Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-24
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 2.41 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5723 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Powiat:suwalski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 6-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,41 ha/ użytek RV/czynsz wywoławczy 1000,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 19.06.2022/ termin przetargu 24.06.2022 godz. 10:30

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Miasta Suwałki.
Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20446/1, 20446/2, 20448, 20447/2 o łącznej
powierzchni 2,4130 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00064509/7,
niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0001, sklasyfikowane
jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,6961 ha, grunty orne klasy V o powierzchni
0,4171 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,1137 ha, oraz lasy na
gruntach klasy V o powierzchni 0,1861 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30
września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach,
zatwierdzonym uchwałą nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r.,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r.,
poz. 2699 przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 17R – tereny upraw
rolnych, 20ZL – tereny zadrzewień i zalesień, 22ZL – tereny zadrzewień i zalesień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy
– do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój
nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w
Suwałkach do dnia 19 czerwca 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało
wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód
wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie
pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; – w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób
reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne,
jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu
dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od
zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez
podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój
nr 38, telefon 87 562 81 73.

 

https://bip.um.suwalki.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-05-24-ogloszenie-drugiego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-z-przeznaczeniem-na-cele-rolnicze.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.41 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-20

Dodano: 16 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6331 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 3 czerwca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6205 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 17 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6188 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 121,72 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-06-21

Dodano: 17 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6157 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: bielski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-04-21

Dodano: 22 marca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6134 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-03-28

Dodano: 21 lutego, 2023

O godzinie: 11:00

# 6099 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 2,64 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu