Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-10
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 7.53 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5023 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 7,53 ha

Powiat:złotowski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 7,53 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 75300,oo PLN / rocznie/ wadium 7530,oo PLN do 07.01.2022/ termin przetargu 10.01.2022 godz. 08:00

ZARZĄDZENIE Nr 135.2021

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 listopada 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawęnieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz.nr 6/4obręb Zalesie gmina Złotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej i powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art.37 ust. 4 i art.  38ust. 1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

  • Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 6/4 obręb Zalesie gmina Złotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Treść ogłoszenia stanowizałącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych w składzie:

1) Longin Tomasz- przewodniczący Komisji,

2) Paweł Michalski- członek Komisji,

3) Ewa Pulit- członek Komisji.

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierzamSekretarzowi Gminy Złotów.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt GminyZłotów

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznejwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

I. oznaczenie nieruchomości w miejscowości PIECZYNEK

Gmina Złotów
Obręb Zalesie
Numer działki 6/4
Numer obrębu 0045
Powierzchnia [ha] 7,5300
Nr Księgi wieczystej PO1Z/00042014/8
Właściciel Gmina Złotów

II. opis nieruchomości

Nieruchomość dz. nr6/4o powierzchni 7,5300 ha znajduje sięw obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Złotów (dalej nieruchomość). Lokalizacja bardzo dobra, przy zjeździe do wsi Pieczynek, ok. 5 km na zachód od Złotowa,w sąsiedztwie gruntów rolnych i dalej zabudowań mieszkalnych wsi Pieczynek. Dostęp od drogi powiatowej Złotów – Ptusza.Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, niezabudowany. Na skraju działki znajdują się dwa słupy z napowietrzną linią niskiego napięcia, ponadto przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia, a wzdłuż granicy działki znajduje się wodociąg i kanalizacja. Użytek gruntowy- RIVa i RIVb.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

1. Budowa i eksploatacjana przedmiotowej nieruchomościfarmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dalej farmy),w tym dokonywanie przez Dzierżawcę zmian, niezbędnych do realizacji celu dzierżawy,łącznie ze zmianą przeznaczenia gruntu, dokonywania na nim pomiarów i analiz oraz ulepszeń w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa budowlanego i prawa energetycznego,

2. Przedmiotowa działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów” przyjętym uchwałą nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r. działka 6/4 obręb Zalesie oznaczona jest jako gleby klas pozostałych (o niższej klasie bonitacyjnej niż klasa III).

4. Dla przedmiotowej nieruchomości nie wyznaczono obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

5. Działka nie jest przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

IV. Okres trwania umowy dzierżawy – 29 lat.

V. Termin zagospodarowania:

3 lata od dnia zawarcia umowy dzierżawy

VI. Termin płatności czynszu dzierżawnego:

1) I etap dzierżawy (czas na zagospodarowanie nieruchomości tj. przed rozpoczęciem budowy farmy, trwający nie dłużej niż 3 lata od zawarcia umowy) -15% rocznie wymiaru ustalonego w drodze przetargu,

2) II etap dzierżawy: (po rozpoczęciu budowy farmy lub upływie terminu zagospodarowania nieruchomości) -100% rocznie wymiaru ustalonego w drodze przetargu.

Czynsz płatny będzie z góry za każdy rok- w pierwszym roku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, następnym do 15 marca, na wskazany przez Wydzierżawiającegonumer rachunku bankowego. W pierwszym i ostatnim roku zawarcia umowy czynsz zostanie naliczony w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku. Wysokość czynszu zostanie naliczana proporcjonalnie również w roku, w którym nastąpi rozpoczęcie budowy farmy tj. nastąpi zmiana stawki czynszu dzierżawnego. Czynsz podlegać będzie wzrostowi o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na Dzierżawcy ciążyć będzie poinformowanie Wydzierżawiającego na piśmie o rozpoczęciu budowy farmy w terminie 14 dni od dnia jej rozpoczęcia.

VII. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Działka nie jest obciążona prawem osób trzecich. Dział III i IV księgi wieczystej PO1Z/00042014/8 wolny jest od wpisów.

VIII. Forma i tryb wyłonienia dzierżawcy:

przetarg ustnynieograniczony

IX. Termin i miejsce części jawnej przetargu

10 stycznia 2022r. godz. 8.00Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, sala konferencyjna

Oferent winien okazać się przed rozpoczęciem przetargu dokumentem potwierdzającym tożsamość.

X. Cena wywoławcza i wadium

Cena 75300,00
Wadium 07530,00

 

wadium płatne w terminie najpóźniej do dnia 07 stycznia2022r.

XI. WARUNKI PRZETARGU

  1. WADIUM oraz dokumenty

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

2) Wadium płatne jest we wskazanym terminie w kasie Urzędu Gminy Złotów do godz.13.00 lub na konto: 91894100060000113720000020. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

3) Za dzień wniesienia wadium przelewemuważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Złotów.

4) Najpóźniej ostatniego dniawniesienia wadium,osoba przystępująca do przetargu składa:

a) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, w tym potwierdza, że znany jest jej stan nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu przetargu. W oświadczeniu podaje również konto, na które ma być zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,

b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów do wykonania planowanej budowy farmy,

c) graficzną i opisową koncepcję zagospodarowania przedmiotu dzierżawy pod farmę.

5) Wadium, wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego,

6) Osobom, które wpłaciły wadium i nie dostarczyły do urzędu w terminie stosownego oświadczenia o koncie do zwrotu wadium, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano wpłaty.

7) W przypadku, gdy osoba, w wyniku przetargu ustalona jako nabywca, nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Złotów odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek bankowy wskazany w złożonym oświadczeniu o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu.

 

2. PRZETARG

1) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości orazskładaoświadczenia, o których mowa powyżej.

2) Oferent przystępując do przetargu czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Gmina nie zapewnia i nie gwarantuje możliwości spełnienia warunków niezbędnych do wybudowania farmy, w tym do uzyskania wszelkiej niezbędnej dokumentacji (pozwolenia) na ten cel.

3) Pełnomocnictwa i zezwolenia:

a) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie potwierdzonych dokumentów upoważniających osobę/osoby do reprezentowania i działania w imieniu tego podmiotu, a w przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów;

b) w przypadku osób fizycznych działających przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

4) Osoby fizyczne i osoby prawneprzedkładają Komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

a) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty),

b) podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS);

c) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i ww. pełnomocnictwo.

d) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu spółki.

5) Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

6) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

7) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem pkt 10.

8) Osoba ustalona jako Dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9) Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

10) Wójt Gminy Złotów może odwołać lub unieważnić przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej wiadomości w miejscach publikacji.

11) Dzierżawcazobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości, podatku VAT,ponoszenia wszelkich innych ciężarów, opłat i świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością.

XII. DODATKOWE WARUNKI

1) W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nieruchomości, zainteresowana osoba ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Czynności te będą stanowiły koszt zainteresowanej osoby.

2) Nakłady poniesione przez wyłonionego Dzierżawcęna przygotowanie nieruchomości do założonego celu, nie będą podlegać zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

3) Nakłady poniesione przez Dzierżawcę będą stanowiły własność Dzierżawcy oraz zostaną połączone z gruntem tylko dla przemijającego użytku.

4) Wydzierżawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę budowy farmy,

5) Powierzchnia zajęta na farmę zostanie wyłączona z produkcji rolnej. Wszelkie koszty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej, ponosi Dzierżawca.

6) Wydzierżawiający wyrazi zgodę na ujawnieniew księdze wieczystej, wskazanej w pkt I,umowy zawartej z Dzierżawcą i wynikających z niej praw Dzierżawcy.Dzierżawca będzie uprawniony do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wpis powyższych praw, a po upływie umowy zobowiązany będzie do ich usunięcia. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Dzierżawca samodzielnie bądź w przypadku poniesienia ich przez Wydzierżawiającego, zobowiązany będzie do zwrotu ich wartości.

7) Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz innych wszelkich zgód wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii czy innych dokumentów administracyjnych, w związku z planowaną budową farmy.

8) Dzierżawca zobowiązany będzie do:

a) złożenia wniosków o udzielenie stosownych pozwoleń na budowę farmy lub dokonanie zgłoszeń oraz prowadzenie robót po ich uzyskaniu;

b) prowadzenia robót budowlanych i montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

c) eksploatacji budowli i urządzeń oraz infrastrukturytowarzyszącej, powstałych w wyniku realizacji planowanej budowy farmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

d) zawarcia umowy ubezpieczeniaod odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka związanego z budową, eksploatacją, konserwacją i demontażem farmy, w stosunku do osób trzecich, jak i w stosunku do Wydzierżawiającego;

e) usunięcia udokumentowanych szkód, które zostały spowodowane robotami budowlanymi, montażowymi, serwisowymi, oraz usunięcia awarii i dokonywania napraw farmy, w stosunku do osób trzecich, jak i w stosunku do Wydzierżawiającego.

9) Przed rozpoczęciem prac budowlanych, Dzierżawca doręczy Wydzierżawiającemu sporządzony na mapie plan farmy, na którym zostanie oznaczone w szczególności położenie zespołu paneli fotowoltaicznych, dróg dojazdowych oraz innych budowli i urządzeń wchodzących w skład farmy, posadowionych na nieruchomości.

10) Przeniesienie uprawnień i obowiązków Dzierżawcy na osoby trzecie, będzie mogło nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Wydzierżawiającego.

11) Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli korzystanie z nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem na jaki została wydzierżawiona, nie będzie możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Dzierżawcy.

12) Przed upływem terminu obowiązywania umowy, Dzierżawca usunie farmę i przywróci nieruchomość do stanu pierwotnego oraz zwróci ją w stanie niepogorszonym.Powstała pusta przestrzeń zostanie wypełniona glebą o podobnejklasie użytku pierwotnego, w sposób zapewniający możliwość rolniczej uprawy tych gruntów. Wszelkie prace, w powyższym zakresie, Dzierżawca wykona na własny koszt. W przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę określonego warunku, Wydzierżawiający może, zgodnie z własnym wyborem, przenieść spełnienie tych obowiązków na osobę trzecią i obciążyć Dzierżawcę kosztami ich wykonania.

 

XIII. PUBLIKACJA- podanie do publicznej wiadomości

Ogłoszenie umieszcza się:

1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów,

2. tablica ogłoszeń sołectwa, w którym znajduje się dzierżawiona nieruchomość,

3. na stronie internetowej:

1) www.gminazlotow.pl,

2) www.bip.gminazlotow.pl

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 pokój nr 14 oraz telefonicznie: 67 263 53 05 wew.125

http://www.gminazlotow.pl/zlotow/bip/oferty-sprzedazy-i-dzierzawy-mienia-komunalnego/2021/dzierzawa,-najem-gruntow.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.53 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: złotowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu