Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-10-15
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 3.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4798 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 3,00 ha

Powiat:leżajski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 3,00 ha/ użytek PsIV/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 36900,oo PLN / rocznie/ wadium 5000,oo PLN do 15.10.2021/ termin składania ofert 15.10.2021 godz. 15:00

WÓJT GMINY LEZAJSK 37-300 Leżajsk ul. Łukasza Opalińskiego 2 woj. podkarpackie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art.40 ust.lpkt 3 w zw. z ust.3, art. 67 ust.2 pkt 2 w zw z art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020. poz. 1990 z późń.zm.) 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1490 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/175/08 Rady Gminy Leżajsk z dnia 02.10. 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem Gminy Leżajsk (Dz.Urz. Woj. Podkarp. Z 2008r. Nr 82 poz. 1912 z późń zm.) oraz Zarządzenia Nr 137/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 23.1 1.2020r. roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie.

WÓJT GMINY LEŻAJSK OGŁASZA

Iv NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chalupki Dębniańskie, w Gminie Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie oznaczonej jako część działki nr 268/6, dla której Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg posiada urządzoną księgę wieczystą nr RZlE/00033293/8 z przeznaczeniem do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.01202 Ir. Drugi przetarg odbył się w dniu 31.03.2021r.Trzeci przetarg odbył się w dniu 09.06.2021r.

Nr części działki Powierzchnia części (hal Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych
268/6 3,00 Ps1V
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Leżajsk zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/250/2017 Rady Gminy Leżajsk z dnia 23 luty 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Chałupki Dębniańskie -Etap I opublikowaną w Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 21 marca 2017r. poz. 1123, działka posiada następujące przeznaczenie:

PI, P2-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, KDWI -tereny dróg wewnętrznych, Zł I -tereny zieleni izolacyjnej, ZR2,ZR3-tereny zieleni nieurządzonej, Przez ww. działkę przebiegają linie elektroenergetyczne E2 średniego napięcia 15kV ze strefami technicznymi, linia elektroenergetyczna 750kV wraz z granicami pasa technologicznego oraz projektowana linia elektroenergetyczna 400kV wraz z granicami pasa technologicznego. Działka znajduje się w obrębie Głównego zbiornika wód podziemnych nr 425 „Dębica —Stalowa Wola —Rzeszów” oraz w obszarze i terenie górniczym „Żołynia —Leżajsk2”

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona dzierżawą do dnia 26.04.2022r.
 2. Umowa dzierżawy zostanie podpisana na okres od dnia 27.04.2022r. do dnia 27.04.205 Ir. (29 lat).
 3. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt.5.
 4. Roczny czynsz dzierżawny za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania dzierżawy do dnia uzyskania pozwolenia na budowę lecz nie dłużej niż 3 lata wynosi 10zł za lar. W wyniku przetargu ustalona zostanie wysokość czynszu dzierżawnego za okres od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.
 5. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen od towarów i usług konsumpcyjnych.
 6. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego przedstawiono w poniższej tabeli, cena zawiera należny podatek VAT. Zaproponowana w przetargu wysokość roczna czynszu dzierżawnego nie może być równa lub niższa niż kwota wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej proponowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości równej lub niższej niż kwota wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brana będzie pod uwagę jedynie zaoferowana wysokość roczna czynszu dzierżawnego (jedyne kryterium przetargowe). Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz w przypadku przedsiębiorców dokumenty rejestrowe
KRS, CEIDG .
Nr części działki Data i godzina przetargu Cena wywoławcza części działki brutto (zł1 Wadium (zł1
268/6 19 październik 2021r.

odzina 900

36 900,00 5000,00
 1. Dodatkowym warunkiem przetargu jest obowiązek ubezpieczenia przez Dzierżawcę nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca składa oświadczenie o zobowiązaniu do ubezpieczenia w w/w zakresie. Brak przedmiotowego oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.
 2. Pisemne oferty należy składać do dnia 15.10.2021 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Leżajsk w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości tj. części działki nr 268/6 0 pow. 3,00 ha położonej w Chalupkach Dębniańskich” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 19.10.2021r. do godz. 9
 3. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 19 października 2021r. o godz.900 w budynku Urzędu Gminy Leżajsk ul. Opalińskiego 2, pok. nr 58 (trzecie piętro).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie wg tabeli podanej powyżej na konto Gminy Leżajsk w Banku PEKAO S.A. I O/Leżajsk

dzierżawę nieruchomości tj. części działki nr 268/6 położonej w Chalupkach Dębniańskich”.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami dzierżawy nieruchomości .

13.Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 14. Zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu.

 1. Ogłoszenie o przetargu oraz wzór umowy dzierżawy umieszczone jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Leżajsku uglezajsk.bip.gov.pl./dzierżawa nieruchomości/ wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Leżajsku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości.
 2. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gmi nr telefonu (0-17) 240 62 38.

Leżajsk dnia 13.09.2021r.

 

https://uglezajsk.bip.gov.pl/dzierzawa-nieruchomosci/ogloszenie-o-iv-nieograniczonym-przetargu-ofertowym-na-dzierzawe-nieruchomosci-pod-farme-fotowoltaiczna-w-chalupkach-debnianskich.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.00 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leżajski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu