Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-30
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 11.10 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5852 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,10 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 11,10 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 2755,oo PLN/rocznie /wadium razem 200,oo PLN do 22.08.2022/ termin przetargu 30.08.2022 godz. 08:00

Znak: RGiFS.6845.2.2022                                                        Jeżów, dnia 27.07.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T G M I N Y J E Ż Ó W o gł a s z a publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących własność Gminy Jeżów, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LI) I B/00033861/6:

OBRĘB JEŻÓW

 1. Działka nr 422)1 0 pow. 0,79 ha;
  • w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
  • Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 4,21 q pszenicy rocznie; – Wadium wynosi 20,00 zł
  • Minimalne postąpienie wynosi 0,5q pszenicy
 2. Działka nr 298 0 pow. 1,17 ha;
  • w tym: R111b – 0,68ha, RIVa – 0,36 ha, LIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01 ha
  • Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 7,36q pszenicy rocznie; – Wadium wynosi 30,00 zł
  • Minimalne postąpienie wynosi Iq pszenicy
 3. Działka nr 683)3 0 pow. 9,1450 ha;
  • w tym: RIVa – 0,7305 ha, RIVb – 0,8279 ha, RV – 3,3855 ha, RVI – 4,2011 ha – Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 13,48q pszenicy rocznie; – Wadium wynosi 150,00 zł
  • Minimalne postąpienie wynosi 2q pszenicy

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa I o godz. 800

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 22 sierpnia 2022r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20 9288 1082 3911 3191 2000 0030.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.

Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.

Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy

dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 27 lipca 2022r. posiadają zaległości z tego tytułu.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 października 2022r. do dnia 30 września 2025r.

Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.

Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.

Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów.

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych na nieruchomościach będących przedmiotem dzierżawy. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 30 dni od dnia rozpoczęcia terminu obowiązywania umowy dzierżawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Sporządziła:

Halina Swaczyna

Urząd Gminy w Jeżowie

Tel. 46 875-53-71 wew.35

https://bip.jezow.pl/wiadomosci/15252/wiadomosc/641824/publiczny_przetarg_ustny_na_dzierzawe_nieruchomosci_rgifs6845220

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.10 ha
Województwo: łódzkie
Powiat: brzeziński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-11-13

Dodano: 17 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6373 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-10-24

Dodano: 13 października, 2023

O godzinie: 14:00

# 6365 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,94 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-11-06

Dodano: 10 października, 2023

O godzinie: 10:00

# 6358 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,69 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-09-28

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 13:00

# 6336 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 29,23 ha

Powiat: poddębicki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 16 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6330 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: zduńskowolski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-09-28

Dodano: 15 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6329 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,48 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu