Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-11-16
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 8.47 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4871 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 8,47 ha

Powiat:nyski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę pow. 8,47 ha /użytek śmietnisko 8.1PEF/ mpz budowa farmy/ czynsz wywoławczy 16 940,oo PLN netto/ wadium 1000,oo PLN do 09.11.2021/ termin przetargu 16.11.2021 godz. 11:00

Gmina Głuchołazy
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 591/2 K, 588/2 K, 586/1 K, 584/2K objęte KW nr OP1P/00035434/1, o łącznej powierzchni 8,4700 ha położonej w Konradowie z możliwością lokalizacji farmy fotowoltaicznej.

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy przedmiotowe działki wchodzą w skład kompleksu terenu o symbolu „8,1 PEF” – tj. tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – farm fotowoltaicznych. Na działkach znajdują się instalacje służące odprowadzeniu wód opadowych oraz odgazowania złoża wraz z instalacją do spalania gazu składowiskowego.

Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzone dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15,

 

Cenę wywoławczą czynszu za dzierżawę ustala się w wysokości 16 940,00 zł netto rocznie.

Do ceny wyłonionej w drodze przetargu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wzór umowy dzierżawy określający warunki dzierżawy oraz prawa i obowiązki „Dzierżawcy” wynikające z umowy  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55 8891 0000 2015 6507 9312 0003 w terminie do 09.11.2021 r.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny rocznego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni, od odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia przetargu.

Należność ustalona w przetargu, winna zostać wniesiona najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy.

W razie uchylenia się dzierżawcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Od dnia zawarcia umowy, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodami osobistymi,
  • posiadać dowód wpłaty wadium,
  • złożyć oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy i przyjmują je bez zastrzeżeń,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgodę organów statutowych na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości), dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot.

Gmina Głuchołazy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.glucholazy.pl

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pokój nr 4, tel. (077) 40 92 112).

 

https://bip.glucholazy.pl/3271/963/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-na-okres-30-lat-dz-nr-5912-5882-5861-5842-o-lacznej-pow-84700ha-polozonych-w-konradowie.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.47 ha
Województwo: opolskie
Powiat: nyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6615 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu