Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-26
O godzinie: 11:30
Powierzchnia: 4.59 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5148 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 4,59 ha

Powiat:żarski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 4,59 ha/ użytek RIV,RV/ mpz budowa farmy/cena wywoławcza 585900,oo PLN/ oświadczenia do 18.01.2022/ wadium 117180,oo PLN do 20.01.2022/ termin przetargu 26.01.2022 godz. 11:30

 

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Filia w Zielonej Górze
ZIE.WKUR.4240.299.2021.EK.10
Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych
w dniach od 30.12.2021 r. do 26.01.2022 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze działając
na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2018 r., poz. 869 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych,
warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych
gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości nierolnej, niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej
na terenie gminy Jasień, powiat żarski, województwo lubuskie, pochodzącej z byłego Państwowego Gospodarstwa
Rolnego w Lubsku.
I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, określona w wykazie nr ZIE.WKUR.4240.299.2021.EK.2
opublikowanym 27.08.2021 r. w siedzibie: Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filii w Zielonej
Górze, Sekcji zamiejscowej KOWR w Lubsku, Urzędu Miejskiego w Jasieniu, Lubuskiej Izby Rolniczej, na stronie
www.kowr.gov.pl.
NIERUCHOMOŚĆ nierolna, niezabudowana położona – województwo lubuskie, powiat żarski, gmina Jasień,
obręb 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3 o powierzchni ogólnej 4,5916 ha.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w odległości około 1 km na północny-zachód od centrum miasta
Jasień przy ulicy Wiśniowej w sąsiedztwie działek niezabudowanych – przeznaczonych pod aktywność gospodarczą
i ogródków działkowych. Od strony południowo – zachodniej działka sąsiaduje z ciekiem wodnym – rzeką Makówką
i pozostaje w zasięgu jej oddziaływania. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
Nieruchomość stanowi odłóg porośnięty wybujałą roślinnością, bylinami i samosiewami drzew iglastych. Kształt
działki regularny, teren płaski. Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia
energetyczna WN. Dojazd z drogi gruntowej. Media – w bliskiej odległości sieci: energetyczna i wodociągowa.
Nieruchomość położona jest na terenie dla którego Miasto Jasień nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. W Planie obowiązującym do końca 2003 r. działka miała przeznaczenie rolne.
W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień działka leży na
terenie rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – farma fotowoltaiczna.
Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień. Działka nie zmieni swojego przeznaczenia.
Dla terenu działki Burmistrz Jasienia wydał Decyzję nr 61/14 z dnia 17.12.2014 r. (znak sprawy:
GNB.II.6730.69.12) o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej
wraz z infrastrukturą i komunikacją.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Żarach o numerze ZG1R/00048256/5.
W dziale III wymienionej księgi wieczystej istnieje wpis – ograniczone prawo rzeczowe – odpłatna służebność
przesyłu polegająca na prawie nieograniczonego dostępu inwestora do nieruchomości obciążonej w celu wykonania
niezbędnych robót związanych z posadowieniem, eksploatacją, dokonywaniem kontroli, przeglądów, konserwacji,
usuwaniem awarii, modernizacją, remontem infrastruktury, w tym również wejścia i dojazdu na terennieruchomości obciążonej służebnością na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od
jakichkolwiek wpisów.
W skład nieruchomości wchodzą:

1. Grunty o ogólnej powierzchni
w tym:
– 4,5916 ha,

– grunty orne: 4,5916 ha, (w tym kl: RIVb – 0,5383 ha; RV – 3,6837 ha; RVI – 0,3696 ha)
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 585 900,00 zł brutto
(słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 00/100 złotych)
Wadium wynosi: 117 180,00 zł
(słownie: sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt 00/100 złotych)
Minimalne postąpienie: 5 860,00 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100 złotych)
Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Do dnia poprzedzającego przetarg można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają
ustaleniu w trybie przetargowym – wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) po uprzednim zgłoszeniu takiej woli
pocztą elektroniczną na adres: edyta.karpinska@kowr.gov.pl, lub telefonicznie pod nr 68 506 52 52.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami
wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy
w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej
powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2022 r. o godzinie 11:30
w siedzibie OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze,
ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra
W przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń,
które skutkują ograniczeniami, m.in. ograniczenie zgromadzeń publicznych – organizator przetargu
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
z wykorzystaniem darmowej aplikacji Zoom.
Udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
przetargu zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział
w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:
http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej – informacja o tym fakcie zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem na stronie
internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana pocztą
elektroniczną do uczestników przetargu, którzy złożyli wymagane dokumenty (wymienione w dalszej części
ogłoszenia) i wpłacili wadium.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom
za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie udostępnione hasło i link – uprawniające do udziału
w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej udostępniany jest
przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. II ust. 6). Udostępnione przez organizatora
przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację, a wszelkie działania wykonane za ich pomocą
obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane. 2) Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez
weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym
niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
3) Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje
Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
4) W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych
uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania
na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
5) Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji przewodniczący komisji przetargowej
podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. II ust. 6)
nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej
licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala
przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu
Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując
równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja
nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
6) Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
7) Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu
– przewodniczący komisji przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu
telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj
usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim
okresie przewodniczący komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego
kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – przewodniczący komisji
informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu,
w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu zostanie przesłana uczestnikom przetargu
z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności zostanie powtórzona identyfikacja
uczestników przetargu.
8) W przypadku utrwalenia przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej przez
uczestnika przetargu lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników
przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek
tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych
osób bez ich zezwolenia
II. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do przedłożenia najpóźniej na 7 dni
przed datą przetargu
(pocztą tradycyjną, kurierem, do skrzynki oddawczej umieszczonej przed siedzibą OT
KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra lub w sekretariacie), nie
później niż do dnia 18.01.2022 r. do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie z napisem „Dokumenty na przetarg na
sprzedaż działka nr 3, obręb 1, gm. Jasień, zaplanowany na dzień 26.01.2022 r.” następujących dokumentów:
1. Oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – oświadczenia, że osoby będące
wspólnikami bądź członkami organów tego podmiotu nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez
tytułu prawnego, a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości
3. Osoby prawne krajowe i zagraniczne – oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem:
– umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,
– aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego,

aktualnej listy wspólników,
(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).

– uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – właściwych dla danej jednostki dokumentów
rejestrowych, dokumentów pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.
5. Pełnomocnictwa, w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika lub jednego
z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo
udzielone przez małżonka nieuczestniczącego w przetargu).
6. Kwestionariusza z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości
i kontaktów, w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
7. Oświadczenia oferenta, o sposobie postępowania w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej w trakcie
trwania przetargu – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą(-y) wziąć udział w przetargu, w wyżej wskazanym
terminie (w tym danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu), lub dostarczenia dokumentów
niekompletnych bądź nieczytelnych, organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu wymaganych dokumentów do OT KOWR w Gorzowie
Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość
(gdy działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających
do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość) z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 j.t.)
do wykonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania
wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego
nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności
ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego
zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka
nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą
osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego
Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, przelewem
bankowym na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Zielonej Górze nr 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003 , z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej na 4 dni przed przetargiem tj.
do dnia 20.01.2022 r. pod warunkiem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium
nie został spełniony.
Dowód wpłaty wadium
należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu z wyjątkiem przetargu
przeprowadzanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana
jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka
do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaleczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o
realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2097) o ile spełnią wymienione w niniejszym ogłoszeniu warunki i zostaną
zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie
zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do
dnia 20.01.2022 r. dostarczą do siedziby OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5,
65-770 Zielona Góra:
1) pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy,
2) oryginał decyzji lub zaświadczenia wydane przez właściwego miejscowo wojewodę, potwierdzających
prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu
lub decyzji – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (względnie o dziale spadku) oraz
dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 08.07.2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2097). Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub
też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie
pieniężne.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczoną do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg pozostaje w dyspozycj
KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu
który nie wygrał przetargu zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu
sprzedaży nieruchomości Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia
ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012
r., poz. 540 ze zm.) zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali
zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie po
odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu.
Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż
danej nieruchomości pomimo, że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na
sprzedaż tej nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia
wymagania określonego w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościam
rolnymi Skarbu Państwa, zawarcie umowy stało się niemożliwe.
4) do czasu upływu terminów na wniesienie odwołania o którym mowa w pkt. „TRYB ODWOŁAWCZY” lub
do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt. „TRYB ODWOŁAWCZY”, przez Dyrektora Oddziału
Terenowego Krajowego Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka
III. TRYB ODWOŁAWCZY
Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Gorzowie Wielkopolskim pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania
tych czynności.
Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim rozpatruje
powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia
i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia
rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na
podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego
rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu
wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Gorzowie Wielkopolskim albo
rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych
zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może zostać zawarta;
IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie te
nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, od dnia nabycia te
nieruchomości od KOWR.
Organizator przetargu przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty. W uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi przypadkach ceny sprzedaży nieruchomości,
na wniosek nabywcy, mogą zostać rozłożone na raty. Wysokość pierwszej wpłaty, wnoszonej przed zawarciem
umowy, nie może być niższa od 50% ceny sprzedaży, a maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć 5
lat
. Niespłacona część ceny sprzedaży, podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty. Warunki rozłożenia ceny
sprzedaży na raty oraz wysokość oprocentowania ustalone zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej
na raty należności opublikowanego w Dz. U. z 23 lutego 2012 r. pod pozycją 208. Kandydat na nabywcę, ubiegający
się o rozłożenie należności na raty zobowiązany będzie do przedstawienia wiarygodnych zabezpieczeń należności
rozłożonej na raty, których katalog określony został w art. 31 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy a także § 3
wymienionego wyżej rozporządzenia MRiRW. Proponowane przez nabywcę zabezpieczenia podlegać będą ocenie
pod kątem ich wiarygodności.
Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego
umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia skutecznego przetargu.
Nie uzgodnienie formy zabezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia skutecznego przetargu
lub przedłożenie w tym terminie zabezpieczenia nieakceptowanego przez KOWR oznaczać będzie
zawarcie umowy bez rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
V. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
1) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;
2) Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu;
3) Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wyklucza się płatność
jakimikolwiek wierzytelnościami;
4) Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną ustalone z kandydatem na nabywcę nieruchomości po
przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy
poinformowany zostanie pisemnie. Niezawarcie umowy w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak
uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wpłacone wadium nie będzie podlegało
zwrotowi;
5) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy
notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający;
VI. INFORMACJE DODATKOWE
1) Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 9:00
do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze,
ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra, tel. 68 506 52 52.
2) Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia
o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 68 506 52 52 lub drogą elektroniczną
pisząc na adres: edyta.karpinska@kowr.gov.pl.
VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
w tym dzierżawy nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane
oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane
dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207)
przy ul. Karolkowej 30.
2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3) Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego
zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych
umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji
kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe
zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych
dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją
postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 2243 ze zm. j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych,
co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o którychmowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
4) Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie
i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane
przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony
w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów oraz
okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów
prawa.
Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów,
archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu,
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu
i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 2243 ze zm. j.t) i aktów
wykonawczych do niej wydanych.
8) KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych
do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
9) Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych zawarte w kwestionariuszu, będą
przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania
przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem
z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz
w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.
10) W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie
i rozpowszechnianie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne
do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich
przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie
publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy
dzierżawy/sprzedaży.
Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu tj. od
30.12.2021 r. do 26.01.2022 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa oraz w siedzibie:
1. Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filii w Zielonej Górze
2. KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze
3. Urzędu Miejskiego w Jasieniu
4. Lubuskiej Izby Rolniczej
5. na stronie www.kowr.gov.pl

Sporządziła: Edyta Karpińska, dnia 10.12.2021 r.

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/302822

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.59 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żarski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-14

Dodano: 30 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6417 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,23 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-12-04

Dodano: 6 listopada, 2023

O godzinie: 09:00

# 6392 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,88 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-12-28

Dodano: 25 października, 2023

O godzinie: 12:00

# 6380 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 25,99 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-10-30

Dodano: 2 października, 2023

O godzinie: 08:00

# 6349 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,87 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 26 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6345 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,50 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 22 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6302 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,39 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu