Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-11-19
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 17.16 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4894 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 17,16 ha

Powiat:legnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 17,16 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 125 500,oo PLN / rocznie/ wadium 15000,oo PLN do 15.11.2021/ termin przetargu 19.11.2021 godz. 10:00

 

ZARZĄD POWIATU LEGNICKIEGO

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

 na dzierżawę  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legnickiego pod budowę elektrowni słonecznej (fotowoltaika)

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1Z/00028895/9 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

  1. Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona geodezyjnie numerem 1003/3 o powierzchni ewidencyjnej 17,1646 ha, położona w strefie przedmieść miasta Chojnowa, przy drodze krajowej nr 94. Działka otoczona terenami rolnymi. Wzdłuż granicy południowej znajdują się tory kolejowe. Teren uzbrojony w niepełne sieci medialne – sieć energetyczna. Przez działkę przechodzą naziemne linie energetyczne 20kV.

 

  1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 125 500 złnetto + podatek VAT.  Czynsz podlega waloryzacji wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

III. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość w granicach działki nr 1003/3  posiada następujące funkcje:

– w zmianie m.p.z.p. przyjętego uchwałą  Nr XXV.183.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 września 2020r.  – 1 AG/E – tereny aktywności gospodarczej i /lub elektrowni fotowoltaicznej oraz w niewielkiej części 2-ZI – teren zieleni izolacyjnej oraz  3- KDL – teren drogi publicznej – klasy lokalnej;

a także zgodnie z uchwałą nr LI/296/2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 września 2006r. w sprawie m.p.z.p. terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej E – 30 obręby Osetnica i Konradówka oraz zmiany m.p.z.p. w części dotyczącej terenów położonych po obu stronach torów w obrębach Krzywa i Okmiany gm. Chojnów, w niewielkiej części R- tereny rolnicze;

 

  1. IV. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony , tj. 29 lat  od dnia podpisania umowy.

 

  1. Termin i miejsce przetargu

 

Przetarg odbędzie się 19 listopada 2021r. o godz.10ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1 pok. 301. Wadium w wysokości 15 000 zł /słownie: piętnaście tysięcy  złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 15 listopada  2021r. na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A.

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

 

 

 

Wpłacone  wadium  zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego , osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

 

Informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 623, tel. 76/72-73-443.

 

VI.Ogłoszenie  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz publikacji na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu w kategorii „Ogłoszenia inne” pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie.

 

 

Legnica, dnia 14.10.2021r.

 

http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10255,idmp,44,r,r

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.16 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: legnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu