Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-07
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 0.85 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5146 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,85 ha

Powiat:trzebnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,85 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 219,oo PLN/rocznie/ wadium 40,oo PLN do 04.02.2022 /termin przetargu 07.02.2022 godz. 12:00

AG.6845.29.2021

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 4/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r.,

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Lubnów, przeznaczonej na cele rolne.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. /, art. 25 ust 1 i 2 oraz 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899. /, uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie oraz Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich nr 132/2021 z 22.07.2021 r., zarządza się co następuje :

1 Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 07 lutego 2022 r., w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu, przeznaczonej na cele rolne, szczegółowo określony poniżej:

Obręb Godzina przetargu Nr

działki

Pow.

[ha]

KW Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości Okres na jaki nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny *

[netto]

Wadium czynszu dzierżawnego/

Postąpienie

Lubnów 1200 7

AM-1

0,8596 ha

 

WR1W/00027237/5 1.Tereny usług rekreacji i turystyki (UT/8)

 

(Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XL/297/05 z dnia 15 grudnia 2005 r.)

 

2.działka gruntu niezabudowana, użytki zgodnie z ewidencją gruntów – ŁV.

 

3 lata

na cele rolne

 

219,30 zł

 

 

40 zł/

10  zł

*Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2021 r. poz. 2464) dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest od podatku VAT

 

  • 2. Czynsz dzierżawny roczny, płatny jest nie później niż do 30 marca każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku rolnego od przedmiotu dzierżawy. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS. Waloryzacja dokonywana będzie automatycznie z początkiem każdego roku kalendarzowego. W przypadku gdy wskaźnik jest równy lub wynosi poniżej 100,00, czynsz dzierżawny pozostaje bez zmian.
  • 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 9583 0009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich, tak aby środki zostały zaksięgowane na koncie najpóźniej w dniu 04 lutego 2022 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
  • 4 Wygrywający przetarg zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu i jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Uchylenie się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie skutkuje przepadkiem wadium. W takim przypadku Burmistrz Obornik Śląskich może wydzierżawić nieruchomość uczestnikowi licytacji, który zaoferował kolejną najwyższą kwotę czynszu.
  • 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, dokument stwierdzający tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.

  • 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 10 złotych oraz powinno być zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych.
  • 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.
  • 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  • 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

U w a g a : Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Wydzierżawiający nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt dzierżawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, p. – 1, Jadwiga Kuriata tel. 71 310 35 18.

http://bip.oborniki-slaskie.pl/m,4900,dzierzawa-i-najem-nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.85 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu