Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-10-04
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.21 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4824 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 2,21 ha

Powiat:dąbrowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 2,21 ha/ użytek RV/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 27625,oo PLN / rocznie/ wadium 3000,oo PLN do 04.10.2021/ termin składania ofert 04.10.2021 godz. 15:00

Radgoszcz, dnia 2 września 2021r.

Nasz znak: GN.6845.2.3-1.2021

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.  1490 z późn.zm.).

 

WÓJT GMINY RADGOSZCZ OGŁASZA PRZETARG

PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADGOSZCZ

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargów jest dzierżawa nieruchomości o powierzchni 2,21 ha położonej w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, w skład której wchodzą następujące działki:

1) działka nr ewid. 590 o  powierzchni 0,31 ha, (uż RV 0,19 ha i RVI 0,12 ha), objęta księgą wieczystą TR1D/00064612/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
2) działka nr ewid. 611 o powierzchni 0,64 ha, (uż. RV 0,64 ha), objęta księgą wieczystą TR1D/00064612/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
3) działka nr ewid. 612 o  powierzchni 0,58 ha  (uż. RV 0,58 ha), objęta księgą wieczystą TR1D/00064612/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
4) działka nr ewid. 613 o  powierzchni 0,16 ha (uż. RV 0,16 ha), objęta księgą wieczystą TR1D/00068536/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

5) działka nr ewid. 614 o  powierzchni 0,21 ha, (uż. RV 0,21ha), objęta księgą wieczystą TR1D/00064612/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

6) działka nr ewid. 616 o  powierzchni 0,31 ha, (uż. RV 0,31 ha), objęta księgą wieczystą TR1D/00064612/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Opis nieruchomości: Działki stanowią zwarty obszar o kształcie nieregularnym, teren porośnięty trawą, częściowo zakrzaczony. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działki nr 590, 611, 612, 613, 614, 616 w Radgoszczy nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radgoszcz działki nr 590, 611, 612, 613, 614, 616 położone są w terenie objętym symbolem R – tereny upraw rolnych.  Na działki nr 590, 611, 612, 614, 616 została wydana decyzja z dnia 29.04.2013 r. znak: BI.6730.9.2013 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Zgodnie z  Uchwałą Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz oraz Zarządzeniem  Nr 53/2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę nieruchomość jest przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (farma fotowoltaiczna).

 

Okres dzierżawy: 29 lat

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: wysokość rocznej stawki czynszu zostanie ustalona w  przetargu.

Terminy wnoszenia opłat: czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości płatny będzie do 15 marca każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat: ustalona w przetargu roczna stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę Uchwałą Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz oraz Zarządzeniem  Nr 53/2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę, sprostowanym Zarządzeniem Nr 62/2021 r. Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu brutto: 27 625,00 zł

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: brak

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty na dzierżawę nieruchomości w zaklejonych kopertach z opisem ,,Przetarg na dzierżawę działek nr 590, 611, 612, 613, 614, 616 w Radgoszczy”  prosimy składać na dzienniku podawczym pok. 11 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz  w terminie  do 04.10.2021 r. do godz. 1100.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta dzierżawy;
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu i akceptuje jej postanowienia;
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik Nr 2 do ogłoszenia o przetargu
 7. Oferowaną kwotę rocznego czynszu dzierżawnego i sposób jego płatności, oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej rocznej stawki czynszu co najmniej o 1 % z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
 8. Proponowaną formę zabezpieczenia wykonania określonego w § 5 ust. 5 projektu umowy (stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu) obowiązku doprowadzenia nieruchomości do stanu pierwotnego tj. usunięcia z terenu przedmiotu dzierżawy wszelkich instalacji i urządzeń składających się na elektrownię (farmę) fotowoltaiczną po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy oraz kwotę zabezpieczenia.
 9. Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie pisemnej i kompletnej oferty wraz z określeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.

2.Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie.

 1. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

– podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu,
a w przypadku gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.

– małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu na dzierżawę nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego;

– pełnomocników osób fizycznych – poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.

 

Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 04.10.2021 r. w pieniądzu w wysokości: 3.000, 00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Radgoszczy w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Jagiellońska 1A, nr rachunku: 92 9462 0003 2002 2000 0062 0005 z opisem: “ Wadium na przetarg dotyczący dzierżawy działek nr 590, 611, 612, 613, 614, 616 w Radgoszczy”.

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Radgoszcz.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.

 

Zwolnienie z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Radgoszcz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

 

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy ponosi dzierżawca.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8,  pok. 12 (sala narad) o godz.900

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę wysokość oferowanej stawki rocznego czynszu dzierżawnego oraz proponowana forma i kwota  zabezpieczenia wykonania obowiązku doprowadzenia nieruchomości do stanu pierwotnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

O miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pok. 3 lub pod nr tel. 14 6622215

 

 

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa

https://bip.malopolska.pl/ugradgoszcz,a,1984491,ogloszenie-wojta-gminy-radgoszcz-o-przetargu-pisemnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-sta.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.21 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: dąbrowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 10 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6323 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu