Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-11-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.70 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4864 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 3,70 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 25-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 3,70 ha/ użytek ŁIV/ mpz produkcja, budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 37064,oo PLN / rocznie/ wadium 37064,oo PLN do 05.11.2021/ termin przetargu 12.11.2021 godz. 10:00

B U R M I S T R Z   M I E R O S Z O W A

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

o g ł a s z a

 

I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem na produkcję energii z odnawialnego źródła – usytuowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną.

Przedmiotem najmu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Mieroszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 384/4 położona w obrębie Mieroszów 2  przy ul. Tkackiej o powierzchni 3,7064 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV- 0,9745 ha, ŁV- 0,5986 ha, PsIV- 2,0964 ha, W-ŁV- 0,0369 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00078080/0.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy nieutwardzonej, śródpolnej drodze, w odległości ok. 120 m od ul. Tkackiej. Położona jest w bliskim sąsiedztwie stacji regazyfikacji gazu LNG i budynku mieszkalnego nr 7 (działka nr 383/5). Bezpośrednio po drugiej stronie ulicy przebiega trakcja kolejowa oraz usytuowany jest główny budynek dworca kolejowego. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i stanowi teren porośnięty roślinnością trawiastą. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta i zachowaną proporcję długości boków, teren nierówny, pagórkowaty o znacznej różnicy wysokości. Wzdłuż granic działki oraz w jej środkowej części występują zadrzewienia (samosiejka), natomiast w północnej części działki przebiega rów melioracyjny. Przedmiotowy drzewostan, ze względu na swoje usytuowanie nie ogranicza swobodnego zagospodarowania nieruchomości.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami: UP, KS – tereny przeznaczone dla lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, w tym także stacje paliw, z wyjątkiem obiektów chronionych; usługowo – produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne); KL-15 – tereny dróg i ulic lokalnych; KG-35 – tereny dróg i ulic głównych.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

C E N A   W Y W O Ł A W C Z A   S T A W K I    C Z Y N S Z U  −   37.064 zł/rok

Wadium   −   37.064  zł

 

Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Czynsz najmu jest płatny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu na rachunek nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010  Gminy  Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych po jego ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, najemca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt najemcy.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadiumprzelewem, na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, nie później niż do dnia 05 listopada 2021 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu).
  2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przetargu:

– dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

– dowodu tożsamości;

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– aktualnych zaświadczeń, wydanych nie później niż dwa miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu tj. zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości oraz zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu w płatności podatków i opłat lokalnych;

– uzupełnionego oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu organizowanego przez Burmistrza Mieroszowa.

 

Informacje dodatkowe:

– wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

– wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się z projektem umowy najmu przedmiotowej nieruchomości;

– wadium wniesione przez kandydata na najemce nie podlega zwrotowi i jest zaliczone  na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;

– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;

– wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia, zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu bądź jego zakończenia z wynikiem negatywnym, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – I piętro, pokój nr 15 lub telefonicznie pod numerem 74 30 30 488.

 

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

https://bip.mieroszow.pl/przetargi-nieruchomosci

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.70 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-06-09

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6619 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,63 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6618 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,83 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-04

Dodano: 17 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6614 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,87 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu