Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-04-28
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 1.29 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4269 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 1,29 ha

Powiat:lwówecki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 1,29 ha/ użytek R/ mpz pod budowę farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 10366,oo PLN / rocznie/ wadium 10366,oo PLN do 22.04.2021/ termin przetargu 28.04.2021 godz. 11:00

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości:

Część działki nr 484 obręb Mirsk 2 o powierzchni 1,2957 ha z przeznaczeniem na teren pod farmę fotowoltaiczną. Całkowita powierzchnia działki wynosi 2,4105 ha.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg wieczystych dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1S/00019546/1, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk. Do działki zapewniony został dojazd przez działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 485/19, obręb geodezyjny Mirsk 2, stanowiącą własność Gminy Mirsk.

Wadium wynosi 10 365,60 zł (tj. wysokość rocznego czynszu dzierżawnego).

Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej:
– dowodu wniesienia wadium,
– dowodu tożsamości,
– w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania osoby prawnej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub potwierdzenie własnoręczności podpisu uczestnictwa w przetargu.

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe przedkładane w toku procedury przetargowej powinny spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone przez właściwy Konsulat/Ambasadę RP, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi 10 365,60 zł

Czynsz dzierżawy płatny jest w ratach półrocznych, tj. za I półrocze do 15 lipca i za II półrocze do 15 stycznia następnego roku.

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 29 lat.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – Plac Wolności nr 39 w Sali nr 12 o godzinie 11:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wadium w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego tj. kwotę 10 365,60 zł należy wpłacić do dnia 22.04.2021 r. do godz. 15:30 w kasie tutejszego Urzędu lub na konto PKO BP SA O. / Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat czynszowych, pozostałe wadia zostaną wypłacone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu lub do rąk własnych uczestnika, zgodnie z § 30b pkt 1-7, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990) w związku z zagrożeniem epidemicznym, wywołanym przez COVID-19, przetarg może zostać przeprowadzony przez środki komunikacji elektronicznej, o czym Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk poinformuję na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, co najmniej na 7 dni przed otwarciem przetargu oraz wskaże jak przy użyciu tych środków uczestnik będzie mógł w nim uczestniczyć.

W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy następuje przepadek wadium na rzecz Gminy Mirsk, a przetarg czyni niebyłym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński

Informacji o przetargu udziela:
Sylwia Grzesik
Podinspektor ds. gospodarki odpadami
i nieruchomościami komunalnymi

http://mirsk.pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-i-gminy-mirsk-o-i-nieograniczonym-przetargu-ustnym-na-dzierzawe-czesci-dzialki-nr-484-obreb-mirsk-2-o-powierzchni-12957-ha-z-przeznaczeniem-na-teren-pod-farme-fotowoltaic/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.29 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lwówecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu