Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-29
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 7.02 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5439 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,02 ha

Powiat:lwówecki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 7,02 ha/ użytek RIV,RV/cena wywoławcza 220000,oo PLN/wadium  22000,oo PLN do 25.04.2022/ termin przetargu 29.04.2022 godz. 09:00

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 3307 ze zm.)
oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr 2021 poz.2213) – Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski –
o g ł a s z a:
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 2/4 o powierzchni 7,02 ha,
położonej w obrębie Kotliska. Działka o kształcie nieregularnym, położona w sąsiedztwie lasów
i terenów rolnych, położona w odległości ok. 1 km od budynków mieszkalno- gospodarczych,
użytkowana jako rolna. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oznaczona jest symbolem 1R(95%)- jako istniejące tereny rolne oraz symbolem
2ZL(5%)- jako projektowane lasy.
Klasa bonitacyjna gruntów:
RIVa- 2,84 ha
RIVb- 2,34 ha
RV- 0,16 ha
ŁIV- 1,57 ha
PsIV- 0,11 ha
W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą
nr JG1S/00031439/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220.000,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 29.04.2022r. o godz. 0900 w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter)
brama „A”.
Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. kwoty: 22.000,00 zł w terminie do dnia 25.04.2022r. (włącznie), które należy wpłacić
na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554. Wadium winno być wpłacone
odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku
organizatora przetargu.
Z uwagi na fakt, iż jest to nieruchomość rolna- do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461).
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik
indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma
wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest
jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni
300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnegouważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300
ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której
jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą
przez ten okres osobiście to gospodarstwo. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki
określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć
w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości
rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Burmistrza,
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały). Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik
indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Rakowicach Wielkich) wyrażoną
w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości. Krajowemu Ośrodkowi
Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy
nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego
jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie,
w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek
płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.
Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do
podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy,
a nabywca straci wpłacone wadium.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72.
Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu.
Lwówek Śląski Dnia: 11.03.2022 r.
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski
/-/
Lesław Krokosz

 

https://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/618866/ogloszenie_burmistrza_gminy_i_miasta_lwowek_slaski_o_iii_przetar

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.02 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lwówecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6002 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6000 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu