Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-15
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.48 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5145 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,48 ha

Powiat:brzeski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,48 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 4346,oo PLN/rocznie/ wadium 250,oo PLN do 09.02.2022 /termin przetargu 15.02.2022 godz. 10:00

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka nr UG-11/2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Olszanka, Wójt Gminy Olszanka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych gruntów rolnych na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Olszanka.

 1. Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomość rolna stanowiąca działkę nr 204, arkusz mapy 1, o powierzchni 4,4800 ha, RIVa – 3,2400 ha, RIVb – 1,0300 ha, RV – 0,2100 ha, numer jednostki rejestrowej G.76, położona w Obórkach, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00017869/3. Nieruchomość stanowi jedną działkę rolną, zagospodarowaną rolniczo, pod uprawy polowe. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem stosunków zobowiązanych.
 2. Wywoławcza stawka roczna czynszu wynosi 4 345,88 zł. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50,00 zł. Termin wnoszenia czynszu – rocznie, do dnia 15 września każdego roku. Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntów tj. podatek od nieruchomości.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy Olszanka, pok. nr 9.
 4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Olszance nr 08 8870 0005 1004 0110 1576 0203 wadium w wysokości 250,00 zł w terminie do dnia 09 lutego 2022 r. do godziny 12:00.
 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu poświadczone notarialnie, oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z regulaminem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Projekt umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem ust. 7, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wpłacającego.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Wójt Gminy Olszanka może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
 9. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszance na okres 30 dni, publikację w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanka i Biuletynie Informacji Publicznej.
 10. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszance oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.
 11. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu. Przekazanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

Olszanka, dnia 03.01.2022 r.

 

Wszelkie informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 77 412 96 84 wew. 121 lub drogą mailową rolnictwo@olszanka.pl

 

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-na-okres-3-lat

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.48 ha
Województwo: opolskie
Powiat: brzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu