Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-10-08
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 43.29 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4779 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 43,29 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 25-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 43,29 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 23000,oo PLN / miesięcznie/ wadium 69000,oo PLN do 04.10.2021/ termin przetargu 08.10.2021 godz. 10:00

Dyrektor Oddziału Regionalnego w Szczecinie Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Szczecinku

Do dzierżaw na czas oznaczon 25 lat oferowana •est:

Lp Adres nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg KW Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów Pow. gruntu w ha przeznaczona do dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Czas trwania umowy Termin płatności czynszu za dzierżawę Wywoławczy m iesięczny czynsz dzierżawy netto Wysokość wadium/ termin wniesienia Termin przetargu
1. Szczecinek KOH 00039595 1 Obręb 0005

Szczecinek 05

część dz. nr 43 17 część dz. nr 43 18 dz. nr 43/19 dz. nr 43/24 dz. nr 43/25 dz. nr 43/26 część dz. nr 43/27

Łączna pow.

43,2926 ha, w tym:

1 ,4450 ha

7,5139 ha

6, 1287 ha

0,3579 ha

13,2779 ha

0,8969 ha

13,6723 ha

Teren przeznaczony pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą Działki niezabudowane, zlokalizowane na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek, działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem: Illa — teren wskazany pod lokalizację inwestycji celu publicznego.

Czas oznaczo

ny

25 lat

Do 15-go dnia każdego miesiąca z góry 23 OOO,OO zł 69 OOO,OO zł do

04.10.2021 r.

08.10.2021 r.

godz. 1000

Przedmiotowy teren jest nieogrodzony, porośnięty samosiejkami. Na terenie działki (w gruncie) mogą występować stare sieci infrastruktury niewykazane na istniejących mapach sytuacyjno-wysokościowych.

 1. Organizatorem przetargu jest Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie, zwana dalej Agencją.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2021 roku o godz. 1000 w budynku Agencji w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 (pok. nr 200 ).
 3. Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
 4. Wszelkie informacje można uzyskać pod (91) 447 20 25, 447 20 30, 447 21 22.
 5. Oględzin terenu można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem AMW pod nr tel. 693 080 494.
 6. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz wyłonionego kandydata na dzierżawcę, a w przypadku, gdy nie wyłoniono kandydata na dzierżawcę lub kandydat na dzierżawcę odmawia podpisania protokołu – z chwilą podpisania protokołu przez przewodniczącego i członków komisji.
 7. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji, za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu. Za termin złożenia skargi uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby właściwego Oddziału Regionalnego Agencji. Prezes Agencji rozpatruje skargę na przetarg w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji wstrzymuje działania związane z zawarciem umowy dzierżawy, do czasu rozpatrzenia skargi przez Prezesa Agencji.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego, O wysokości postąpienła decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczego czynszu za dzierżawę netto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący przed rozpoczęciem licytacji
 9. Zawarcie umowy dzierżawy z kandydatem na dzierżawcę nastąpi w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zakończenia przetargu.
 10. Dodatkowym warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest wpłacenie przez Kandydata na Dzierżawcę na rachunek bankowy Agencji w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 32 1130 1176 0022 2114 1520 0005 kaucji gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznego czynszu za dzierżawę brutto ustalonego w przetargu zaokrąglonego do pełnych dziesiątek złotych w górę, na zabezpieczenie roszczeń Agencji z tytułu zapłaty czynszu za dzierżawę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, innych należności wynikających z umowy dzierżawy, w tym kar umownych, odszkodowania oraz kosztów egzekucji.
 11. Uczestnik przetargu, do dnia 08.10.2021 r., powinien zapoznać się ze wzorem umowy dzierżawy dostępnym na stronie internetowej amw.com.pl
 12. Warunkiem udziału w przetarqu iest wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2021 r. wadium w wysokości: 69 000,00 zł. przelewem na rachunek bankowy Agencii w Banku Gospodarstwa Kraiowegp nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 z dopiskiem: „Przetarq na dzierżawę cześci nieruchomości położonei w Szczecinku”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Agencji.
 13. Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako Kandydaci na Dzierżawców, niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na Dzierżawcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Uczestnicy przetargu, przed rozpoczęciem przetargu okazują w oryginale:

w przypadku osoby fizycznej — dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty lub paszport),  w przypadku pozostałych podmiotów dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty lub paszport),  w przypadku pełnomocnika dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie,  w przypadku osoby prawnej wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu (nie dawniejszemu niż 14 dni przed datą przetargu) odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą aktualny (nie dawniejszy niż 14 dni przed datą przetargu) wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 1. Uczestnicy przetargu, zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia:
  1. o zaakceptowaniu wzoru umowy dzierżawy bez zastrzeżeń,
  2. o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu przetargu oraz o niezgłaszaniu żadnych zastrzeżeń w tym zakresie zrzekając się wobec Agencji wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych oraz zobowiązaniem się do nieżądania od Agencji dokonania jakichkolwiek zmian w przedmiocie przetargu,
  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję w związku z prowadzonym przetargiem,
  4. o rodzaju planowanej do prowadzenia w przedmiocie przetargu działalności i zakazie zmiany działalności bez zgody Agencji.
 2. Dzierżawa terenów odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 0 gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Wytycznych nr 6/2018 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 17 września 2018 r. wprowadzonych Decyzją Prezesa Agencji Mienia Wojskowego nr 107/2018 z dnia 17.09.2018 r. i zmienionych Decyzją Prezesa AMW nr 20/2020 z dnia 02.03.2020 r.
 3. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich.
 4. Czynsz za dzierżawę ustalony w drodze przetargu zostanie powiększony o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
 5. Podatnikiem podatku od nieruchomości/podatku rolnego za przedmiot przetargu będzie Dzierżawca na podstawie złożonej informacji/deklaracji podatkowej we właściwym miejscowo organie podatkowym.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie ponadto do:
  1. wpłaty kaucji gwarancyjnej,
  2. używania przedmiotu przetargu z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, bez prawa posadowienia budynków i budowli trwale związanego z gruntem,
  3. dbania o porządek i czystość przedmiotu dzierżawy
  4. takiego postępowania, które nie będzie uciążliwe, powodować zakłóceń porządku w stosunku do innych użytkowników przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich,
  5. udostępniania przedmiotu przetargu do kontroli,
  6. zwrotu przedmiotu przetargu Agencji w stanie niepogorszonym, uporządkowanym, wolnym od osób i rzeczy niestanowiących własności Agencji po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy dzierżawy,
  7. zapłaty kary umownej za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy korzystania z przedmiotu dzierżawy w wysokości stanowiącej równowartość dwukrotności ostatniego miesięcznego czynszu dzierżawy brutto, w terminie do 15 dnia miesiąca, którego kara umowna dotyczy, przelewem na rachunek bankowy Agencji, w przypadku niewydania w terminie przedmiotu dzierżawy,
  8. udziału podczas sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
  9. przedłożenia na dzień podpisania umowy dzierżawy polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Dzierżawcy od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej),
  10. w przypadku konieczności usunięcia drzew, uzyskać wymagane prawem pozwolenia, decyzje, warunki itp., oraz wykonać wycinkę wraz z uprzątnięciem terenu we własnym zakresie, na własny koszt.
 7. Wydzierżawiający zastrzega sobie w stosunku do Dzierżawcy prawo do podwyższenia wysokości czynszu, nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż raz na trzy lata, o dodatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja wprowadzona będzie za jednostronnym pisemnym powiadomieniem Dzierżawcy przez Agencję, dotyczącym zmiany dotychczasowej wysokości czynszu, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiany wysokości czynszu z tytułu waloryzacji nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają zawarcia aneksu. W przypadku sprzeciwu Dzierżawcy odnośnie zmiany wysokości czynszu, umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty doręczenia Dzierżawcy powiadomienia.
 8. Wydzierżawiający zastrzega sobie w stosunku do Dzierżawcy prawo do podwyższenia wysokości czynszu za dzierżawę w przypadku powstania nowych okoliczności uzasadniających podwyższenie takich jak w szczególności: zmiana rynkowej stawki czynszu za dzierżawę, powstanie obowiązku ponoszenia przez Agencję zobowiązań publiczno-prawnych, zmiana waluty obowiązującej w RP oraz powstanie lub podwyższenie innych opłat obciążających Dzierżawcę. Wydzierżawiający zaproponuje na piśmie Dzierżawcy zmienioną wysokość czynszu za dzierżawę, która obowiązywałaby po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty doręczenia Dzierżawcy propozycji. Dzierżawca może zażądać na własny koszt weryfikacji zasadności podwyższenia wysokości czynszu za dzierżawę przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wybranego przez Wydzierżawiającego z listy biegłych prowadzonej przez właściwy miejscowo Sąd. Brak sprzeciwu Dzierżawcy wyrażonego na piśmie przed upływem 14 dni licząc od daty doręczenia jednostronnej pisemnej propozycji uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę wysokości czynszu za dzierżawę.

W przypadku niewyrażenia przez Dzierżawcę zgody na zaproponowane rozwiązanie lub nie przyjęcie przez Dzierżawcę określonej przez rzeczoznawcę stawki czynszu, umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, licząc od daty doręczenia Dzierżawcy propozycji.

 1. Wydanie przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym zostanie szczegółowo opisany przedmiot dzierżawy, stanowiący podstawę rozliczeń w razie rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, po opróżnieniu, opuszczeniu i wydaniu przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od osób i rzeczy niestanowiących własności Wydzierżawiającego. Strony mogą sporządzić dokumentację fotograficzną stwierdzającą stan zagospodarowania.
 2. Uchylenie się Dzierżawcy bez usprawiedliwienia od przejęcia przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo-odbiorczym od Agencji, jest podstawą rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Agencja może także dochodzić od Dzierżawcy odszkodowania z tego tytułu,
 3. Warunkiem wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo-odbiorczym jest przedłożenie przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu wypisu aktu notarialnego obejmującego oświadczenie złożone przez Dzierżawcę sporządzone w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji:

zgodnie z art. 777 1 pkt 4 KPC obejmujące obowiązek Dzierżawcy do wydania Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy dzierżawy, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku jest nadanie przez Wydzierżawiającego listem poleconym wezwania Dzierżawcy do wydania przedmiotu dzierżawy we wskazanym w tym wezwaniu terminie, co udokumentowane będzie potwierdzeniem nadania przesyłki rejestrowanej wydanym przez placówkę pocztową operatora pocztowego

 1. b) zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 KPC obowiązek zapłaty przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu do kwoty równej co najmniej dwunastokrotności wylicytowanego czynszu brutto z tytułu roszczeń Wydzierżawiającego o zapłatę czynszu dzierżawy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, innych należności wynikających z umowy dzierżawy, w tym kar umownych, odszkodowania oraz kosztów egzekucji oraz zgodę Dzierżawcy na prowadzenie egzekucji na podstawie aktu notari al nego o całość lub część roszczeń, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku jest nadanie przez Wydzierżawiającego listem poleconym wezwania Dzierżawcy do zapłaty we wskazanym w tym wezwaniu terminie, co udokumentowane będzie potwierdzeniem nadania przesyłki rejestrowanej wydanym przez placówkę pocztową operatora pocztowego, przy czym Wydzierżawiający może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do dnia 31 grudnia 2049 r.

27, Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone na okres od 08.09.2021 do 08.10.2021 na stronie internetowej www.amw.com.pl/pl/nieruchomosci/nieruchomosci-amw oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Agencji położonych w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i ul. Księcia Sambora 4 i w Biuletynie Informacji Publicznej.

DYREKTOR

Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

https://amw.com.pl/pl/nieruchomosci/przetargi-nieruchomosci/szczecinek-6596-8102

 

Szczegóły

Powierzchnia: 43.29 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: szczecinecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 27 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6346 Dzierżawa gruntu rolnego/jeziora, pow. 17,54 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-07

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6290 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 35,00 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-07-26

Dodano: 16 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6259 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,86 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 14 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6252 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 21,36 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 20 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6223 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,51 ha

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 18 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6219 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,78 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu