Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-12-14
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 4.85 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4947 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 4,85 ha

Powiat:gorzowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 4,85 ha/ użytek RIV/ mpz P2 produkcja/czynsz wywoławczy 48584,oo PLN / rocznie/ wadium 48600,oo PLN do 07.12.2021/ termin przetargu 14.12.2021 godz. 12:00

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 02.11.2021 r.

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonych w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

lp. położenie ulica, obręb część działki gruntu nr KW pow.

Chał

wywoławcza stawka czynszu rocznego netto

Czł/hal

1. Warszawska

3-Wawrów

1823 GWIG/00097381/4 4,8584 10.000
1822 GWI G/00058323/5
1825
1827/4
1835 GWIG/00097381/4
1837
1836 GWI G/00058323/5
1838 GWIG/00097381/4
1839/4 GWI G/00058323/5
1844 GWIG/00097381/4
1843 GWI G/00058323/5
1842 GWIG/00006301/6
1845 GWI G/00058323/5
1854 •GWIG/00097381/4
1853 GWI G/00058323/5
1851
1852
1855 GWIG/00097381/4
1858 GWI G/00058323/5
1856
Korsaka

3-Wawrów

1863 GWI G/00085280/9
1862
1864 GWI G/00058323/5

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2021. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul.Sikorskiego 3—4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w kwocie 48.600zł najpóźniej na 7 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 7 grudnia 2021ra

Wadium należy wpłacić na konto nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 Urzędu Miasta w PKO BP S.A. w Gorzowie Wlkp. W przypadku przelewu — za datę wniesienia wadium uznaje się datę polecenia przelewu, po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu, a w pozostałych przypadkach — datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium powinna być tożsama z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu określone w ogłoszeniu są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Minimalne postąpienie wynosi 1% wywoławczej stawki czynszu, z zaokrągleniem WZWYŻ do jednej dziesiątej złotego.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:  dowodu tožsamości,  w odniesieniu do podmiotów gospodarczych — wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a ponadto w przypadku spółki cywilnej — umowę spółki,  w przypadku działania pełnomocnika — pełnomocnictwo,  dowód wpłaty wadium – na żądanie komisji.

 

Uczestnikowi, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osobę wyłonioną w przetargu dzierżawcą zawjadamia się o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp. Przetarg može być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Warunki dzierżawy:

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 10.000zł/ha netto. Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość rocznego czynszu — przez okres pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy tj. na czas występowania do instytucji i gestorów sieci w celu uzyskania wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego – wynosi 1 500zł/ha netto.

Termin wnoszenia czynszu – z góry, do 31 marca każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości – zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i w sposób w niej określony oraz innych opłat wynikających z odrębnych przepisów.

Czynsz może podlegać waloryzacji corocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia przed upływem okresu dzierżawy, z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku nie uzyskania w okresie 24 miesięcy (licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy) przez dzierżawcę stosownych pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia jest zadrzewiony i zakrzewiony. Dzierżawca przed przystąpieniem do inwestycji winien uzyskać zezwolenie na ich wycinkę, Jest to proces dwuetapowy: I etap – uzyskanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i krzewów, którą wydaje Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego tut. Urzędu, Il etap – wystąpienie do Marszałka Województwa Lubuskiego o wydanie zezwolenia na wycinkę. Wystąpienie o wycinkę poprzedzone winno być inwentaryzacją drzew i krzewów na tym terenie. Obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew wynika z przepisów i ciąży na posiadaczu nieruchomości. W przypadku gdy wycinka drzew i krzewów związana jest z realizacją inwestycji, nie podlegają one zwolnieniu z opłaty.

W przypadku budowy elektrowni fotowoltaicznej, dla powierzchni zabudowy powyżej Iha, konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej przez Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu. Decyzję środowiskową należy uzyskać przed złoženiem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Wydzieržawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii oraz wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej inwestycji.

Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do załožonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

Dla przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest on objęty procedurą planistyczną. Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy lub doprowadzić do zgodności planowanej inwestycji z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie od ulicy Korsaka przez działkę nr 2178.

Przez działki nr: 1863, 1864 oraz 1858 przebiega sieć kanalizacji deszczowej z 3 studniami — stanowiąca własność Miasta Gorzów Wielkopolskiego. Dzierżawca zobowiązany będzie wydzielić strefę o szerokości po 5m od skrajni studni, w pasie ich przebiegu – celem umożliwienia dostępu do sieci w przypadku konieczności modernizacji, usunięcia awarii czy bieżącego utrzymywania. Ponadto przy południowej granicy dzierżawionego terenu, w odległości 2m od granicy, przebiega sieć telekomunikacyjna. Przy zagospodarowywaniu nieruchomości należy uwzględnić przebieg sieci.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać.w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta (tel. 95-7355-532).

Teren przeznaczony do wydzierżawienia określono na załączniku mapowym kolorem czerwonym.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/przetargi/320/567/Ogloszenie_Nr_73_2FII_2F2021_Prezydenta_Miasta_Gorzowa_Wlkp__z_dnia_02_listopada_2021r__o_pierwszym_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_dzierzawe_na_okres_30_lat_nieruchomosci_z_przeznaczeniem_pod_budowe_elektrowni_slonecznej_z_ogniw_fotowoltaicznych/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.85 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu