Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-27
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 1.50 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5138 dzierżawa stawu pow. 1,50 ha

Powiat:opolski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu pokrytego wodami/ pow. 1,50 ha/ użytek Ws staw gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 300,oo PLN/rocznie/ wadium brak/termin składania ofert 27.01.2022 godz. 09:00

Tułowice, 4.01.2022 r.

Zn.spr.SA.2217.105.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŽAVVĘ UŽYTKÓW ROLNYCH – GRUNTÓW POD STAWAMI

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Tułowice, ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice, ogłasza publiczny przetarg pisemnych ofert na dzierżawę użytków rolnych Skarbu Państwa — gruntów pod stawami pozostających w zarządzie Nadleśnictwa.

Wykaz oraz szczegółowy opis gruntów oddawanych w dzierżawę w toku prowadzonego postępowania zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia

1 .lnformację o lokalizacji w terenie i stanie oddawanych w dzierżawę użytków można uzyskać u leśniczego leśnictwa na terenie którego położona jest nieruchomość, w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku pod wskazanymi numerami telefonów.

Leśnictwo święty Hubert, telefon numer 512 441 880

Leśnictwo Goszczowice, telefon numer 512 441 843

 • Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice Nr. 40 z 10.11. 2021 roku w sprawie wysokości wyjściowych stawek czynszu stosowanych w przetargach na grunty pod stawami Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice Zn. Spr SA” 17.105.2021 minimalna wysokość czynszu za 1 hektar użytku rolnego — gruntu pod stawami wynosi równowartość 10 kwintali pszenicy według średniej krajowej ceny skupu pszenicy wskazanej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”
 1. Nie rzadziej niż raz w roku, czynsz dzierżawny ustalony w umowie podlega waloryzacji w górę (podwyższeniu) o wartość wynikającą ze zmian średniej krajowej ceny skupu pszenicy, poprzedzających waloryzację czynszu dzierżawnego. W przypadku gdy z komunikatów Prezesa GUS wynikać będzie spadek cen pszenicy lub utrzymanie na dotychczasowym poziomie, stawka czynszu dzierżawnego w danym roku pozostaje bez zmian.
 2. Oferowaną wysokość czynszu za dzierżawę należy wskazać jako ilość kwintali pszenicy oferowaną za 1 hektar powierzchni na druku „Oferta na dzierżawę użytku rolnego — gruntu pod stawami”(należy podać oznaczenie nieruchomości) stanowiącym załącznik nr 3, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta — przetarg na grunty pod stawami” w sekretariacie Nadleśnictwa Tułowice, w terminie do 27.01-2022r, przed godziną 9:00, lub pocztą na adres: PGL LP Nadleśnictwo Tułowice ul. Parkowa 14/14 a, 49-130 Tułowice, z dopiskiem: „Oferta — przetarg na grunty pod stawami”. Termin składania ofert 27.01.2022 r, godzina 9:00, liczy się data wpływu do adresata. Oferty które wpłyną do nadleśnictwa po terminie, nie zostaną otwarte i zostaną zwrócone nadawcy.

 1. Oferta złożona na druku „Oferta na dzierżawę użytku rolnego — gruntu pod stawami” ( zał. nr 3) powinna zawierać:
  • Informację o uczestniku przetargu: imię, nazwisko lub nazwę uczestnika przetargu, adres do korespondencji, numer telefonu.

www.lasy.gov.pl

 • Proponowaną roczną wysokość czynszu dzierżawnego (wyrażoną w q pszenicy za 1 ha powierzchni), ze wskazaniem numeru pozycji oraz oznaczenia identyfikującego nieruchomość (leśnictwo, adres leśny, powierzchnię), której dotyczy oferowany czynsz.
 • Pisemną deklarację, że przyszły dzierżawce będzie uiszczał należny podatek.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem przedmiotu dzierżawy, na który złożono ofertę oraz o akceptacji warunków umowy dzierżawy.
 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe nie ujęte w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe warunki korzystania z dzierżawionych powierzchni zawiera wzór umowy dzierżawy (zał. nr 4) do ogłoszenia, z którym dodatkowo można się zapoznać przed przetargiem u leśniczych leśnictw na terenie których znajdują się przeznaczone do dzierżawy grunty lub w Nadleśnictwie Tułowice u Specjalisty Służby Leśnej ds. stanu posiadania.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • Złożone w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,
  • Nie zawierające wymaganych danych i oświadczeń lub, gdy dane te nie są kompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania oferty za ofertę nową lub do jej zmiany,
  • Uczestnik przetargu nie zaproponował co najmniej ceny wywoławczej wysokości czynszu,
  • Złożenie przez uczestników przetargu zalegających z zapłatą czynszu dzierżawnego za dotychczas dzierżawione z Nadleśnictwa Tułowice grunty.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych z najwyższą zaproponowaną stawką dzierżawy organizator przetargu zaprosi tych oferentów których oferty przedstawiają taką samą, najwyższą oferowaną wartość, do złożenia ofert dodatkowych, nie mniejszych niż już zaproponowane, w terminie dodatkowym, wskazanym przez organizatora przetargu.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 r, o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Tułowice.
 5. Poszczególne grunty zostaną wydzierżawione osobom, które złożą najkorzystniejszą ofertę, tj. zaproponują najwyższa roczną wysokość czynszu mierzoną jako równowartość q pszenicy za 1 ha gruntu.
 6. Zgodnie z regulaminem przetargowym (zał. nr 2) organizator przetargu wymaga wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł. Tytuł przelewu bankowego, do wniesienia wadium powinien brzmieć: „Wadium do przetargu na grunty pod stawami SA.2217.105.2022” Szczegółowe warunki postępowania z wadium określa regulamin przetargu, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 7. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Marek Adamus, numer telefonu 774600109 wew. 679, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.
 8. Nadleśnictwo Tułowice zastrzega sobie prawo:
  • Zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  • Odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny,
  • Unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny,
  • Nie zatwierdzenia przez organizatora przetargu wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyny. 2

www. lasy.gov.pl

 1. Podstawa prawna:
  • 39,art. 4 ust.3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. 2020 r. 1463 tekst jednolity)
  • 39 a ust. Ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 tekst jednolity)
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz.682).
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1699)
  • Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice Nr 40 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie ustalenia procedury wydzierżawienia gruntów pod stawami (Wsr) stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
 2. W sytuacji niejasnej, mają zastosowanie przepisy rozporządzeń, o których mowa w ust 14.
 3. Wykaz załączników:

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.50 ha
Województwo: opolskie
Powiat: opolski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-12-29

Dodano: 19 grudnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6441 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,91 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 26 września, 2023

O godzinie: 11:30

# 6344 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,04 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-02

Dodano: 10 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6245 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,04 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu