Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-23
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.89 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5888 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,89 ha

Powiat:ostrowski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,89 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 1445,oo PLN/rocznie/wadium 145,oo PLN do 19.09.2022/ termin przetargu 23.09.2022 godz. 10:00

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Ostrów Wielkopolski

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

o g ł a s z a  I  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Ostrów Wielkopolski

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Numer działki

 

Arkusz mapy

 

Numer księgi wieczystej

 

Obszar     w ha

 

Okres dzierżawy

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie             w planie

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego               w zł (rocznie
1. Franklinów 63/1 1 KZ1W/00057677/8 0.4478 3 lata grunt orny 131,-
2. Gutów 134 1 KZ1W/00057214/5 2.1500 3 lata grunt  orny 397,-
3. Lamki 27 1 KZ1W/00092575/0 0.9600 3 lata grunt orny 286,-
4. Lamki 28 1           KZ1W/00092575/0 0.8500 3 lata     grunt orny 262,-
5. Sobótka 866 1 KZ1W/00065861/4 0.0500 3 lata grunt orny 15,-
6. Sobótka cz.165 1 KZ1W/00057221/7 0.0200 3 lata grunt orny 12,-
7. Szczury 120 1 KZ1W/00057216/9 1.0677 3 lata grunt orny 263,-
8. Szczury cz.297 1 KZ1W/00057216/9 ca0.4300 3 lata grunt orny 106,-

Grunty przeznaczone na cele upraw polowych bez możliwości zabudowy. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać przelewem do Banku BOŚ SA O/Ostrów Wlkp. nr konta 80 1540 1173 2001 4000 1007 0009 w terminie do dnia 19 września 2022r.

I Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna nr 5, sala Nr 23, w dniu  23 września 2022r.  o godz. 1000           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty – wadium komisji przetargowej.

Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Działy III i IV  księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu musi spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), na dowód czego zobowiązany jest złożyć organizatorowi przetargu odpowiednie oświadczenia lub dokumenty najpóźniej do 19 września 2022 r. dla dzierżawionej nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wnieść  w pieniądzu w  terminie do dnia 19 września 2022 r. za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazany rachunek bankowy.

Nr BOŚ S.A. O/Ostrów Wielkopolski 80-1540-1173-2001-4000-1007-0009 w tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub odwołania przetargu, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Uczestnik, który wygra przetarg zostanie ustalony jako dzierżawca.

Wylicytowany  najwyższy czynsz dzierżawny stanowić będzie równocześnie wysokość rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości, który płatny będzie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

O terminie i miejscu podpisania umowy osoba ustalona jako dzierżawca zostanie poinformowana  po zakończeniu przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez organizatora, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna nr 5, pokój nr 13,lub tel. 62 734-62-13

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski www.ostrowwielkopolski w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski pod adresem: www.bip.ostrowwielkopolski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul. Gimnazjalnej nr 5 oraz w  sołectwach, a także opublikowane  w gazecie ”GŁOS Wielkopolski”.

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

/Piotr Kuroszczyk/

https://bip.ostrowwielkopolski.pl/?bip=2&cid=361&id=4161

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.89 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu