Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-12-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 7.22 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5005 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 7,22 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 7,22 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 61370,oo PLN / rocznie/ wadium 2000,oo PLN do 07.12.2021/ termin przetargu 10.12.2021 godz. 10:00

Burmistrz Choszczna

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Choszczno w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszqcą.

Przedmotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych Gmłny Choszczno w celu wzniesienła I eksploatacji Instalacji oraz urzqdzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z Infrastrukturq towarzyszqcq Jest dzierżawa na okres 29 lat nieruchomości gruntowych

1) lokalizacja nr 1 przy Ul. Fabrycznej w Choszcznie:

  1. a) o pow 5,6575ha (cała), z działki nr 49/6, oznaczonej w ewidencji gruntów I budynków użytkiem gruntowym RIVb ( o pow 0,6526ha), RIVa (o pow. 4,6931 ha), RIIlb (o pow 0,31 18ha), położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m Choszczno, dla której Sqd Rejonowy w Choszcznłe V Wydzłał Ksłqg Wieczystych prowadzi księgę włeczystq SZI (3/00024457/9,

2) lokalizacja nr 2 przy UI. Konopnickiej w Choszcznie:

  1. a) o pow. 1,5794ha (cała), z działki nr 381 /2, oznaczonej w ewidencji gruntów I budynków uzytkłem gruntowym ŁVI (o pow. 0,2758ha), N (o pow 1 ,2513ha), W-ŁVI (o pow. 0,0523ha), połozonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, dla której Sqd Rejonowy w Choszcznłe V Wydzłał Ksłqg Wieczystych prowadzi księgę włeczystq SZI (3/0003241 9/0.

Cena wywoławcza czynszu rocznego (dot jednej lokalizacji) do przetargu ustalona została na kwotę w wysokości

  • 1000,00 zł (słownłe• jeden tysłqc złotych 00/100) ) tj. czynsz przejściowy do CZCISU rozpoczęcia prac budowalnych,
  • 8500,00zł (słowne osłem tysięcy pięćset złotych 00/100) tj. czynsz regularny za I ha* terenu objętego Inwestycjq na posadowłenłe elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urzqdzenłamł;

-1000,00 zł (słowne: Jeden tysłqc złotych 00/100) tj. czynsz regularny za I ha* terenu nłe objętego Inwestycjq.

Powyższe kwoty podlegajq opodatowanłu podatkiem VAT w wysokości 23% *za 1 ha tzn. za każdy rozpoczęty 1 ha.

Dzłerzawa nieruchomości nastqpł w oparciU o przepłsy ustawy z dnła 21 słerpnła 1997 roku o gospodarce nieruchomoścłarnł (Dz U z 2021 r. poz. 1899 1 poz 815)

Okazane punktów granicznych nieruchomości przedmotu dzterżawy może nastqpłć na życzenłe I wyłqczny koszt dzierżawcy.

Wadium na przetarg wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) od jednej lokalizacji i należy je wpłacić w terminie do dnia 07 grudnia 2021 roku włqcznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszczne Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 prowadzone przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznłe.

Urzqd Miejski w Choszcznie tel 95 765 93 OO fax 95 765 93 06 sekretariat@choszczno pl ul 24, 73-200 www choszczno Ol

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy (z lokalizacji 1 12).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w sali narad w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu oraz projektu umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet wysokości czynszu za dany rok dzierżawy (zgodnie ze złożonym oświadczeniem). Jeżeli ustalony w przetargu dzierżawca nie przystqpi do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, organizator przetargu odstqpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Burmistrz Choszczna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 95 765 9344.

 

https://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039416512

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.22 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-31

Dodano: 18 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6658 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,77 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6656 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 11,00 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-19

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6651 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6647 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 6,61 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu