Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-08-27
O godzinie: 12:30
Powierzchnia: 2.95 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4686 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 2,95 ha

Powiat:nyski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 2,95 ha/ użytek R/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 29500,oo PLN / rocznie/ wadium 1000,oo PLN do 23.08.2021/ termin przetargu 27.08.2021 godz. 12:30

BZP.6840.60.2021

BURMISTRZ NYSY

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawęnieruchomości gruntowej położonej w Nysie,obręb ewidencyjny Wróblewskiegona usytuowanie instalacji fotowoltaicznej.

 

Opis nieruchomości – położenie:

Nieruchomość gruntowa położona w Nysie, obręb ewidencyjny obręb ewidencyjny Wróblewskiego, obejmująca działki nr 11 i nr 12 ( karta mapy 3, nr księgi wieczystej: OP1N/00038925/9) o łącznej powierzchni dzierżawy 2,9558 ha.

Sposób zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy z przeznaczeniem na usytuowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną z możliwością magazynowania energii.

Dzierżawa na czas oznaczony, na okres 30 lat.  Szczegółowe warunki dzierżawy określa wzór umowy dzierżawy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Cena wywoławcza(roczna stawka dzierżawy netto):10.000,00 zł/1 ha

Warunki i terminy płatności:

Czynsz umowny (wylicytowana roczna stawka dzierżawy x  powierzchnia dzierżawy tj. 2,9558 ha) wraz z należnym podatkiem VAT płatny rocznie z góry. Ponadto dzierżawca ponosi opłaty z tytułu podatków wg nakazów płatniczych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysieul. Kolejowa 15,

pok. nr 200 (II piętro) o godz. 12:30

Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Nysa:  ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 lub wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, nie później niż do dnia 23 sierpnia2021 r.  W tytule wpłaty wadium należy opisać na jaką nieruchomość wadium zostało wpłacone.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Nysa.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  1. dokumentu tożsamości, a w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
  2. dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie – www.nysa.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.nysa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr

77 40 80 560 lub 77 40 80 553.

 

 

Z up. BURMISTRZA

MAREK RYMARZ

Z-CA BURMISTRZA

http://bip.nysa.pl/?a=3570

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.95 ha
Województwo: opolskie
Powiat: nyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-29

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5806 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,03 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-05

Dodano: 27 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5779 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,08 ha

Powiat: namysłowski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-03

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5738 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,72 ha

Powiat: strzelce opolskie

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-05-30

Dodano: 16 maja, 2022

O godzinie: 09:30

# 5698 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,99 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu