Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-31
O godzinie: 15:15
Powierzchnia: 21.55 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5141 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,55 ha

Powiat:przemyski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 18 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 21,55 ha/ użytek RIV,RV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 6348,oo PLN/rocznie/ wadium razem 1276,oo PLN do 26.01.2022 /termin składania ofert 31.01.2022 godz. 15:15

 

WÓJT ORŁY 37-716 ORŁY ul. Przemyska 3   Orły, dnia 20.12.2021 r.

BGK.111.6845.1.2021

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA

DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

ORŁY NA ROK 2022

Wójt Gminy Orły, działając na podstawie 9 ust. 1 i ust. 6 Uchwały Nr XXXIX/302/09 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 października 2009r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, przekazywania w trwały zarząd, nieruchomości lub lokali użytkowych stanowiących własność Gniny Orły (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2009r. nr 89 poz. 2026) i zgodnie z Zarządzeniem 111/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz art. 37 ust. 4, art. 38 ust. l , 2 i 4 , art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Wójt Gminy Orly ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Orły położonych na terenie Gminy Orly z przeznaczeniem na cele rolnicze bez prawa inwestowania w trwałą zabudowę i nasadzenia

 1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione, nieruchomości rolne położone na terenie Gminy Orły.

Lp. Położenie nieruchomości Nr działek Nr KW Powie -rzchnia nieruch.

(hal

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawne

Idtl pszenicy

Wadium

(zł1

Przezna – czenie gruntu Data i godzina otwarcia oferty
1. Ciemięrzowice 13/4

13/11

13/12

21/12

PRIP/OOO

95880/4

0,1705

0,0700

0,2760

0,1850

2,18 40 zł Na cele rolnicze 01.02.2022 r. godz. 8:00
2. Kaszyce 925/6 PRIP/00108 594/7 0,5011 1,50 27 zł Na cele rolnicze 01.02.2022 r. godz. 9:00
3. Małkowice 331 PRIP/00060 346/5 1,9200 7,19 133 zł Na cele rolnicze 01.02.2022 r.

odz. 10:00

4. Małkowice 332/1 PRIP/00060 346/5 0,4300 1,72 32 zł Na cele rolnicze 01.02.2022 r. godz. 11
5. Niziny 373/8 PRIP/00061 264/3 0,6772 7,07 131 zł Na cele rolnicze 01.02.2022 r.

odz. 12:00

6. Olszynka 232 PRIP/00064 581/12 3,6390 7,28 135 zł Na cele rolnicze 01.02.2022 r.

odz. 13:00

7. Trójczyce 390 PRIP/00066 965/2 4,7600 11,43 212 zł Na cele rolnicze 02.02.2022 r.

odz. 8:00

8. Trójczyce 322 PRIP/00098 955/2 0,2800 0,70 13 zł Na cele rolnicze 02.02.2022 r.

odz. 9:00

9. Wacławice 507 PRIP/00064 001/3 0,8300 3,16 58 zł Na cele rolnicze 02.02.2022 r.

odz. 10:00

10. Wacławice 532 PRIP/00064 001/3 0,2200 0,66 12 zł Na cele rolnicze 02.02.2022 r.

odz. 11:00

11. Wacławice 319/1 PRIP/00064 001/3 0,8200 3,03 56 zł Na cele rolnicze 02.02.2022 r.

odz. 12:00

12. Wacławice 85

106

PRIP/00064 001/3 0,2800

0,8800

6,90 128 zł Na cele rolnicze 02.02.2022 r. godz. 13:00
13. Wacławice 102

103

PRIP/00064 001/3 0,6000

0,5600

3,70 68 zł Na cele rolnicze 03.02.2022 r. godz. 8:00
14. Walawa 31/4 PRIP/00085 946/2 0,1976 0,69 12 zł Na cele rolnicze 03.02.2022 r. godz. 9:00
15. Walawa 205/6

206

PRIP/00085 946/2 0,4378

0,3012

1,47 27 zł Na cele rolnicze 03.02.2022 r. godz. 10:00
16. Zadąbrowie 257/20 PRIP/00067 603/4 1 ,0664 3,28 61 zł Na cele rolnicze 03.02.2022 r.

odz. 11:00

17. Zadąbrowie 256/7 PRIP/00067 603/4 1,6026 5,04 93 zł Na cele rolnicze 03.02.2022 r.

odz. 12:00

18. Zadąbrowie 255 PRIP/00014 571/4 0,6203 2,05 38 zł Na cele rolnicze 03.02.2022 r.

odz. 13:00

 1. Obowiązki wynikające z przepisów szczegółowych, obciążenia i ograniczenia dot. przedmiotu dzierżawy:

Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele lub posiadacze nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 1. Okres dzierżawy:

Umowa dzierżawy z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta na okres do 3 lat.

 1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w podanych w tabeli terminach oraz godzinach na sali nr 9 (sala Narad) w Budynku Urzędu Gminy Orły ul. Przemyska 3, 37-716 Orły.

 1. Warunki udziału w przetargu:
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 3. wpłacenie wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie do dnia 26.01.2022 r. do godziny 12:00 na konto bankowe nr 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 Bank Spółdzielczy w Żurawicy

Oddział w Orłach z adnotacją „wadium na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie

działka nr

 1. złożenie oferty w Białej Zamkniętej Kopercie do dnia 31.01.2022 r. do godz. 15:15 na biurze podawczym Urzędu Gminy Orły – z napisem „ OFERTA NA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ORŁY JAKO DZIAŁKA NR OBRĘB
 2. Oferta musi zawierać:
 3. imię i nazwisko oraz adres oferenta,
 4. datę sporządzenia oferty,
 5. ofertę czynszu dzierżawnego w dt,
 6. potwierdzenie wpłaty wadium,
 7. wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym działki (zał. nr 1 do Ogłoszenia o przetargu z dnia 20.12.2021r.),
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (zał. nr 2 do Ogłoszenia o przetargu z dnia 20.12.2021 r.),
 9. podpisaną klauzulę RODO (zał. nr 3 do Ogłoszenia o przetargu z dnia 20.12.2021 r.).

Za terminową wpłatę wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 1. Zastrzeżenia organizatora przetargu:

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 1. Informacje dodatkowe:

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z granicami oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Orłach pokój nr 8 od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz. 15:15 lub telefonicznie pod nr (16) 671 26 93 wew. 23.

Ogłoszenie wywieszone zostanie na okres 30 dni od dnia 22.12.2021 r. do dnia 22.01.2022r. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Orły, tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Ciemięrzowice, Kaszyce, Małkowice, Niziny, Olszynka, Trójczyce, Wacławice, Walawa oraz Zadąbrowie. Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły www.bip.ugorly.pl oraz zamieszczone w prasie lokalnej.

mgr

W związku z panujqcq epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostanq poinformowani pisemnie.

 

http://www.bip.ugorly.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-723-704

 

Szczegóły

Powierzchnia: 21.55 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przemyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 2 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6019 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,02 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu