Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-10-05
O godzinie: 23:59
Powierzchnia: 13.64 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4786 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 13,64 ha

Powiat:lipnowski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 13,64 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 204600,oo PLN / rocznie/ wadium 20460,oo PLN do 05.10.2021/ termin składania ofert 05.10.2021 godz. 23:59

Zarząd Powiatu w Lipnie

działając w oparciu o § 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na dzierżawę na okres 29 lat z przeznaczeniem na budowę farm fotowoltaicznych następujących nieruchomości oznaczonych geodezyjnie:

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdze wieczystej Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za 1 ha nieruchomości rocznie Zapłata czynszu i innych opłat Wysokość wadium Termin wniesienia wadium Termin i godzina przetargu (część jawna)
1 177/3 WL1L/00040605/9 8,1852 ha Gm. Lipno, obręb Kolankowo Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi grunty orne R IV a o pow. 7,7411 ha oraz grunty orne R IV b o pow. 0,4441 ha Przedmiotowa nieruchomość oznaczona nr 177/3 położona w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gm. Lipno zgodnie z ustaleniami ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lipno, uchwalonego przez Radę Gminy Lipno Uchwałą Nr IV/87/92 z dnia 16.11.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Włocławskiego Nr 14 z dnia 27.09.1994 r. poz. 79 oraz z późn. zm., Uchwałą Rady Gminy Lipno Nr. III/17/98 z dnia 11.12.1998 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 27 z dnia 21.04.1999 r. poz. 182 była przeznaczona na cele: tereny przewidywane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Począwszy od 01.01.2003 r. wskazany teren nie jest objęty miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno. Wskazany teren nie jest aktualnie objęty działaniami Gminy Lipno zmierzającymi do zmiany przeznaczenia tego gruntu na inne cele. Niniejsza nieruchomość nie jest objęta obszarem rewitalizacji czy obszarem Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

15 000,00 zł
+ obowiązująca stawka podatku VAT
Zapłata czynszu dzierżawy i opłat następować będzie w terminie do 15-ego stycznia każdego kolejnego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni. 1 500,00 zł 05.10.2021 r 11.10.2021 r.

Godz. 900

2 179 WL1L/00040604/2 5,46 ha Gm. Lipno, obręb Kolankowo Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi grunty orne R IV a o pow. 5,26 ha, grunty orne R IV b o pow. 0,05 ha oraz grunty orne RV o pow. 0,15 ha Przedmiotowa nieruchomość oznaczona nr 179 położona w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gm. Lipno zgodnie z ustaleniami ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lipno, uchwalonego przez Radę Gminy Lipno Uchwałą Nr IV/87/92 z dnia 16.11.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Włocławskiego Nr 14 z dnia 27.09.1994 r. poz. 79 oraz z późn. zm., Uchwałą Rady Gminy Lipno Nr. III/17/98 z dnia 11.12.1998 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 27 z dnia 21.04.1999 r. poz. 182 była przeznaczona na cele: tereny przewidywane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Począwszy od 01.01.2003 r. wskazany teren nie jest objęty miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno. Wskazany teren nie jest aktualnie objęty działaniami Gminy Lipno zmierzającymi do zmiany przeznaczenia tego gruntu na inne cele. Niniejsza nieruchomość nie jest objęta obszarem rewitalizacji czy obszarem Specjalnej Strefy Rewitalizacji

15 000,00 zł
+ obowiązująca stawka podatku VAT
Zapłata czynszu dzierżawy i opłat następować będzie w terminie do 15-ego stycznia każdego kolejnego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni. 1 500,00 zł 05.10 2021 r. 11.10 2021 r.

Godz. 1000

  1. Przedmiot przetargu.

 

Nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 177/3 oraz 179 nie są obciążone żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami. Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostępu do drogi publicznej DK 10. Powyższe nieruchomości na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów Zmieniającego Rozporządzenie w Sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U z 2016 r. poz. 2242) z dnia 28 grudnia 2016 roku z dniem 30 grudnia 2016 r. weszły w skład Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670 ) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną tj. Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych w granicach specjalnej strefy ekonomicznej. Na powyższych nieruchomościach zlokalizowana jest linia średniego napięcia. Zmiany wysokości czynszu dokonuje się w formie aneksu do umowy dzierżawy. W przypadku nie podpisania aneksu przez Dzierżawcę, Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy z terminem trzech miesięcy. Zmiany opłat, wynikające z przepisów ustawowych lub ustawy o samorządzie powiatowym, nie wymagają zmiany umowy dzierżawy. Wydzierżawiający jest zobowiązany do poinformowania Dzierżawcę o zmianie tych opłat na piśmie w formie powiadomienia. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości budowy farm fotowoltaicznych ciąży na przyszłym Dzierżawcy. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego. Opłaty za nieruchomość będą obowiązywały od dnia wydania przedmiotu dzierżawy. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią projektu umowy dzierżawy.

 

  1. Warunki przetargu
    Przetarg na dzierżawę wyżej opisanych nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 942 ) oraz Uchwały Nr XXV/216/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na cele związane z budową farm fotowoltaicznych stanowiących mienie powiat.
    1) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 05.10.2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lipnie Nr : 39 9542 0008 2012 0021 0513 0005 w Banku Spółdzielczym w Lipnie, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy oraz złożenie pisemnej oferty do dnia 05.10.2021 r do godz. 24 00 .Wadium należy wnieść w pieniądzu. Za termin wpłaty wadium uważa się datę uznania środków na rachunku bankowy Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 11.10.2021 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, w sali konferencyjnej na I piętrze.

2) Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Zarząd Powiatu w Lipnie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawy nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

3) Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

4) Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie, pok. Nr 14, I piętro, tel. ( 054 ) 30 66 153

III. Oferta

  1. Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipnie ul Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno, II piętro w terminie do dnia 05.10.2021 r. (włącznie)
  2. Pisemna Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, nr NIP lub REGON;

2) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

3) aktualny, na datę składania oferty, odpis z właściwego rejestru CEiDG i KRS (jeśli dotyczy);

4) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

5) oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub połączenia;

6) określenie wysokości proponowanej stawki czynszu dzierżawy netto za 1 ha powierzchni nieruchomości;

7) dowód dokonania wpłaty wadium. W przypadku złożenia kopii dowodu wpłaty wadium konieczne jest przedłożenie oryginału na żądanie Komisji Przetargowej;

8) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy stanowiący załącznik do ogłoszenia o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

http://www.bip.lipnowski.powiat.pl/?app=aktualnosci&nid=7539

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.64 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: lipnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 1 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 5982 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 0,97 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu