Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-16
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 84.39 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5143 dzierżawa gruntu rolnego pow. 84,39 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 84,39 ha/ użytek ŁI,RII,RIII,ŁIV,ŁV/ czynsz wywoławczy 50637,oo PLN/rocznie/ wadium 50000,oo PLN do 13.02.2022 /termin składania ofert 16.02.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZZM/DZG/Zl/2021. z dnia 31.12.2021

DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021

 1. poz. 1372 i 1834); art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.2 i ust.3, art.40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899); 5 2 ust. 4 uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 7169); zarządzenia nr 4365/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wrocław oraz ustalania wysokości stawek czynszu za nieruchomości oddawane w dzierżawę i stawek opłat za korzystanie i udostępnianie tych nieruchomości w innej formie oraz zarządzenia nr 6241/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony stawki rocznego czynszu za dzierżawę użytków rolnych, położonych we Wrocławiu stanowiących własność Gminy Wrocław

Przedmiotem przetargu jest:

działka nr 3, AM-10, obręb Osobowice o powierzchni dzierżawy 291 988 rn 2 (Łl – 90 323 m 2 , Ull – 61 323 m 2 , Łłv – 6 748 m 2 , Łv – 13 175 m 2 , Psll – 34 088 m 2 , Pslll – 18 756 m 2 , W – 18 210 m 2, N – 49 365), działka nr 6, AM-4, obręb Osobowice o powierzchni dzierżawy 58 000 m 2 , (Łll – 43 348 m 2 , Łlll – 6 365 m 2 ŁIV – 6430 m 2 , W – 1 857 m 2 ),  działka nr 1/2 , AM-12, obręb Osobowice o powierzchni dzierżawy 80 950 m 2, (Psll – 7 246 rn 2 , PSIII – 70 337 m 2 , W – 3 367 m 2 ),  działka nr 3/2, AM-16, obręb Osobowice o powierzchni dzierżawy 384 246 m 2 (RII – 8 174 m 2 , PSI – 304 142 m 2 , Br-Ps1 – 1 121 m 2 , Psll – 50 558 m 2 , W – 20 251 m 2 ), działka nr 2, AM-17, obręb Osobowice o powierzchni dzierżawy 28 780 m 2 (PSI – 28 780m 2 ).

Całkowita powierzchnia przeznaczona do dzierżawy to 843 964 m 2 ; przeznaczenie pod uprawy rolne jednoroczne na cele energetyczne lub biomasę do wykorzystania na cele niezwiązane z produkcją żywności oraz pasz.

Całkowita powierzchnia działek: 1 200 282 m 2(vide tabela „Szczegółowy opis nieruchomości” str. 4)

UWAGA: Działki w bezumownym użytkowaniu

Dzierżawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy dzierżawy bezumownym użytkownikiem. Samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec wydzierżawiającego z tego tytułu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

 1. TERMIN 1 MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, nie później niż do dnia: 16.02.2022 r. do godziny 10:00

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu..   QZ…2022 r o godzinie 10:30 w siedzibie Wydzierżawiającego przy al. Śląskiej 1.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Oferentów oraz osób postronnych.

Niezwłocznie, po otwarciu ofert, na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej zostaną podane do wiadomości: nazwa lub imię i nazwisko oraz adres lub siedziba Oferentów, a także informacje dotyczące zaproponowanych rocznych stawek czynszu dzierżawnego. Po części jawnej komisja przystąpi do sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w regulaminie przeprowadzania przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę terenów przeznaczonych na cele rolne.

Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej ZZM, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

 1. W PRZETARGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ OSOBY, KTÓRE:
 2. mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, Gminy Wrocław, ZUS lub KRUS,
 3. władają lub władały nieruchomościami Gminy Wrocław bez tytułu prawnego i mimo wezwania Zarządu Zieleni Miejskiej nieruchomości tych nie opuściły; albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Gminy bez tytułu prawnego i mimo wezwania ZZM nieruchomości tych nie opuściły.
 4. biorą lub brały udział w postępowaniach sądowych z powództwa Gminy Wrocław o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Gminy Wrocław w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty.
 5. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
  1. formularz ofertowy,
  2. odpis z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu albo wyciąg z właściwego rejestru. Osoby fizyczne przedłożą kserokopię dokumentu tożsamości, podpisaną za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
  3. w przypadku cudzoziemców, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna – uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przez Zarząd Zieleni Miejskiej przetargu pisemnego nieograniczonego,
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy dzierżawy,
  6. oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS i Gminy Wrocław z płatnościami,
  7. kopię dowodu wniesienia wadium,
  8. oświadczenie o braku udziału w postępowaniach sądowych z powództwa Gminy Wrocław o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Gminy Wrocław w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty,
  9. oświadczenie o niekaralności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, braku orzeczeń opłat i kar w postępowaniu administracyjnym, braku obciążeń wynagrodzeniem, opłatą lub odszkodowaniem z tytułu bezumownego korzystania, na podstawie orzeczenia sądu powszechnego – w związku z bezumownym korzystaniem z nieruchomości Gminy Wrocław bądź prowadzeniem na nieruchomościach Gminy Wrocław jakiejkolwiek działalności bez wymaganych zgód,
  10. oświadczenie o posiadaniu informacji na temat obciążenia przedmiotu umowy dzierżawy bezumownym użytkownikiem oraz zobowiązaniu się do samodzielnego i na własny koszt podejmowania działań w celu objęcia nieruchomości w posiadanie, a także o niewystępowaniu z żadnymi roszczeniami wobec wydzierżawiającego z tego tytułu,
  11. oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją działek w terenie.

Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

(DOKŁADNA NAZWA 1 ADRES

OFERTA PRZETARGOWA NA KPRZEDMIOT PRZETARGIE

NIE OTWIERAĆ PRZED KTERMIN OTWARCIA OFERT»

 1. WYSOKOŚĆ 1 TERMIN UISZCZENIA WADIUM:
  1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu, przelewem najpóźniej do dnia Z3:Ct022 r. na konto Zarządu Zieleni Miejskiej al. Śląska 1, 54-118 Wrocław: Bank PKO BP S.A. nr 86 1020 5226 0000 6802 0416 5452, z dopiskiem „Przetarg Osobowice”.
  2. Wadium ustala się w wysokości 50 000,00 zł.
  3. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Zarządu Zieleni Miejskiej.
 2. ZWROT WADIUM:
  1. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, ogłaszający przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy, zaliczy na poczet pierwszej opłaty rocznego czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
  2. W przypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, ogłaszający przetarg zwróci uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wrocław w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 3. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:
  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od ceny wywoławczej.
  2. W przypadku udziału co najmniej dwóch uczestników w przetargu, wygrywa uczestnik, który zaproponował najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
  3. W przetargu mogą brać udział:
  4. osoby prawne
  5. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  6. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
  7. Dyrektor/ Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 4. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:
  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.
  2. Dzierżawca zobowiązany będzie wykorzystywać dzierżawiony grunt na cele rolne na zasiewy roślin jednorocznych z przeznaczeniem na cele energetyczne lub biomasę.
  3. Jeżeli grunt zostanie przeznaczony do zbycia lub będzie niezbędny do realizacji zamierzeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji celu publicznego, lub innych ważnych celów statutowych Gminy Wrocław, Wydzierżawiający może zmniejszyć powierzchnię dzierżawionego terenu lub rozwiązać umowę dzierżawy w każdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Dzierżawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia z gruntu wszystkich rzeczy stanowiących Jego własność, w terminie ustalonym przez Wydzierżawiającego.
  4. Dzierżawca, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest do dostarczenia wydzierżawiającemu aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 1 pkt 4 kpc odnośnie obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy Gminie Wrocław w stanie wolnym po rozwiązaniu umowy lub jej zakończeniu.
  5. Kandydat na dzierżawcę wyłoniony w drodze przetargu w celu zabezpieczenia ewentualnych należności Gminy Wrocław wynikających z bezumownego użytkowania nieruchomości lub żądania wydania nieruchomości po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy, zobowiązany będzie złożyć zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco.
  6. Inne zawarte w załączniku nr 4 do Regulaminu przeprowadzania przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę terenów przeznaczonych na cele rolne (wzór umowy).
  7. Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej i na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej: www.zzm.wroc.pl

Informacje dotyczące warunków przetargu oraz wyjaśnienia treści ogłoszenia, Oferent może uzyskać w siedzibie Wydzierżawiającego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, al. Śląska 1, 74-118 Wrocław; pod nr tel.: Magdalena Przebierała teł: 71/323 50 62 lub 539672098 oraz Marzena Olejnik-Czopnik – teł: 71/323 50 56 lub 728 520 661, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później niż przed upływem połowy okresu przewidzianego na składanie ofert. Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie lub na adres e-mail.

https://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_przetargu_pisemnym_nieograniczonym_stawki_rocznego_czynszu_za_dzierzawe_uzytkow_rolnych_obreb_osobowice,699.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 84.39 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu