Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-11-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 149.77 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4920 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 149,77 ha

Powiat:elbląski

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 149,77 ha/ użytek RIV/ mpz brak/czynsz wywoławczy 1 497 707,oo PLN / rocznie/ wadium 250000,oo PLN do 15.11.2021/ termin przetargu 22.11.2021 godz. 10:00

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z przeznaczeniem

na budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej

(strona internetowa – http://www.umelblag.pl   BIP – http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy (55) 239-31-84, (55) 239-34-45, fax (55) 239-31-80)

 

 1. Lokalizacja: Generała Jarosława Dąbrowskiego, Aleja Grunwaldzka.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 149,7707 ha; położona w południowo-wschodniej części Elbląga, obszar graniczy z drogą ekspresową S-22.
 3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:
Lokalizacja Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów Wywoławcza wysokość czynszu rocznego brutto w zł. Wadium w zł.
Numer księgi wieczystej Obręb Nr działki Powierzchnia działki Powierzchnia do dzierżawy w ha
Ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego, Aleja Grunwaldzka. EL1E/00038953/3 31 363/8

363/6

363/5

363/4

363/3

363/2

362/2

364/2

364/4

365/23

365/5

367/2

367/21

32,8261

3,7232

0,3213

0,5365

0,1658

0,8860

47,3014

16,1190

14,9254

25,0127

4,5289

2,7290

9,7483

32,8261

3,7232

0,3213

0,5365

0,1658

0,8860

45,5373

13,9841

12,2143

24,8613

4,5289

1,8043

8,3816

1 497 707,00 zł 250 000,00 zł

 

W dziale III Księgi Wieczystej nr EL1E/00038953/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisane są ograniczone prawa rzeczowe dotyczące między innymi działek: nr 367/10 (po podziale 367/19, 367/20, 367/21), nr 367/2, nr 365/2 (po podziale 365/22, 365/23), nr 364/4, nr 364/2, nr 362/2 w postaci służebności przesyłu. Szczegółowe zapisy księgi wieczystej, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości dostępne są w Elektronicznej Wyszukiwarce Ksiąg Wieczystych, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępnej pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 1. Warunki zagospodarowania nieruchomości: Dla przedmiotowego obszaru Gmina Miasto Elbląg nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zlokalizowanie na przedmiotowym obszarze farmy fotowoltaicznej możliwe będzie w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez Dzierżawcę własnym staraniem i na własny koszt.

Ponadto Dzierżawca będzie zobowiązany do:

 • w procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, przeprowadzenia wymaganych uzgodnień m.in. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała usunięcia drzew i krzewów, Dzierżawca (za zgodą właściciela terenu) zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, co może się wiązać z opłatami z tego tytułu,
 • wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej,
 • uzyskania decyzji dot. zmiany formy użytkowania gruntu,
 • zaplanowania i wybudowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdów do przedmiotowych terenów i układu dróg wewnętrznych do obsługi farmy fotowoltaicznej, w lokalizacjach pokrywających się z układem drogowym zaprojektowanym, zgodnie z dokumentacją projektową dla terenu Terkawki opracowaną w 2013 r.

Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do budowy i eksploatacji farmy fotowoltaicznej (w tym warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii). W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych przedmiotowej nieruchomości, Dzierżawca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt. Dzierżawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie roboty, w tym w szczególności roboty inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne i drogowe, zmierzające do wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

 1. Uzbrojenie: Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia terenu: napowietrzna sieć energetyczna WN 110 kV, napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia oraz podziemna sieć energetyczna średniego napięcia. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także (w przypadku takiej potrzeby) zasilenia obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Dzierżawcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu – Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Aleja Tysiąclecia 11 w Elblągu.
 2. Wywoławcza wysokość czynszu: 1 497 707,00 zł, słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych 00/100, rocznie.
 3. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu, a także z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu, żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 4. Termin i miejsce przetargu: 22 listopada 2021 r., o godzinie 10:00 w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.
 5. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu, jest wniesienie wadium w wysokości 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na konto w Banku PKO BP S.A. nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 6. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu rocznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. w wysokości 14 980,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Dzierżawca, uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.
 8. Czas trwania umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na 29 lat od dnia podpisania umowy.

Przedmiot dzierżawy winien być wydany Wydzierżawiającemu w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a w przypadku zwłoki w wydaniu, Dzierżawca zapłaci karę umowną, w wysokości 0,3% ostatnio obowiązującego czynszu za każdy dzień zwłoki.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  1. Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie z góry, w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, tj. od dnia zawarcia umowy, w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku PKO BP S.A. nr 53 1020 1811 0000 0502 0334 1120. Za pierwszy rok obowiązywania umowy, czynsz dzierżawny będzie wynosił 1/10 stawki czynszu rocznego.
  2. Czynsz za dzierżawę nieruchomości, będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  3. W przypadku zwłoki w płatności czynszu dzierżawnego, naliczane będą odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. Dodatkowo Wydzierżawiającemu, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, będzie przysługiwała od Dzierżawcy, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 100 euro, wynikająca z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 424).
  4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje wyższą od wywoławczej wysokość czynszu.
  5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Dzierżawca nieruchomości, o terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przekazanie gruntów Dzierżawcy, nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  6. Wydzierżawienie i wydanie nieruchomości w posiadanie Dzierżawcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Dzierżawca.
  7. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dzierżawionej nieruchomości. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  8. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno-prawnych.
  9. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę, w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.
  10. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.
  11. Uczestnicy przetargu winni:
   • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
    • osoby fizyczne – zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej firma.gov.pl),
    • osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu,
   • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń,
   • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,
   • złożyć pisemne oświadczenie o statusie przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. U.2021 poz. 424).
  12. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na dzierżawę nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu, do wydzierżawienia nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.
  13. W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/65909

 

Szczegóły

Powierzchnia: 149.77 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: elbląski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu