Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-02-03
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 26.69 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4034 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 26,69 ha

Powiat:karkonoski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 26,69 ha/ użytek RIV/ mpz budowa famy 1PU/ czynsz wywoławczy 266700,oo / wadium 150000,oo do 01.02.2021 /termin przetargu 03.02.2021 godz. 11:00

OGŁOSZENIE NR 8/2021

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę na okres do 30 lat,

niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta

Jelenia Góra, położonych w Jeleniej Górze,

który odbędzie się w dniu 03 lutego 2021 roku o godz. 1100 w siedzibie

Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13

rejon ul. Spółdzielczej i Trasy Czeskiej

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod budowę i eksploatację instalacji

fotowoltaicznych, położone w granicach niżej wymienionych działek o łącznej powierzchni 26,6954 ha.

Lp.

Działka nr Powierzchn

ia

w ha

Obręb, AM

Klasoużytek

KW nr

JG1J/000

1.

26/5

0,0482

0038, 2

dr

84231/8

2.

60/5

0,1772

0038, 2

ŁIV, RV

84167/8

3.

28

0,0197

0038, 2

W

89969/5

4.

21/10

2,3600

0038, 2

RV, ŁIV, W

84167/8

5.

21/12

1,9573

0038, 2

ŁIV, W, RV

84167/8

6.

113

0,9117

0038, 2

Dr, ŁIV, RIVb, W

70403/4

7.

część działki

114

0,3282

0038, 2

Tp

70403/4

8.

21/15

8,3934

0038, 2

Bp

84167/8

9.

22/5

0,0330

0038, 2

dr

84167/8

10.

22/6

0,1029

0038, 2

dr

84167/8

11.

112

1,1408

0038, 2

dr, ŁIV, RV, W

70403/4

12.

23/5

0,0432

0038, 2

W

84167/8

13.

23/6

0,0243

0038, 2

W

84167/8

14.

część działki

23/7

0,0597

0038, 2

W

84167/8

15.

29/7

0,0133

0038, 2

RV, ŁIV

84167/8

16.

24/1

1,1764

0038, 2

ŁIV, ŁV, W

84167/8

17.

25/1

0,0075

0038, 2

W

84167/8

18.

27

0,2350

0038, 2

ŁIV

84167/8

19.

30

0,0199

0038, 3

W

89969/5

20.

26/7

0,1444

0038, 3

dr

84167/8

21.

29/8

2,4328

0038, 3

RV, ŁIV, ŁV, W

84167/8

22.

31/10

4,7652

0038, 3

RIVb, ŁIV, ŁV, W

84167/8

23.

32/3

0,0767

0038, 3

dr

84167/8

24.

33/1

1,1958

0038, 3

RIVb, RV, ŁIV

84167/8

25.

34/1

0,0227

0038, 3

W

84167/8

26.

35/1

1,0061

0038, 3

ŁIV, RV, RIVb

84167/8

RAZEM:

26,6954

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:

266 700 zł*

(łącznie za wszystkie działki)

Wadium: 150 000 zł

Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 1 000 zł

* Dzierżawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% na podstawie

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Opis i obciążenia:

Działki położone w sąsiedztwie obiektów typu przemysłowego, na terenie lekko pochyłym.

Dostęp do nieruchomości możliwy jest z wewnętrznej drogi asfaltowej, która wyposażona jest

w infrastrukturę techniczną i doprowadza uzbrojenie do skraju nieruchomości. Część

nieruchomości przylega bezpośrednio do Trasy Czeskiej.

Działki niezagospodarowane, porośnięte samosiejkami drzew i krzewów, obciążone

napowietrzną siecią elektroenergetyczną średniego i wysokiego napięcia oraz siecią rowów

melioracyjnych umożliwiających odprowadzenie wód opadowych z obszarów wyżej położonych.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 1. Działki oznaczone geodezyjnie nr: 26/5, 60,5, 28, 29/7, 21/10, 21/12, część działki 21/15,

22/5, 23/5, 23/6, 24/1, 25/1, 27, 30, 26/7, część działki 29/8, 31/10, 32/3, 33/1, 34/1 i część

działki 35/1 zlokalizowane są w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów aktywności gospodarczej przy ul. Trasa Czeska w Jeleniej Górze (uchwalonego

uchwałą nr 322.XXXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3.12.2012 r. Dz.U.woj Dolnośl.

z dnia 23.01.2013r., poz. 465) na terenach oznaczonych symbolami: P,U/ZP1; P,U/ZP5

i P,U/ZP6, dla których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej,

a przeznaczenie uzupełniające to tereny zieleni urządzonej, obiektów i urządzeń infrastruktury

technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzenia techniczne z nimi związane, tereny dróg

wewnętrznych.

 1. Działki oznaczone geodezyjnie nr: 112, 113 oraz części działek nr 114, 21/15, 22/6 i 23/7

zlokalizowane są w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie

Spółdzielczej – Meblowej w Jeleniej Górze (uchwalonego uchwałą nr 174.XXV.2016

RadyMiejskiej Jeleniej Góry z dnia 15.03.2016 r. Dz.U.woj Dolnośl. z dnia 23.03.2016 r., poz.

1537) na terenach oznaczonych symbolem: – 1P,U dla którego przeznaczenie podstawowe to

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub obiektów usługowych;

przeznaczenie uzupełniające to zieleń, urządzenia towarzyszące;

– 1KD-L – przeznaczenie terenu to tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

 1. Część działki 35/1 leży na terenie zlokalizowanym w granicach miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie skrzyżowania Trasy Czeskiej

z ul. Spółdzielczą w Jeleniej Górze (uchwalonego uchwałą nr 421.XLIX.2018 Rady Miejskiej

Jeleniej Góry z dnia 27.03.2018 r. Dz.U.woj Dolnośl. z dnia 10.04.2018r., poz. 1856) na

terenach oznaczonych symbolem 1 P,U dla którego przeznaczenie podstawowe to tereny tereny

zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej,dopuszczenie

lokalizacji ogniw fotowoltaicznych, obejmujących urządzenia wytwarzające energię

elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW; dopuszczenie

lokalizacji obiektów małej architektury, zieleni, dojazdów, parkingów, obiektów i urządzeń

sportowych, zakaz lokalizacji biogazowni.

U W A G I :

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe:

Miasto Jelenia Góra – Bank MILLENNIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze

nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 najpóźniej do dnia 01 lutego 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta.

WPŁATA WADIUM WINNA ZAWIERAĆ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIKTÓREJ WPŁATA DOTYCZY

ORAZ OZNACZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU

Przebieg postępowania przetargowego utrwalony będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz

i dźwięk. Wszystkie osoby znajdujące się na sali przetargowej zobowiązane będą do podpisania zgody na

przetwarzanie danych osobowych.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik

zaoferował stawkę czynszu wyższą od stawki wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny:

1) Zapoznać się z przedmiotem przetargu – do uzupełnienia przed przetargiem oświadczenie, że oferent

zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez

zastrzeżeń.

2) Zapoznać się z treścią projektu umowy dzierżawy – do uzupełnienia przed przetargiem

oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią umowy dzierżawy (do wglądu

w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Ptasia 2-3, I piętro, pok. 101)

i gotowości do jej podpisania z Miastem w przypadku wygrania przetargu.

3) Posiadać w dniu przetargu ważny dokument stwierdzający tożsamość.

4) Przedłożyć – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualny

wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

5) Przedłożyć – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości

prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną

informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa

osób reprezentujących podmiot.

6) Przedłożyć – w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi

zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

7) Przedłożyć – w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika – stosowne

pełnomocnictwo.

8) W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących

działalność gospodarczą) nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności

przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem

małżonka zawierającym zgodę na dzierżawę nieruchomości.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez

tłumacza przysięgłego. Kopie złożonych dokumentów winny posiadać potwierdzenie zgodności

z oryginałem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty opisane w punktach 3-8 oraz właściwe pełnomocnictwa winny być dostarczone najpóźniej

do dnia 01 lutego 2021 roku, do godz. 15.00, do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra,

 1. Ptasia 2-3, I piętro, pok. 101.

Osoby, które nie dostarczą dokumentów w wyżej wskazanym terminie, nie zostaną dopuszczone do

uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości:

 1. Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz z podatkiem VAT z góry za dany rok –

do 31 marca każdego roku, począwszy od 2022 roku.

Za rok 2021, czynsz dzierżawny zostanie wyliczony proporcjonalnie, za okres trwania dzierżawy, tj.

od dnia zawarcia umowy dzierżawy do końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta

umowa, według stawki wylicytowanej w przetargu i płatny będzie z góry, przelewem na rachunek

bankowy Miasta, na 2 dni przed podpisaniem umowy dzierżawy. Datą wniesienia wpłaty jest data

uznania rachunku bankowego Miasta. Postanowienie to obowiązywać będzie także w przypadku

wygaśnięcia umowy dzierżawy z jakichkolwiek przyczyn, w trakcie roku kalendarzowego.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zawiadomi w formie pisemnej osobę ustaloną jako dzierżawca

nieruchomości o miejscu i terminie (wcześniej uzgodnionym z dzierżawcą) zawarcia umowy

dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W ww. piśmie podana zostanie również wyliczona kwota do zapłaty z tyt. czynszu dzierżawnego za

2021 rok (wraz ze stosownym podatkiem VAT).

 1. Wysokość czynszu dzierżawnego może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, na

podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni,

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 1. Umowa dzierżawy winna zostać zawarta najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia

przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia

umowy dzierżawy, w wyznaczonym miejscu i w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji

zabezpieczającej termin zakończenia inwestycji.

 

Termin zakończenia budowy instalacji stwierdzony na podstawie zawiadomienia o zakończeniu

budowy lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wynosi 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy

dzierżawy.

W przypadku niedotrzymania ww. terminu kaucja podlega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego,

a umowa dzierżawy może zostać rozwiązana.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy , wadium

nie podlega zwrotowi.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po uprzedniej, pisemnej

dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika

przetargu.

 1. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic dzierżawca ustali warunki jego okazania

z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt dzierżawcy.

 1. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia

z dysponentami sieci i obciąża całkowicie dzierżawcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości

urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez dzierżawcę tylko

i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 1. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują

z realizacją zamierzonej inwestycji dzierżawca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem

i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 1. Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55). Informacje na temat usunięcia drzew lub krzewów

z terenu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta.

 1. Po podpisaniu umowy dzierżawy nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Referacie

Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji w zakresie

podatku od nieruchomości.

Gmina Jelenia Góra nie wyraża zgody na przelew – przez osobę, która przetarg wygrała i ustalona została

jako dzierżawca – wierzytelności o zawarcie umowy dzierżawy.

Prezydent Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację

o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta

Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

bip.jeleniagora.pl w zakładce „oferty nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń w przy Wydziale Rozwoju

Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy ul. Ptasiej 2-3, I piętro.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta (ul. Ptasia

nr 2-3, I piętro, pok.101) lub telefonicznie pod nr 75/75-46-303 lub 75/75-46-304.

Oferta nieruchomości prezentowana jest również na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra

www.nieruchomosci.jeleniagora.pl

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 26.69 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: karkonoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu