Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-29
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 6.42 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5841 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,42 ha

Powiat:nakielski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 6,42 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 4250,oo PLN/rocznie /wadium 4200,oo PLN do 26.08.2022/ termin przetargu 29.08.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne niżej wymienionych nieruchomości: 1. Ślesin – działka ewidencyjna nr 161 o powierzchni 0,9259 ha (RIIIa), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00008158/7, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi – 1 800,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100) – za cały okres dzierżawy. Wadium – 600,00 złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią określono przeznaczenie dla ww. nieruchomości jako: MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług. Obciążenia: przedmiotowa działka wydzierżawiona jest do dnia 30 października 2022 r. Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 12. 2. Ślesin – działka ewidencyjna nr 471 o powierzchni 0,8900 ha (RIIIa), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00008459/7, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi – 1 800,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100) – za cały okres dzierżawy. Wadium – 600,00 złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią określono przeznaczenie dla ww. nieruchomości jako: MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług raz KDS – droga ekspresowa nr 10 – minimalna szerokość dla odcinków modernizowanych lub nowoprojektowanych – 40 m. Obciążenia: przedmiotowa działka wydzierżawiona jest do dnia 30 października 2022 r. Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2022 roku o godz. 1030 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 12. 3. Ślesin – działka ewidencyjna nr 620/2 o powierzchni 1,11 ha (RIIIb), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00019650/6, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi – 2 100,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) – za cały okres dzierżawy. Wadium – 700,00 złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią określono przeznaczenie dla ww. nieruchomości jako: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz R – produkcja rolna. Obciążenia: przedmiotowa działka wydzierżawiona jest do dnia 09 października 2022 r. Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2022 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 12. 4. Olszewka – działka ewidencyjna nr 148 o powierzchni 2,34 ha (RIIIa-2,2083 ha; RIIIb0,1049 ha; RIVb-0,0268 ha), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00008180/0, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata . Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi – 4.800,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) – za cały okres dzierżawy. Wadium – 1600,00 złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią określono przeznaczenie dla ww. nieruchomości jako: E-MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług. Obciążenia: przedmiotowa działka wydzierżawiona jest do dnia 15 października 2022 r. Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2022 roku o godz. 1130 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 12. 5. Nakło nad Notecią – działka ewidencyjna nr 196/1 o powierzchni 1,1691 ha (RIIIa-1,0085 ha; RIIIb-0,1606 ha), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00018517/5, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata . Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi – 2 200,00 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) – za cały okres dzierżawy. Wadium – 700,00 złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią określono przeznaczenie dla ww. nieruchomości jako: KDS – droga ekspresowa nr 10 – minimalna szerokość dla odcinków modernizowanych lub nowoprojektowanych – 40 m. Obciążenia: przedmiotowa działka wydzierżawiona jest do dnia 30 października 2022 r. Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2022 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 12 . Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w określonej wyżej wysokości na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią numer 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020 BS Nakło nad Notecią, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2022 roku, wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu, w tut. Urzędzie ul. Ks. P. Skargi 6, pokój nr 6, najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2022 roku. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na wydzierżawienie nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenie. Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą zawarcia umowy jest opłacenie wylicytowanego czynszu dzierżawnego najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 6 lub telefonicznie pod numerem: 52 386-79-50. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.naklo.pl oraz prasie lokalnej.

https://bip.gmina-naklo.pl/przetarg-nieruchomosci/2520/ogloszenie-burmistrza-miasta-i-gminy-naklo-nad-notecia-z-dnia-12-lipca-2022-roku-w-sprawie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.42 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu