Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-04-29
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 24.96 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4245 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 24,96 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 24,96 ha/ użytek R/ mpz pod budowę farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 199680,oo PLN / rocznie/ wadium 20000,oo PLN do 26.04.2021/ termin przetargu 29.04.2021 godz. 11:00

WÓJT GMINY WIELKIE OCZY
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego
Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Wielkie Oczy i Żmijowiska gm. Wielkie Oczy, wpisanych
do Księgi Wieczystej:

PR1L/00028269/1 dla działki nr 85 położonej w miejscowości Żmijowiska,
z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej.
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości nieobciążone które były wyszczególnione
w wykazie z dnia 1 marca 2021 r.

Nr ewidencyjny działki 85
Miejscowość Żmijowiska
Powierzchnia działki 35,4153 ha
Powierzchnia działki wydzierżawianej 24,9600 ha
Nr Księgi Wieczystej PR1L/00028269/1
Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość rolna, posiada dostęp do drogi
publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania
Brak planu.
Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem pod budowę farmy
fotowoltaicznej.
Termin zagospodarowania nieruchomości Do 4 lat
Cena (netto) wywoławcza rocznego czynszu
dzierżawnego za 1 ha powierzchni
8.000,00 zł
Cena (netto) wywoławcza rocznego czynszu
dzierżawnego za część działki 85
199.680,00 zł
Wysokość wadium 20.000,00 zł
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej
2.000,00 zł
Termin wnoszenia opłat 30 czerwiec każdego roku obowiązywania
umowy.
Okres umowy 29 lat
Aktualizacja opłat Możliwa waloryzacja stawki czynszu nie częściej
niż raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia)
każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji
publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni
rok kalendarzowy.
Data i godzina przetargu 29.04.2021 r.
11:00

 

I Przetarg na dzierżawę nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu odbędzie się w dniu
29.04.2021 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy w godzinach podanych w niniejszym
ogłoszeniu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie,
miejscu i formie podanym w dalszej części ogłoszenia. Osoby biorące udział w przetargu powinny
zapoznać się ze stanem prawnym i granicami działek będących przedmiotem przetargu. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu
Gminy nr 21 9101 1013 2005 5100 2293 0013 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Filia Wielkie Oczy
do dnia 26.04.2021 roku (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe).
Dowód wpłaty wadium z tytułem przelewu „wadium na dzierżawę działki o nr ewid. …
w miejscowości …” należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu
dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia czy zakończenia przetargu.
Do ceny czynszu dzierżawnego, osiągniętego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23%.
Dzierżawca nieruchomości zobowiązany jest uiścić kwotę czynszu dzierżawnego na rachunek
bankowy nr 54 9101 1013 2005 5100 2293 0001 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Filia Wielkie Oczy lub
w kasie Urzędu Gminy Wielkie Oczy w terminie do 30 czerwca każdego roku obowiązywania umowy.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
1. Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia,
2. Osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy dzierżawy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić wtedy od
zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informuje się, że:
1. Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
2. Integralną częścią ogłoszenia jest treść umowy dzierżawy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia oraz obszar przeznaczony do dzierżawy stanowiący załącznik nr 2.
3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu
się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących
przedmiotem przetargu oraz inne dokumenty tj.: dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych
– dowód osobisty, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe
pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Informacje na temat nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy Wielkie Oczy – pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr telefonu (16) 631 01 13 wew. 18.
Wielkie Oczy, dnia 25.03.2021 roku

http://bip.wielkieoczy.pl/index.php?id=640&a=110&n_id=4688

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 24.96 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6320 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,41 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6316 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: łańcucki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 28 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6310 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,76 ha

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 18 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6296 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 8 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6286 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-10-04

Dodano: 26 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6274 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,85 ha

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu