Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-07-26
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 10.34 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4520 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 10,34 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 10,34 ha/ użytek R/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 6208,oo PLN / miesięcznie/ wadium 650,oo PLN do 21.07.2021/ termin przetargu 26.07.2021 godz. 10:00

IK.6840.4.1.2021                                                                                                   Węgliniec, dnia 27.05.2021 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu

 1. Sikorskiego 3

telefon (075) 77 12 556, 7711 435, fax (075) 7712551

 

Działając na podstawie art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020r. poz. 1990 ze. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

I przetarg  ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu  działek położonych w Czerwonej Wodzie na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  – fotowoltaika

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z pięciu działek:

 • Działka nr 242/7 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-3) o powierzchni – 5,2574 ha
 • Działka nr 263/1 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-3) o powierzchni – 0,60 ha
 • Działka nr 267 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-3) o powierzchni – 0,87 ha
 • Działka nr 270 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-3) o powierzchni – 1,16 ha
 • Działka nr 298/4 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-3) o powierzchni – 2,46 ha

 

– Powierzchnia nieruchomości ogółem – 10,3474 ha

– Numer Księgi Wieczystej –  JG1Z/00015534/1

 

 • Cena wywoławcza – 6 208,44 zł/miesięcznie + 23% VAT
 • Wadium – 650,00 zł

 

– Nieruchomość nie jest obciążona i nie ciążą na niej zobowiązania

 

– Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: na cele związane z produkcją energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika

 

Przetarg odbędzie się 26 lipca 2021 roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 (sala narad).

Warunki  przetargu:

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na nr konta bankowego – Bank Spółdzielczy Pieńsk o/Węgliniec – 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070 do dnia 21 lipca 2021 r. Termin ten dotyczy faktycznego wpływu środków na konto urzędu. W tytule wpłaty proszę wpisać „Wadium na dzierżawę nieruchomość w Czerwonej Wodzie ” Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 2. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny dzierżawy w/w nieruchomości;
 4. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone bezpośrednio po odbytym przetargu;
 5. Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy;
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 7. Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie: o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice dzierżawionej nieruchomości nie będą okazywane na koszt urzędu oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyrysie z  mapy ewidencyjnej i wypisie
  z ewidencji gruntów wydanym przez Starostę Zgorzeleckiego.
 8. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić staraniem i wyłącznie na koszt strony wydzierżawiającej. Znajdujące się na działce urządzenia, budynki i budowle wymagające usunięcia lub zmiany ich położenia odbywa się wyłącznie staraniem i na koszt wydzierżawiającego.
 9. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo renegocjacji stawki czynszu, która nie może być niższa od obowiązujących na dany rok kalendarzowy stawek minimalnych ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Węglińca, obecnie określonych w Uchwale nr 407/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.11.2012 r. z późniejszymi zmianami.
 10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 29 lat.
 11. Umowę dzierżawy należy podpisać w ciągu  21 dni od dnia zakończenia przetargu.
 12. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 13. Szczegółowych informacji udziela Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami przy Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, tel.75 7711435.

 

http://www.wegliniec.pl/index.php/pl/20-przetargi

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.34 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: zgorzelecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu