Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-12-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 12.14 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4891 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 12,14 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 12,14 ha/ użytek R/ mpz brak, studium strefa infrastruktury GPZ/cena wywoławcza 1 745 000,oo PLN/ wadium 174500,oo do 08.12.2021/ termin przetargu 14.12.2021 godz. 10:00

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104

stosownie do przepisów ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Nietoperek

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 0011 Nietoperek, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, składająca się z działki oznaczonej numerem 318/8 0 pow. 12,1431 ha, objętej księgą wieczystą nr GWIM/00049684/3.

Cena wywoławcza: 1 745 000,00 zł, wysokość wadium: 174 500,00 zł.

Powyższa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, położona jest w północno-wschodniej części miejscowości Nietoperek, w odległości ok. 600 metrów od węzła Międzyrzecz Południe, zlokalizowanego w ciągu trasy S3. Teren działki jest nieuzbrojony, lekko pofalowany, porośnięty samosiejkami różnych gatunków drzew, krzewami, itp. Kształt działki jest nieregularny, zbliżony do trójkąta.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze gruntowej, stanowiącej działkę nr 318/10, biegnącej wzdłuż południowej granicy nieruchomości. Z uwagi na to, iż działka nr 318/10 pozostaje w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, przy zbywaniu dziatki nr 318/8 zachodzi konieczność ustanowienia przez Starostę Międzyrzeckiego — organu reprezentującego Skarb Państwa — służebności gruntowej drogi koniecznej przez działkę nr 318/10 dla każdoczesnego właściciela działki nr 318/8. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego uzyskał promesę Starosty Międzyrzeckiego ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej przez działkę nr 318/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 318/8, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 68.511,00 zł brutto. Przy zawieraniu umowy przenoszącej własność działki nr 318/8 na nowego właściciela zostanie ustanowiona wspomniana wyżej służebność. Wynagrodzenie za ustanowienie przedmiotowej służebności płatne będzie przez wyłonionego w przetargu nowego właściciela nieruchomości na rachunek bankowy Powiatu Międzyrzeckiego nr 54 8367 0000 00210210 6000 0002 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz), nie później niż na 3 dni przed terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dla przedmiotowej działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 roku, przedmiotowa działka znajduje się w strefie infrastruktury, która obejmuje najważniejsze obiekty infrastruktury (np. GPZ, ujęcia wody, oczyszczalnie), tereny kolejowe, tereny wojskowe (za wyjątkiem użytków leśnych). Ze strefy wyłączono wszystkie drogi oraz tereny związane z utylizacją odpadów komunalnych, dla których wyznaczono odrębne strefy zagospodarowania. Dla przedmiotowej strefy ustalono lokalizację infrastruktury technicznej oraz dopuszczono lokalizację przeznaczeń określonych dla przyległych stref zagospodarowania, a także lokalizację PSZOK. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

sekretariat: tel. 68 411-96-00, kancelaria: tel. 68 411-96-07, faks 68 411-96-12 e-mail: zielonagora@amw.com.pl www.amw.com.pl

Strona Iz 4

przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz wynika, iż tereny zlokalizowane na zachód od działki położone są w strefie produkcyjnej, dla której ustalono zabudowę produkcyjną i usługową.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego i wolna jest od wszelkich ograniczeń, ciężarów, praw i roszczeń osób trzecich.

Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji.

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze nie wznawia punktów granicznych nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Wznowienie punktów granicznych tej nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

Sprzedaż odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. W przypadku ewentualnych kolizji infrastruktury nabywca dokona wszelkich zmian na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. I pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upłynął w dniu 24.08.2021 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021. o godzinie 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są okazać/przedłożyć komisji przetargowej:
  1. w przypadku osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
  2. w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;
  3. w przypadku osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej — aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na nabycie nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
  4. w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez mocodawcę lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na nabycie nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
  5. dodatkowo w przypadku osoby fizycznej pozostaiącei w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącei działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim:

oświadczenie, że nabycia nieruchomości dokonuje do majątku wspólnego, a ponadto w przypadku nieobecności współmałżonka na przetargu: oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie do majątku wspólnego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie i na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu albo  oświadczenie, że nabycia nieruchomości dokonuje do majątku odrębnego, a ponadto w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej: oświadczenie, ii na dzień przetargu w jej małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa (przy czym w przypadku wygrania przetargu dokument potwierdzający powyższe powinien zostać przedstawiony u notariusza przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości),

 1. w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób); pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia w trakcie przetargu pisemnego oświadczenia, że:
  1. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  2. zapoznali się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Agencji,
  3. zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby, które z zastrzeżeniem pkt 4, wniosą wadium w wyznaczonym niżej terminie. Wadium winno być wniesione w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na rachunku bankowym Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra: nr 481130 1222 0030 2042 7820 0014 BGK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.122021 r. Za datę zapłatv przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego OReg AMW w Zielonej Górze. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać położenie i oznaczenie nieruchomości. bedącej przedmiotem przetargu. Za osoby wnoszące wadium uznaje się właściciela rachunku bankowego bądź pełnomocnika do tego rachunku, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
 3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w terminie wskazanym jako data wpłaty wadium zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a także złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 4. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., winny przed rozpoczęciem przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty oraz oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa

do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2097).

 1. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 3. Wadium w wysokości nominalnej zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem pkt 7, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na rachunek sprzedającego nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu na rachunek sprzedającego.
 5. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. Za termin złożenia skargi uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby OReg AMW w Zielonej Górze.
 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12, Nabywca nieruchomości może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wskazać kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa sprzedaży, położoną w miejscowości właściwej dla siedziby organizatora przetargu.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt II, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Zawarcie aktu notarialnego umowy sprzedaży będzie mogło nastąpić najwcześniej w styczniu 2022 r.
 3. Koszt zawarcia aktu notarialnego i koszt wpisów do ksiąg wieczystych oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej drogi koniecznej obciążają w całości kupującego.
 4. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż I % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień.
 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 7. Organizator zaleca, aby uczestnik przetargu posiadał przy sobie kopię lub oryginał dowodu wpłaty wadium.
 8. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, a także prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.
 9. Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące nieruchomości do wglądu w siedzibie sprzedającego: Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 104, tel. 68 411 96 43.
 10. Oględziny nieruchomości odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym — tel. 68 411 96 15.

 

https://amw.com.pl/pl/nieruchomosci/przetargi-nieruchomosci/nietoperek-nietoperek-5724

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.14 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6652 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6650 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 5,49 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-25

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6637 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,36 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu