Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-11-19
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 7.29 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4882 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 7,29 ha

Powiat:trzebnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 7,29 ha/ użytek RIV/ mpz AG, budowa farmy fotowoltaicznej powyżej 100 KW/czynsz wywoławczy 96783,oo PLN / rocznie/ wadium 4900,oo PLN do 15.11.2021/ termin przetargu 19.11.2021 godz. 10:00

 

ZARZĄDZENIE NR 170/2021 WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wisznia Mała, położonej w obrębie wsi Mienice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz ś 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), zarządza się, co następuje:

ś 1.1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 94, 96/1 i 230, obręb Mienice, zwany dalej „przetargiem”

 1. Szczegółowe warunki i termin przetargu określa ogłoszenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Teren przeznaczony do dzierżawy przedstawiony został na załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

ś 2. Ogłoszenie, o którym mowa w 5 1 zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała w terminie od 12 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. •
 • zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Wisznia Mała wisznamala.pl;
 • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Wisznia Mała http:// bip.wiszniamala.pl;
 • publikację w prasie codziennej o zasięgu lokalnym wyciągu z ogłoszenia; 5) wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Mienice.

ś 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa powołana odrębnym zarządzeniem.

ś 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Ś 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT INY

Jakub owicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 170/2021

Wisznia Mała                       z dnia Wójta 12 Gminy października Wisznia 2021 Małar.

Wójt Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie wsi Mienice

 1. Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

 • 94 0 pow. 4,12 ha, obręb Mienice, oznaczona symbolem R i Ł, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WRIW/00018853/3;
 • 96/1, część działki o pow. 2,9519 ha, obręb Mienice, oznaczona symbolem R i Ł, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WRIW/00017695/O;
 • 230 0 pow. 0,22 ha, obręb Mienice, oznaczona symbolem R, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WRIW/00025471/3; 2. Opis nieruchomości:

Działki położone w południowej części miejscowości Mienice, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, leśnych i terenów urządzeń odprowadzania i utylizacji odpadów i śmieci.

Działki nie są uzbrojone. Sieć wodociągowa i energetyczna w drodze.

Dojazd do działek odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej, ul. Leśna (działka nr 232).

Dojazd do części działki nr 96/1, obręb Mienice odbywa się przez teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczący się na nie wydzierżawionej części dz. 96/1 (teren oznaczony symbolem 3AG), w godzinach pracy Punktu tj. poniedziałek — piątek w godz. 10.00 — 18.00, sobota w godz. 9.00 — 15.00.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego MPZP MIENICE AG:
  • działka nr 94, obręb Mienice, oznaczona jest w części symbolem: IAG, 2AG stanowiącym tereny aktywności gospodarczej (pow. 2,34 ha) a w części symbolem IR, 2R, 3R stanowiącym tereny rolnicze (pow. 1,78 ha),
  • działka nr 96/1, obręb Mienice, oznaczona jest w części symbolem: 2AG stanowiącym tereny aktywności gospodarczej (pow. 2,2136 ha) a w części symbolem 3R stanowiącym tereny rolnicze (pow. 0,7383 ha),
  • działka nr 230, obręb Mienice, oznaczona jest w części symbolem: IAG, 2AG stanowiącym tereny aktywności gospodarczej (pow. 0,17 ha) a w części symbolem IR, 2R stanowiącym tereny rolnicze (pow. 0,05 ha),

Działki położone są w strefie możliwej lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z produkcją energii o mocy przekraczającej 100 kW, pozyskiwanej z energii słonecznej wraz ze strefą ochronną, w granicach strefy ochrony zabytków archeologicznych. Nie są objęte specjalną Strefą Rewitalizacji.

Na terenie działek nr 94/1 i 96 znajdują się ciągi ekologiczne wzdłuż cieku wodnego.

 1. Sposób zagospodarowania dziatek — pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
 2. Termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy — budowa farmy fotowoltaicznej w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:

96.783,47 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 47/100).

Do kwoty osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług — VAT, w stawce

23%.

 1. Wadium:

4900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)

 1. Termin wniesienia wadium:

15 listopada 2021 r.

 1. Termin i miejsce przetargu:

19 listopada 2021 r., godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12.

omość nie jest objęta żadnymi zobowiązaniami ani obciążeniami. przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
  • dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,
  • upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o zawarcie umowy dzierżawy chyba, że podmiot ubiegający się o zawarcie umowy dzierżawy bierze udział w przetargu osobiście,
  • oryginał dowodu wpłaty wadium.
 2. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej na konto Gminy Wisznia Mała nr:

55 9591 0004 2001 0020 0514 0890.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania wadium na koncie Gminy Wisznia Mała.

 1. Wadium, wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu dzierżawy.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.
 5. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.
 6. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:
  • odwołania przetargu,
  • unieważnienia przetargu,
  • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.
 8. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 29 lat.
 9. Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w sposób, o którym mowa w pkt 26.
 10. Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z akceptacją umowy dzierżawy.
 11. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany każdego roku (począwszy od roku 2022) w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, za rok poprzedni, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu ogłoszenia przez Prezesa GUS średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Waloryzacja nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie miał wartość ujemną.

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie przelewem, do dnia 31 marca każdego roku, na konto Gminy Wisznia Mała. Wyjątkiem będzie rok zawarcia i ustania niniejszej umowy, w którym kwota czynszu dzierżawnego będzie wyliczona wprost proporcjonalnie do okresu dzierżawy w danym roku.

Dzierżawca zobowiązany jest opłacać odrębnie podatek od nieruchomości.

 1. W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na dzierżawcę oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej, zapoznał się z projektem umowy dzierżawy oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała lub telefonicznie pod nr (71) 308 48 53 oraz na stro łe internetowej http://www.bip.wiszniamala.pl WÓJT INY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 rr.O( gałkě%k’zLporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ISZ A MAŁA, z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 9, e-mail: ug@wiszniamala.pl. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres iod@wiszniamala.pl lub na adres administratora e-mail: ug@wiszniamala.pl. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.wiszniamala.pl/m,1018,rodo-ochrona-danych-osobowych.html

 

\https://bip.wiszniamala.pl/a,21941,mienice-94-961-230-i-przetarg-dzierzawa-fotowoltaika.html

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.29 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu