urządzeń
  elektroenergetycznych; żądania od właściciela nieruchomości znoszenia ograniczeń, polegających na
  konieczności uzgodnienia ze Spółką możliwości ewentualnego wznoszenia obiektów budowlanych w pasie
  służebności oraz zakazie wykonywania w pasie służebności nasadzeń drzew i krzewów. Przedmiotem
  wykonania wyżej opisanej służebności są działki nr 186/3, 249/2 AM-1.
  A ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie ani w przyszłości wnosić wobec KOWR
  jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  19. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z faktem, że znane jest mu obciążenie części nieruchomości wobec
  osób trzecich tj. dz. nr 108/1 AM-1, jest obciążona decyzją o dożywotnim użytkowaniu na rzecz osoby
  fizycznej, a ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie ani w przyszłości wnosić
  wobec KOWR jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  20. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z faktem, że w skład przedmiotu sprzedaży wchodzą domy i lokale
  w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w budynkach niesłużących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb
  mieszkaniowych objęte najmem na podstawie 1 umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Na podstawie
  w/w umowy najmu zajmowana jest przez lokatorów część budynku mieszkalnego nr inw. 0025/165,
  położonego na działce nr 249/2 AM-1. Lokatorzy korzystają również z części sąsiedniego budynku chlewni,
  a ponadto z części podwórza folwarcznego, w tym z ogródka warzywnego. W momencie zakupu
  przedmiotowej nieruchomości Nabywający będzie zobowiązany do wstąpienia w prawa i obowiązki
  wynajmującego, a stosunki najmu będą regulować przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity,
  Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.). A ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie
  ani w przyszłości wnosić wobec KOWR jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  21. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się faktem, że w piwnicy budynku pałacu zlokalizowane jest nieczynne
  szambo – nieszczelne, w związku z czym mury w tamtym miejscu są zawilgocone i zagrzybione. W piwnicy
  znajduje się również hydrofor. A ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie ani
  w przyszłości wnosić wobec KOWR jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  22. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się faktem, że część działki nr 108/4 AM-1, w bezpośrednim sąsiedztwie
  zabudowań mieszkalnych, została wykoszona pod trawnik, a ponadto wykoszony został pas łąki na granicy
  działki nr 108/1 AM-1, celem oddzielenia łąki od uprawy na sąsiedniej nieruchomości – bez zgody Krajowego
  Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przyszły nabywca własnym staraniem i na własny koszt obejmie przedmiotową
  nieruchomość w posiadanie w razie stwierdzenia bezumownego użytkowania części nieruchomości.
  A ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie ani w przyszłości wnosić wobec KOWR
  jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  23. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się faktem, że na działce nr 109 AM-1 w pobliżu drogi powiatowej
  znajduje się metalowy krzyż postawiony przez mieszkańców wsi w pobliżu miejsca wypadku drogowego.
  A ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie ani w przyszłości wnosić wobec KOWR
  jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  24. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się faktem, że w kilku miejscach na nieruchomości oraz w budynkach
  zespołu pałacowo-folwarcznego znajdują się rozrzucone śmieci, widoczne zwłaszcza za oficyną nr 0025/165,
  za stodołą-szopa nr inw. 0030/132 oraz w zagłębieniu po urządzeniu wagi, jak również we wnętrzach
  budynków – w tym w pałacu. A ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie ani
  w przyszłości wnosić wobec KOWR jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  25. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się faktem, że na działce nr 109 AM-1 znajduje się pomnik przyrody
  stanowiący aleję drzew gatunku lipa drobnolistna i klon jawor, a zgodnie z opinią RDOŚ na przedmiotowej
  nieruchomości mogą występować gatunki chronionych roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
  gatunkową w myśl rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony
  gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony
  gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej
  zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). W celu stwierdzenia występowania gatunków chronionych konieczne
  jest przeprowadzenie w odpowiednim terminie inwentaryzacji przyrodniczej. Ponadto na terenie gminy
  występują chronione gatunki zwierząt – w tym 8 gatunków nietoperzy, bocian czarny i kania czarna dla
  których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi. W przypadku nietoperzy ochroną obejmuje się
  zimowiska, czyli pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze. Dla bociana czarnego i kani czarnej
  ustala się wymóg wyznaczenia stref ochrony całorocznej o promieniu 100 m od gniazda oraz strefy ochrony
  okresowej o promieniu 500 m od gniazda. Okresowy termin ochrony dla kani czarnej przypada pomiędzy 1
  marca a 31 sierpnia, natomiast dla bociana czarnego między 15 marca a 31 sierpnia roku kalendarzowego.
  Zasady ochrony zwierząt objętych ochroną określają odrębne przepisy, które przyszły właściciel
  nieruchomości winien będzie przestrzegać. Zgodnie z opinią RDOŚ na działkach nr 108/1, 108/4, 109, 186/3,
  249/2 AM-1 konieczne jest zachowanie bez zmian sposobu użytkowania pastwisk, nieużytków oraz gruntów
  zadrzewionych i zakrzewionych. A ponadto oświadczenie, że kandydat na nabywcę nie będzie obecnie ani
  w przyszłości wnosić wobec KOWR jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  26. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się faktem, że na działce nr 186/3 AM-1 planowana jest przez KOWR
  wycinka kilku drzew w złym stanie fitosanitarnym, które zagrażają sąsiedniej nieruchomości.
  27. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1).
  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz
  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość,
  aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby
  prawnej;
  4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
  poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
  ü w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które
  podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
  ü w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  Wyżej wymienione dokumenty, jak również dowód wpłaty wadium, należy złożyć przewodniczącemu Komisji
  przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
  sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
  (przelewem na wskazane konto).
  UWAGA: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
  nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może
  uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
  Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  przed zawarciem umowy sprzedaży.
  UWAGA: Dla nieruchomości brak jest możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
  Nabywca nieruchomości ubiegający się o obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru
  zabytków zobowiązany jest, wraz z wnioskiem o obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru
  zabytków, do złożenia dokumentów wskazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które służą
  ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności.
  W przypadku obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jako zabezpieczenia
  przyjmowane będą: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe;
  przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych
  na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku;
  pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania
  środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.
  Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Ustawy z dnia
  17 listopada 1964 roku – kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r.,
  poz. 1805, z późn. zm.) wobec wierzyciela – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  co do obowiązku zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kwoty udzielonej obniżki
  ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wraz z ustalonym oprocentowaniem
  oraz odsetkami za opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz kosztami
  egzekucji należności. Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.
  UWAGA: Do sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem wymagane jest uzyskanie
  szczególnego pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  .
  Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie ustalony
  po uzyskaniu w/w pełnomocnictwa. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
  Zgodnie z art. 28a ust. 1 Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
  rolnymi Skarbu Państwa
  , sprzedaż nieruchomości rolnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może
  nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
  1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
  2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.*
  *Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
  1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
  odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej
  uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
  2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
  zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
  1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  .
  Powierzchnię użytków rolnych, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości
  rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie
  fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
  pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  UWAGA: Nabywający zobowiążę się w umowie sprzedaży do utrzymywania nabywanej
  nieruchomości, w jej części o przeznaczeniu rolnym, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki
  w celu wykonywania na niej działalności rolniczej.
  Zgodnie z art. 29b Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
  Państwa
  każdy nabywca nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przed zawarciem umowy
  sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz że nie zawarł umowy
  przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega
  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany
  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
  fałszywego oświadczenia”.
  Zgodnie z art. 29c Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
  Państwa
  czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub
  dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy, lub w którym jako nabywcę
  nieruchomości wyłoniono osobę, która nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 3ba, jest nieważna.
  TRYB ODWOŁAWCZY:
  Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności
  przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.
  Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa
  powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie
  Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie,
  uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
  Wsparcia Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.
  Uważa się że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia,
  z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
  Umowa sprzedaży nie może zostać zawarta:
  – do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa wyżej, przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR lub
  – do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub
  – do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń. Strona 14 z 15
  Wadium nie podlega zwrotowi:
  1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;
  2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
  3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy stało się niemożliwe,
  w szczególności niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1 UoGNRSP;
  4) do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania o którym mowa w art. 29 ust. 6 Ustawy z dnia
  19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania
  rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora
  Generalnego KOWR.
  UWAGA: Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
  ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Krajowy Ośrodek Wsparcia
  Rolnictwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów i klasy użytków oraz
  powierzchni nieruchomości. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek
  Wsparcia Rolnictwa może dokonać na koszt nabywcy.
  UWAGA:
  1. Na podstawie art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
  rolnymi Skarbu Państwa Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa
  przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Krajowego
  Ośrodka.
  2. Zgodnie z oświadczeniem stron, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne
  prawa odkupu wykonywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Skarbu Państwa w okresie
  pięciu lat od dnia nabycia nieruchomości, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Do wykonania
  prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  Prawo odkupu może zostać wykonane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarówno w odniesieniu
  do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas
  właścicielem tej nieruchomości, gdy:
  a) nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo
  wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  b) w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
  c) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być
  przeznaczona na cele nierolne,
  d) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość
  przewidziana ma być na cele nierolne,
  e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość
  podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa
  lub jednostki samorządu terytorialnego,
  f) ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie
  zostały uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny
  sprzedaży,
  g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
  h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
  dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania
  przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości.
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega sobie prawo do:
  odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia;
  w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
  w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
  przetargu, Dyrektor Oddziału Terenowego oraz Dyrektor Generalny KOWR zarządza
  powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg;
  odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
  z naruszeniem prawa lub w przypadku nieuzyskania pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego
  KOWR. Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 03.01.2022 r. do 18.01.2022 r.
  w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy Lubań, w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej
  we Wrocławiu, w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu, w sołectwie wsi Jałowiec, na stronie
  internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).
  Dodatkowo informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowana w dzienniku „Gazeta
  Wrocławska” (obszar Dolnego Śląska) w dniu 03.01.2022 r.
  W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
  Państwa
  , w tym sprzedaży nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we
  wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do
  zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą
  w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;
  2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania
  swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;
  3. Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej
  realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach
  związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy
  przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych
  dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy
  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  i aktów wykonawczych do niej wydanych, co
  stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i
  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1), zw. dalej jako RODO;
  4. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach
  wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym
  przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie
  archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego;
  5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa;
  6. Do danych ww. oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące
  pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych
  przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  7. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
  Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  8. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego
  rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  i aktów wykonawczych do niej wydanych;
  9. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem
  profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego, obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
  Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy
  sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie
  publikacji niniejszego ogłoszenia w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu,
  przy ul. Mińskiej 60, tel. 71 35 63 919 wew. 801, e-mail: dorota.grygiel@kowr.gov.pl

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/303529

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.99 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-06-09

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6619 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,63 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6618 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,83 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-04

Dodano: 17 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6614 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,87 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu