Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-14
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 7.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5672 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 7,54 ha

Powiat:bialski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 7,54 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy 2EF/czynsz wywoławczy 92.773,oo PLN brutto/ rocznie/ wadium  9.277oo PLN do 07.06.2022/ termin przetargu 14.06.2022 godz. 11:00

Pierwszy ustny , nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisznice położonej w Wisznice Kolonia pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Data ogłoszenia

2022-05-09

Termin składania ofert

2022-06-14 11:00

Treść

1.Przedmiotem przetargu jest dzierżawa  , na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wisznice położonej w obrębie ewidencyjnym Wisznice Kolonia oznaczonej numerem   955/1 pow.8,1692 ha , w części o pow. 7,5425 ha pod  budowę elektrowni fotowoltaicznej.

2.Dla nieruchomości tej VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej prowadzi księgę wieczystą NR LU1B/00134784/8.

3.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznice przedmiotowa działka na części o pow. 7,5425 ha znajduje się w terenach fotowoltaicznych  oznaczonych symbolem  2EF , 3EF , 4EF.

  1. Przedmiotowa działka jest wolna od obciążeń i ograniczeń.

5.Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego  ustalam na kwotę 92.773,00 zł brutto w wymiarze rocznym. Cena zawiera  podatek VAT.

6.Wysokość postąpienia w przetargu ustalą jego uczestnicy , przy czym nie może być niższa niż 930,00 zł

7.Czynsz ustalony w przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku ,w tym  że za rok 2022 w terminie miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy , liczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy.

8.W okresie przygotowawczym (tj. do czasu uzyskania pozwolenia na budowę  maksymalnie do 1 roku od zawarcia umowy dzierżawy wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynosić 20% wylicytowanej wysokości czynszu. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do opłaty podatkowej w/w nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek.

9.Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych , począwszy od 1 stycznia 2023 r.

10.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.9.277,30 zł.  , należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wisznicach Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie  20  8055 0006 0000 1355 2000 0012 w terminie do 7 czerwca 2022 r.   z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości pod budowę elektrowni fotowoltaicznej”.

Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej tak aby w dniu 7 czerwca 2022 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby , których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

11.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są  posiadać  oryginał  i kserokopię  odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej  Ewidencji i Informacji  o  Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

12,Przetarg odbędzie się w dniu  14 czerwca 2022 r. o godz.  1100  w Urzędzie Gminy Wisznice ul. Rynek  35 sala  konferencyjna pokój nr 101 I piętro.

13.Wadium  wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zakwalifikowaną jako Dzierżawca , zostanie  zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego , natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu , na rachunki bankowe , z których dokonano wpłat.

14.Umowa dzierżawy z uczestnikiem , który wygrał przetarg zostanie zawarta w terminie do 30 czerwca 2022 r.

  1. Uchylenie się osoby , która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy w terminie wskazanym w punkcie 14 spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od jej  zawarcia  , a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

16.Więcej informacji  można uzyskać w Referacie Inwestycji , Budownictwa ii Mienia Gminnego  Urzędu Gminy pokój nr 208 , II piętro Tel 83 – 3782033.

17.Wójt Gminy Wisznice zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

18.Podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wisznicach , w prasie oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Wisznice.

https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=98&p1=szczegoly&p2=80017

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 7.54 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: bialski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6543 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,52 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6542 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,77 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-07

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:30

# 6518 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,37 ha

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:15

# 6517 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,28 ha

Powiat: lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu