Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-04-21
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 87.73 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4287 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,73 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 87,73 ha/ użytek RV/ mpz pod budowę farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 789570,oo PLN / rocznie/ wadium 100000,oo PLN do 16.04.2021/ termin przetargu 21.04.2021 godz. 10:00

Burmistrz Miasta I Gminy
Baranów Sandomierski Załącznik
woj. podkarpackie

Burmistrza Miasta i Gminy

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020, poz. 65, ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza 1-szy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 1 1 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną — w stosunku do przedmiotowego obszaru procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający jego przeznaczenie w sposób zgodny z treścią niniejszego przetargu.

PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

L.p. Położenie Oznaczenie Powierzchnia (ha) Użytek Cena wywoławcza netto za 1 hektar zajętej powierzchni rocznie zł Przeznaczenie Okres dzierżawy Księga wieczysta Wadium (zł)
DĄBROWICA cz. dz. ewid.

3975

1 ,6155 Łv, PsVl 9 000,00 zł Działalność gospodarcza 29 latill miesięcy brak 100 ooo,oo
2. cz. dz. ewid.

3977

1 ,7542 RV brak
3. 3978 2,0976 RV brak
4. cz. dz. ewid.

3979

1 ,9085 brak
5. 3980 2,0784 RV brak
6. 3986 1,7481 RV brak
7. 3987 2,0947 brak
8. 3988 1 ,2166 brak
9. 3989 2,7647 Psvł, RV brak
10. 3992/2 4,8025 Psvł, RN/ TBIT/00035865/6
11. cz. dz. ewid.

3993

7,8276 Łv, PsVl brak
12. 4082 Psvł, RV brak
13. cz. dz. ewid.

4027

10,2498 ŁV brak
14. cz. dz. ewid.

4026

9,8829 Psvł, ŁV brak
15. 4024 1 ,5468 ŁV TB IT/00035865/6
16. 3981 3,4512 TBIT/00035865/6
17. SIEDLESZCZANY 784 14,8145 TB IT/00053562/4
18. SUCHORZÓW 2062 8,3198 BIT/00053246/3
19. 2049 4,3237 ŁV brak
20. 2080 1 ,021 TBIT/00036844/O
SUMA 87,7332

W ramach przetargu Wydzierżawiający udostępnia obszar, który może zostać w całości zagospodarowany na cele wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Docelowa powierzchnia obszaru, który zostanie zagospodarowany pod budowę elektrowni słonecznej, a tym samym docelowa powierzchnia dzierżawy, zostanie określona w oparciu o wykonany projekt techniczny budowy przedmiotowej inwestycji, w ten sposób, że będzie obejmować w sposób zwarty te części nieruchomości, na których znajdować się będą elementy i urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej, niezbędne do jej prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania, w tym drogi dojazdowe do elektrowni, drogi wewnętrzne i inne urządzenia. W przypadku zajęcia części udostępnionego obszaru, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wiążącego Dzierżawcę uzgodnienia sposobu zagospodarowania udostępnionego obszaru, w taki sposób aby pozostała jego część mogła zostać efektywnie i racjonalnie zagospodarowana na inne cele.

Przedmiot dzierżawy nie leży na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ani parku krajobrazowego, prawa do niego nie są przedmiotem sporu, a nadto nie zostały wszczęte postępowania administracyjne i sądowe oraz nie toczą się o niego żadne spory, a szczególnie nie zostały zgłoszone żadne roszczenia o restytucję poprzedniego stanu prawnego.

Wydzierżawiający zobowiązuje się, że w terminie 90 dni od zgłoszenia przez Dzierżawcę gotowości do zawarcia właściwej Umowy dzierżawy, przedmiot dzierżawy będzie wolny od obciążeń innymi umowami dzierżawy, jednocześnie zapewnia, że korzystanie z nieruchomości do tego momentu, nie będzie kolidować z procesem administracyjnym uzyskania zgody na realizację inwestycji.

Po zakończeniu procedury przetargowej zostanie zawarta przedwstępna umowa dzierżawy na okres nie dłuższy niž 30 miesięcy. Uczestnik, który przetarg wygrał, zobowiązany jest przystąpić do jej podpisania w terminie określonym przez Wydzierżawiającego.

Przez okres trwania przedwstępnej umowy dzierżawy, czyli maksymalnie 30 miesięcy i nie dłużej jak do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji, nie będzie naliczany czynsz dzierżawny.

Umowa dzierżawy, zostanie zawarta nie później jak 30 miesięcy od daty zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy, ale nie później jak w dniu rozpoczęcia realizacji inwestycji tj. wejścia w teren po uzyskaniu prawomocnego zezwoleni na realizacje inwestycji.

Od momentu zawarcia Umowy dzierżawy, Dzierżawca płacił będzie pełny czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu, zwaloryzowany o skumulowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), liczony wg wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa GUS, za pełne, kolejne lata kalendarzowe zaczynając od roku zawarcia umowy przedwstępnej do roku poprzedzającego rok zawarcia właściwej umowy dzierżawy.

Umowa dzierżawy, na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt, może zostać zawarta przed Notariuszem oraz może zostać ujawniona w księdze wieczystej.

Integralną częścią ogłoszenia jest treść przedwstępnej umowy dzierżawy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 9.000,00 zł i odnosi się do każdego hektara docelowo zajętej powierzchni, rocznie. Do czynszu dolicza się należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny od ułamkowych części hektara naliczany będzie proporcjonalnie.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niž 90,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 1 /sala narad/ w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 1000

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł, w formie pieniężnej z adnotacją „wadium – grunty pod instalację PV – obszar zwałka, Gmina Baranów Sandomierski”, okazanie dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania jeżeli nie wynika to z KRS. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w Banku Spółdzielczym

Tarnobrzeg o/ Baranów Sandomierski nr 90 9434 1067 2004 1400 0130 0010, najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2021r. Za dzień wpłaty wadium należy uznać dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na wskazanym rachunku. Tytuł wadium powinien jasno wskazywać osobę/podmiot wpłacający, zamierzający przystąpić do przetargu i nieruchomość objętą przetargiem, na którą wadium jest wpłacone.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, którą zobowiązany będzie wpłacić na konto Wydzierżawiającego w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg o/Baranów Sandomierski nr 90 9434 1067 2004 1400 0130 0010, w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem przedwstępnej umowy dzierżawy.

Kaucja może ulec przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, w sytuacji gdy uczestnik, który przetarg wygrał: w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania przedwstępnej umowy dzierżawy nie złoży kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji elektrowni słonecznej lub gdy w terminie 5 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie złoży kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub gdy wycofa się z realizacji inwestycji z przyczyn innych niż brak możliwości uzyskania stosownych: pozwoleń, zgód i uzgodnień wymaganych przepisami prawa do realizacji inwestycji zaplanowanej na przedmiotowej nieruchomości. We wskazanych wyżej sytuacjach Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo rozwiązania przedwstępnej umowy dzierżawy bez wypowiedzenia.

Kaucja ulega zwrotowi w przypadku nie zrealizowania inwestycji z przyczyn nie leżących po stronie Dzierżawcy, bądź niezależnych od Dzierżawcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Dzierżawcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Dzierżawcy nie stanowi takiej przyczyny.

Po podpisaniu właściwej Umowy dzierżawy, kaucja staje się kaucją umowną wynikającą z zapisów tejże umowy i ulega zwrotowi zgodnie z jej zapisami.

Niektóre istotne warunki dzierżawy:

 • Z tytułu wydania przez Wydzierżawiającego, jako właściciela nieruchomości, oświadczenia o wyrażeniu zgody na zabudowę jego działki przez inwestora, Dzierżawca zobowiązany będzie uiścić jednorazową opłatę w wysokości 100 000,00 zł (brutto) od obszaru będącego przedmiotem przetargu;
 • Wydzierżawiający zobowiązuje się do wycięcia niezbędnych drzew, krzewów rosnących na wydzierżawianej nieruchomości wskazanych przez inwestora, na swój koszt. Wskazany zakres prac nie uwzględnia usunięcia podziemnych części roślin;
 • Dzierżawca winien zagospodarować i użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt;
 • Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem – jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem;
 • Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych, w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy;
 • Dzierżawca winien ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na przedmiocie dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia;
 • Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien będzie uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii;
 • Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów;
 • Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego;
 • Dzierżawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem inwestycji do wznowienia wszystkich znaków granicznych;
 • Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji na przedmiocie dzierżawy;
 • Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości;
 • wszystkie koszty związane, np.: z podziałem geodezyjnym, wpisami w księdze wieczystej, kosztami wyłączenia gruntów z produkcji, obciążają Dzierżawcę,
 • Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy;
 • Zapłata czynszu będzie następować za cały rok z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a w roku zawarcia umowy w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku, w terminie do 20 grudnia.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Referat Rolnictwa i Rozwoju i Gospodarczego pok. nr 22 i 23 oraz pod n-rem tel. 15 81 1 85 81 w. 122 i 127.

Załączniki:

 1. przedwstępna umowa dzierżawy z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy dzierżawy,
 2. projekt mpzp dla obszaru objętego postępowaniem przetargowym.

http://www.baranowsandomierski.pl/bip/przetargi-ogloszenia/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 87.73 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: tarnobrzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 2 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6019 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,02 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu