Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-03-22
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.61 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4077 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 0,61 ha

Powiat:chełmski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 0,61 ha/ użytek 1EN/ cena wywoławcza 84269,oo / wadium 8427,oo do 17.03.2021/termin przetargu 22.03.2021 godz. 09:00

WÓJT GMINY ŻMUDŹ

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmudź położonej w obrębie ewidencyjnym Dryszczów

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana w wykazie ogłoszonym w Urzędzie Gminy Żmudź i prasie lokalnej oraz na stronie internetowej gminy w dniu 30 grudnia 2020 r.

W skład nieruchomości wchodzi :

Numer działki Pow. w ha Nr księgi wieczystej Obciążenia nieruchomości i zobowiązania Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza w zł / brutto/ Wysokość wadium w zł Minimalne postąpienie w zł 143/3 0,6103 ha 64143/2 nie występują rolna 1EN — teren lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej cena 84 268,53 wadium  8 427,00 nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Cena wywoławcza nieruchomości powiększona jest o obowiązujący podatek VAT w stawce 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żmudź pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Gminy Żmudź BS Leśniowice O/Żmudź nr 74 8195 0009 2003  0050 0340 0011 z dopiskiem „Wadium na sprzedaż dz. ew. nr: 143/3 obręb nr 0003 gm. Żmudź” w terminie do dnia 17 marca 2021 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej, dowód tożsamości, osoby prawne aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości poświadczoną notarialnie lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego/dotyczy osób będących w związku małżeńskim/. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Cena nabycia nieruchomości to najwyższa osiągnięta cena brutto, która będzie płatna jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy sprzedaży środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Żmudź: BS Leśniowice 0/Żmudź nr 53 8195 0009 2003 0050 0340 0001 O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żmudź pokój nr 3, telefon (82) 568 01 82 w godzinach pracy urzędu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, przesunięcia jego terminu lub unieważnienia przetargu. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Żmudź i opublikowano na stronie internetowej www.zmudz.gmina.pl

Żmudź, dnia 17 lutego 2021 r.

 

 

https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly_zal&p2=470895

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.61 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: chełmski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6543 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,52 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6542 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,77 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-07

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:30

# 6518 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,37 ha

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:15

# 6517 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,28 ha

Powiat: lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu