Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-09
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 8.39 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5780 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,39 ha

Powiat:śremski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę 9 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,39 ha/ użytek RIV,Ws/ czynsz wywoławczy razem 2790,oo PLN/rocznie/wadium razem 510,oo PLN do 03.08.2022/ termin przetargu 09.08.2022 godz. 09:00

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY DOLSK

 

OGŁASZA

 

w dniu 9 i 10 sierpnia 2022 roku w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przetargi na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne, stanowiących mienie gminne:

  • przetarg ustny nieograniczony:
Lp.  Nr działki ewidencyjnej  Obręb geodez. Nr księgi wieczystej Pow. Przeznacz. Okres dzierżawy Cena wyw. czynszu Minimalne postąpienie Wys. wadium Termin i godzina przetargu
1. 90/2 Błażejewo KW

PO1M/00024874/2

0,4841 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

2,36 q

 

0,02 q 40 zł 9.08.2022 godz. 9:00
2. 91/2 i część działki

91/5

Błażejewo KW

PO1M/00029619/2

1,3330 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

2,07 q 0,02 q 40 zł 9.08.2022 godz.10:00
3. 35 (część)

 

 

Mełpin KW

PO1M/00017338/1

1,4035 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

4,90 q 0,05 q 90 zł 9.08.2022 godz.11:00
4. 19/3

 

Mełpin KW

PO1M/00024800/3

1,1080 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

3,87 q

 

0,04 q 70 zł 9.08.2022 godz.12:00
5. 105

 

Międzychód KW

PO1M/00017340/8

0,5120 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

2,40 q

 

0,02 q 40 zł 9.08.2022 godz.13:00
6. 27/2

 

Międzychód KW

PO1M/00017340/8

 

0,5380 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

2,60 q

 

0,03 q 50 zł 10.08.2022 godz.9:00
7. 19/1

 

Nowieczek KW

PO1M/00017340/8

1,7850 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

3,49 q

 

0,03 q 70 zł 10.08.2022 godz.10:00
8. część działki

20/4

 

Nowieczek KW

PO1M/00015313/6

0,7311 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

2,92 q

 

0,03 q 50 zł 10.08.2022 godz.11:00
9. 162

 

 

Wieszczyczyn KW

PO1M/00024869/4

0,5340 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

3,47 q

 

0,03 q 60 zł 10.08.2022 godz.12:00

 

  • przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich nieruchomości:
Lp.  Nr działki ewidencyjnej  Obręb geodez. Nr księgi wieczystej Pow. Przeznacz. Okres dzierżawy Cena wyw. czynszu Minimalne postąpienie Wysokość wadium Termin i godzina przetargu
1. 340/4 Małachowo KW

PO1M/00029622/6

1,1874 cele rolne 1.09.2022

31.08.2024

7,72 q 0,08 150 zł 10.08.2022 godz.13:00

 

Działki zapisane są w w/w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla w/w działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin wnoszenia opłat: I rata do 31.08. za pierwsze półrocze i II rata do 15.02. za drugie półrocze.

Przetargi na działki przeprowadza się w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego, z  zaokrągleniem w górę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w w/w wysokości na konto Gminy Dolsk nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2022 r. (środa) z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na dzierżawę danego nr i obrębu działki np. przetarg na działkę nr … w Błażejewie.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 

Termin zawarcia umowy dzierżawy wyznacza się na dzień  24 sierpnia 2022 r.

 

Wadium podlegać będzie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a osobie, która uzyskała prawo do dzierżawy gruntu – po podpisaniu umowy dzierżawy.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy  we wskazanym terminie, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, na stronie internetowej www.dolsk.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach w miejscowościach sołeckich, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 17,  tel. 61 28-25-001 wew. 43.

 

 

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Dolsk

/-/ mgr Barbara Wierzbińska

 

 http://www.bip.dolsk.pl/index.php?dok=dok.gospodarka_nieruchomosciami.ogloszenia_o_przetargach.przetarg_01_22

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.39 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: śremski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu