Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-21
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 11.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5726 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,51 ha

Powiat:tczewski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 11,51 ha/ użytek RIII,RIV/czynsz wywoławczy 16000,oo PLN/rocznie/wadium 20000,oo PLN do 14.06.2022/ termin przetargu 21.06.2022 godz. 13:00

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 1300 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę pod uprawy rolne nieruchomości stanowiącewłasność Gminy Miejskiej Tczew.

 

L.p. Położenie nieruchomości

 

 

Oznaczenie geodezyjne

 

Pow. w ha Opis nieruchom.

i sposób

zagospodaro wania

Forma oddania nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość wadium
 

1.

Tczew,  ul. Bartosza

Głowackiego/ul. Ks. Władysława Młyńskiego/al.

Solidarności

GD1T/00002515/2  

 

Grunt oddany

w dzierżawę

pod uprawy rolne

 

Dzierżawa

/umowa dzierżawy na czas

nieoznaczony  od dnia

1 listopada 2022 r./

 

16 000,00 zł brutto

rocznie

Czynsz roczny płatny do 31.10.

każdego roku trwania umowy

 

20 000,00 zł brutto

 

wadium zalicza się na poczet czynszu

za pierwszy okres płatności

cz. dz. 60/9

obręb 12

0,7255 [RIVa 0,1617; RIVb 0,5638]
cz.dz. 60/11

obręb 12

2,7832 [RIIIb 0,0887; RIVa 2,1186; RIVb

0,3956; RVI 0,1803]

GD1T/00056380/9
dz. 60/10

obręb 12

0,2233 [RIVa 0,0606; RIVb 0,1627]
GD1T/00006477/1
cz. dz. 351

obręb 13

0,5155 [RIIIb]
GD1T/00056380/9
dz. 352/1

obręb 13

0,3083 [RIVa]
GD1T/00016414/5
cz. dz. 352/2    obręb 13 6,9598 [RIIIb 3,3263; RIVa 3,6335]
Razem 11,5156

 

Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego Nr 68 1240 1242 1111 0010

0225 0598 PeKaO  SA I oddział Gdańsk. Wadiummusi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia14  czerwca 2022 r. (włącznie).Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, a także odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania (KRS lub CEIDG) wymaga formy pisemnej. Dokumenty te należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 • Uczestnik przetargu winien legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz posiadać dowód wpłaty wadium. Przystąpienie do przetargu równoznaczne jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość o umiarkowanym i znacznym nachyleniu. Dzierżawa pod uprawy rolne. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość częściowo ma przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną,  a także pod pas drogowy. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza się możliwość dotychczasowego (pod uprawy rolne) sposobu korzystania z nieruchomości do czasu jej zagospodarowania zgodnego z planem.

 

 • Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 390/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew:

 • Waloryzację stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości dokonuje się w przypadku wzrostu cen raz w roku w terminie do końca kwietnia, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
 • Waloryzację stawek Prezydent wprowadza jednostronnym pisemnym powiadomieniem dzierżawcy, bez konieczności wypowiadania warunków umowy.
 • W przypadku gdy różnica pomiędzy rocznym czynszem zwaloryzowanym zgodnie z ust. 1 a czynszem dotychczasowym nie przekracza kwoty 50 zł, waloryzacji w danym roku nie przeprowadza się. W takim przypadku waloryzacji dokonuje się w roku kolejnym, biorąc pod uwagę sumę wskaźnika cen towarów i usług za ostatnie dwa lata.

 

 • Nieruchomość objęta jest umowami dzierżaw, które są w okresie wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia upływa w dniu 31.10.2022 r. Pod powierzchnią działek nr 60/10, obręb 12 i  nr 352/1, obręb 13, na głębokości ok. 1 metra biegnie gazociąg DN 200.

 

 • Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępniania przedmiotu dzierżawy wszystkim służbom, gestorom mediów i innym podmiotom, w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia osób lub szkody na mieniu, jak również w przypadku konieczność dokonania napraw, konserwacji lub modernizacji sieci przez ich gestorów lub podmioty działające na ich zlecenie.

 

 • Osoba wyłoniona jako dzierżawca zobowiązana będzie do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego komisji przetargowej. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

 

 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ogólnokrajowych procedur bezpieczeństwa, określonych w odrębnych przepisach oraz przestrzegania szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie, określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tczewa, obowiązujących w czasie przeprowadzania przetargu.

 

 • Niezależnie od podanych powyżej informacji, przystępujący do przetargu odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy dzierżawy leży w całości po stronie dzierżawcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

Zwycięzcą przetargu zostaje oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu.

Przed zawarciem umowy zwycięzca przetargu wpłaca kaucję w wysokości trzykrotności ustalonego czynszu jako zabezpieczenie wykonania umowy.

Jednocześnie zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 pod nr tel. (58) 77-59-366, (58) 77-59-436.

 

Prezydent Miasta

 

Mirosław Pobłocki

 

 

 

https://bip.tczew.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/631219/ogloszenie_prezydenta_miasta_tczewa_dotyczace_nieruchomosci_stan

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.51 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: tczewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-04-28

Dodano: 2 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6112 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 4,37 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-03-10

Dodano: 7 lutego, 2023

O godzinie: 10:00

# 6086 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,05 ha

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu