Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-05-06
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 89.28 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4153 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 89,28 ha

Powiat:gorzowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 89,28 ha/ użytek R/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/ czynsz wywoławczy 892800,oo PLN / rocznie/ wadium 800000,oo PLN do 27.04.2021/ termin przetargu 06.05.2021 godz. 10:00

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990r.), § 16
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.
1490 ze zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Santok Nr IX/2016 z dnia 01.02.2016r. w sprawie:
przyjęcia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości lub
ich części stanowiących własność Gminy Santok oraz Uchwały Rady Gminy Santok Nr
XXVIII/274/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie Janczewo i Gralewo na okres
powyżej 3 lat,
Wójt Gminy Santok
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych nr
ewid. gruntów:
– 65/1, obr. Janczewo, gm. Santok o powierzchni 24,8488 ha
– 65/2, obr. Janczewo, gm. Santok o powierzchni 22,1332 ha
dla których Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr GW1G/00067795/0;
– 1/1, obr. Gralewo, gm. Santok o powierzchni 42,30 ha
dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr GW1G/00057831/2
z przeznaczeniem do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną.
1. Opis nieruchomości:
Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr
65/1, obr. Janczewo o pow.24,8488 ha, dz. 65/2, obr. Janczewo o pow. 22,1332 ha oraz dz. nr
1/1, obr. Gralewo o pow. 42,30 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości: 89,2820 ha.
Działka nr 65/1, obr. Janczewo – obszar działki niezabudowany i niezagospodarowany; od
strony północnej porośnięta pojedynczymi skupiskami sosen; kształt działki regularny; dostęp
do działki zapewniony drogą powiatową o nawierzchni gruntowej utwardzonej.
Działka nr 65/2, obr. Janczewo – obszar działki niezabudowany i niezagospodarowany; od
strony wschodniej porośnięta jest pojedynczymi skupiskami sosen; kształt działki
nieregularny; dostęp komunikacyjny do drogi publicznej (drogi powiatowej) zapewniony
poprzez drogę gminną wewnętrznąDziałka nr 1/1, obr. Gralewo – obszar działki niezabudowany i niezagospodarowany; kształt
działki nieregularny; dostęp do działki drogą publiczną gminną gruntową nieutwardzoną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla działek nr 65/1, 65/2, obr. Janczewo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Santok z dnia 28.04.1999r. Nr VII/58/99
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Santok
(Dz. Urz Woj. Lub. Z 1999r., Nr 24, poz. 153). Zgodnie z ustaleniami planu działki 65/1, 65/2
wchodzą w obszar o symbolu US – teren usług sportu i rekreacji.
Dla działki 1/1, obr. Gralewo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2002r., Nr III/22/2002 w sprawie
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok (Dz. Urz. Woj.
Lub. Z 2003r., Nr 8, poz. 153). Zgodnie z ustaleniami planu działka nr 1/1, obr. Gralewo
położona jest na obszarze 1PE1; PP; PS – teren eksploatacji powierzchniowej oraz
działalności produkcyjnej i składowania.
Sposób zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona pod budowę farmy fotowoltaicznej.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uniemożliwiającego lokalizację na terenie wskazanych działek farmy fotowoltaicznej.
Gmina Santok przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie możliwości realizacji na wskazanym terenie inwestycji
związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym budowy farmy fotowoltaicznej.
3. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić po podpisaniu umowy dzierżawy, jednak
nie później niż w okresie 2 lat licząc od dnia wejścia w życie uchwały zatwierdzającej
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego fotowoltaikę. Do
czasu uzyskania pozwolenia na użytkownie farmy fotowoltaicznej Dzierżawca będzie
użytkował grunt wyłącznie na cele rolne.
4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Nieruchomość, wydzierżawiana jest zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i
budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Gmina Santok nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na
gruncie przez geodetę może dokonać organ na koszt Wydzierżawiającego.
6. Umowa dzierżawy zostanie podpisana na czas określony – 29 lat od daty podpisania
umowy.
7. Roczny czynsz dzierżawny za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania dzierżawy
do upływu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały zatwierdzającejmiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości wynosi
10 000,00 zł/rok + podatek VAT w wys. 23%.
W wyniku przetargu ustalona zostanie wysokość rocznego czynszu dzierżawnego
za 1 ha gruntu po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały
zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
Nieruchomości do zakończenia umowy.
8. Czynsz dzierżawny płatny będzie kwartalnie na podstawie wystawionej faktury Vat
płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
9. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony
w komunikacie prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen od towarów i
usług konsumpcyjnych.
10. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 10 000,00 zł za hektar/rok.
Do ostatecznej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.
11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w
wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) na konto
bankowe Gminy Santok w Lubuskim Banku Spółdzielczym Międzyrzecz nr 12
8367 0000 0400 0316 2410 0003 do dnia 27 kwietnia 2021r. z dopiskiem
„Przetarg na dzierżawę nieruchomości dz. nr 65/1, 65/2 obr. Janczewo, dz. nr 1/1
obr. Gralewo”
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet kaucji tytułem zabezpieczenia niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium
przepada na rzecz Wydzierżawiającego, pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie
wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez
niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami
dzierżawy nieruchomości.
12. Przetarg odbędzie się w dniu 06 maja 2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, sala konferencyjna, I piętro.
13. Uczestnicy mogą wziąć udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej notarialnie.
14. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji
przetargowej dokument potwierdzający jego tożsamość.
Pełnomocnik występujący w imieniu innej osoby przedkłada komisji oryginał
pełnomocnictwa (notarialnie poświadczony). W przypadku osób prawnych lub innych podmiotów należy przedłożyć dokumenty
potwierdzające status prawny tj. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub
wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku
spółki cywilnej również umowę spółki) oraz właściwe pełnomocnictwa poświadczone
notarialnie udzielone przez pozostałych wspólników spółki cywilnej.
15. Uczestnik przetargu przedstawia komisji dowód wpłaty wadium.
16. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn, przy czym informacja
o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w
formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
17. Zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy z uwagi na uzasadniony
interes publiczny.
18. Integralną częścią ogłoszenia jest wzór umowy dzierżawy, który stanowi załącznik do
niniejszego ogłoszenia przetargu.
19. Ogłoszenie o przetargu oraz wzór umowy dzierżawy umieszczone są na stronie
internetowej Urzędu Gminy Santok, BIP Urzędu Gminy Santok, tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Santok oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach położenia
nieruchomości.
20. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Santok
oraz pod nr tel. 95 728 75 25, w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Santok, dnia 01.03.2021r.
Wójt Gminy Santok
(-) Paweł Pisarek

 

http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=4441

 

Szczegóły

Powierzchnia: 89.28 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu