Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-28
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 27.83 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5340 dzierżawa gruntu rolnego pow. 27,83 ha

Powiat:suwalski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 6-letnią dzierżawę 13 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 27,83 ha/ użytek RV/ czynsz wywoławczy razem 11550,oo PLN/rocznie/wadium 1155,oo PLN do 24.03.2022/termin przetargu 28.03.2022 godz. 11:00

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych
z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Miasta Suwałki.
1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 30362/5 o powierzchni 3,4506 ha, posiadająca
urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013092/8, niezabudowana, położona w Suwałkach
przy ul. Hugo Kołłątaja, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V
o powierzchni 3,4506 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad
racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej
w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r., poz. 1350), przedmiotowa działka położona jest
w konturze o symbolu 7R – tereny upraw rolnych z zakazem jakiejkolwiek budowy, za
wyjątkiem infrastruktury technicznej celu publicznego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 400 zł (słownie: jeden
tysiąc czterysta złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)
2) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 31198, 31199 o łącznej powierzchni
4,0160 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041214/5, niezabudowane,
położone w Suwałkach przy ul. Filipowskiej, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty
orne klasy VI o powierzchni 3,5774 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,4386 ha.
Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany
będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami
administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053), przedmiotowe działki
zawierają się w konturze 19R,ZN – teren upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 650 zł (słownie: jeden
tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 165 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych)
3) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31205 o powierzchni 0,3302 ha,
posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00021494/5, niezabudowana, położona
w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne
klasy VI o powierzchni 0,3302 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do
30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk
zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca2017 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia
03 sierpnia 2017 r. poz. 3053), działka o nr geod: 31205 zawiera się w konturze o symbolu
19R,ZN – teren upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)
4) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20772, 20773, 20774, 20775, 21082/1,
21082/2, 21082/3, 21082/15, 21083/4 o łącznej powierzchni 1,1872 ha, posiadające
urządzone księgi wieczyste nr SU1S/000049352/0 – 20772, SU1S/00070147/6 – 20773,
SU1S/00026517/8 – 20774, 20775, 21083/4, SU1S/00036463/7 – 21082/2, 21082/1,
21082/3, 21082/15, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. 11 Listopada, Obręb
nr 0002, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,3457 ha, grunty orne
klasy VI o powierzchni 0,8415 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do
30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniego rejonu ulicy
M. Reja w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr VI/73/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca
2019 r., poz. 1843), działki 20773 i 20774 położone są w konturze o symbolu – 3R– tereny
upraw rolnych, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach,
zatwierdzonym uchwałą nr XLI/521/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. (opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 5 lutego 2018 r.,
poz. 710), działki 20772 i 20775 położone są w konturze o symbolu – 1KD– tereny
komunikacji publicznej oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada
w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/466/2021 z dnia 29 września 2021 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 06 października
2021 r., poz. 3779), działki 21082/1, 21082/2, 21082/3, 21082/15, 21083/4 położone są
w konturze o symbolu 10MW – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) płatne do
31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
5) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20755, 20756 o łącznej powierzchni
0,8615 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr SU1S/000049352/0 – 20755,
SU1S/00023110/4 – 20756, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Krzywólka,
Obręb nr 0002, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0155 ha, grunty
orne klasy VI o powierzchni 0,8460 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do
30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy
Franciszkańskiej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/521/2018 z dnia
31 stycznia 2018 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 710), działka 20755 położona jest w konturze o symbolu 1KD–
tereny komunikacji publicznej oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada
w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/466/2021 z dnia 29 września 2021 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 06 października2021 r., poz. 3779), działka 20756 położona jest w konturach o symbolu 10MW – tereny
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i 1KD – droga publiczna kategorii „L” – lokalna.
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt
złotych) płatne do 31 marca każdego roku.
Wadium w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)
6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 31250 o powierzchni 1,2602 ha, posiadająca
urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00066342/2, niezabudowana, położona w Suwałkach
przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI
o powierzchni 1,2602 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad
racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską,
Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym
uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia
2017 r. poz. 3053), przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 16R – tereny
upraw rolnych.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 550 zł (słownie: pięćset
pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)
7) działka oznaczona numerem geodezyjnym 31204 o powierzchni 2,0002 ha, posiadająca
urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041056/9, niezabudowana, położona w Suwałkach
przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI
o powierzchni 2,0002 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do
6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami
administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053), przedmiotowa działka
zawiera się w konturze o symbolu: 19R,ZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej
śródpolnej, 6KD – tereny komunikacji publicznej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 850 zł (słownie: osiemset
pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)
8) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 30180/2, 30181/2, 30182/2 o łącznej
powierzchni 4,9235 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/000026098/4,
niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Filipowskiej, Obręb nr 0003,
sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,5788 ha, grunty orne klasy VI
o powierzchni 4,3447 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do
6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniejczęści rejonu Krzywólki w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/477/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017 r. (opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2017 r.,
poz. 3995), przedmiotowe działki położone są w konturach o symbolach: 10gR – tereny
rolnicze, 9iR-ZL – tereny rolnicze zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej i ciągów
ekologicznych, 3KD-Z – tereny dróg publicznych.
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
płatne do 31 marca każdego roku.
Wadium w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych)
9) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 30183/2, 30184/2, 30185/5 o łącznej
powierzchni 5,8856 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr SU1S/000026098/4 –
30184/2, 30183/2, SU1S/00069524/3 – 30185/5, niezabudowane, położone w Suwałkach
przy ul. Filipowskiej, Obręb nr 0003, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V
o powierzchni 1,5917 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 4,2939 ha. Termin
dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie
do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części rejonu Krzywólki w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr
XXXVII/477/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia
31 października 2017 r., poz. 3995), przedmiotowe działki położone są w konturach
o symbolach: 10gR – tereny rolnicze, 2aKD-Z – tereny dróg publicznych.
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta
złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych)
10) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30109 o powierzchni 0,3900 ha,
posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00047764/7, niezabudowana, położona
w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na
gruntach klasy V o powierzchni 0,3900 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do
30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych
Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280), przedmiotowa działka
położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień
i zalesień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł (słownie: dwieście
złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)
11) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30109 o powierzchni 1,4635 ha,
posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00047764/7, niezabudowana, położona
w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako lasy na gruntach
klasy IV o powierzchni 1,4635 ha.. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do
30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującymmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych
Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280), przedmiotowa działka
położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień
i zalesień.
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych) płatne do
31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)
12) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30109 o powierzchni 1,1500 ha,
posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00047764/7, niezabudowana, położona
w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 0003,sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na
gruntach klasy V o powierzchni 0,2768 ha, lasy na gruntach klasy IV o powierzchni 0,8732
ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca
zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym
uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia
2013 r., poz. 4280), przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL –
tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500 zł (słownie: pięćset
złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
13) działka oznaczona numerem geodezyjnym 31268/2 o powierzchni 0,9411 ha, posiadająca
urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00038000/8, niezabudowana, położona w Suwałkach
przy ul. Zachodnia, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni
0,9411 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca
zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską
i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053), działka o nr
geod: 31268/2 zawiera się w konturze o symbolu 1cKD – tereny komunikacji publicznej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 400 zł (słownie: czterysta
złotych) płatne do 31 marca każdego roku;
Wadium w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy
– do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój
nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w
Suwałkach do dnia 24 marca 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą
zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód
wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie
pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób
reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne,
jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu
dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od
zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez
podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój
nr 38, telefon 87 562 81 73.

 

 

https://bip.um.suwalki.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-02-24-ogloszenie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-z-przeznaczeniem-na-cele-rolnicze.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 27.83 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-20

Dodano: 16 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6331 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 3 czerwca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6205 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 17 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6188 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 121,72 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-06-21

Dodano: 17 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6157 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: bielski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-04-21

Dodano: 22 marca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6134 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-03-28

Dodano: 21 lutego, 2023

O godzinie: 11:00

# 6099 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 2,64 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu