Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-08
O godzinie: 08:20
Powierzchnia: 1.82 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5642 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,82 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,82 ha/ użytek  RIII,PsIII /czynsz wywoławczy  743,oo PLN/rocznie/wadium 743,oo PLN do 01.06.2022/ termin przetargu 08.06.2022 godz. 08:20

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę
nieruchomości gruntowych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Orkana, stanowiących
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonych jako działki nr 10/2, nr 14/2, nr 14/3 w obrębie
nr 24 Poniatów o łącznej powierzchni 1,8239 ha, z przeznaczeniem na cele rolne użytek RIIIb,PsIII
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych
została ustalona na kwotę 742,76 zł.
Dla wskazanych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z którym działka oznaczona numerem 10/2 obręb 24 Poniatów
położona jest na terenie oznaczonym symbolem C.22 RU – użytki zielone. Działka oznaczona
numerem 14/2 i działka numer 14/3 położone są na terenie oznaczonym symbolem C.22 oraz
C.21 MN/MW/U – użytki zielone, teren zabudowy mieszkaniowej.
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 8:20.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż
osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza
przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu
przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia
działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w
niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 01.06.2022 r. wadium
w wysokości 742,76 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów
Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem
„Wadium na przetarg – działki nr 10/2, 14/2, 14/3 obręb nr 24 Poniatów”
).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych
uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg
zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104,
tel.74 66 55 227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

Data wywieszenia : 27.04.2022 r.

 

 

https://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2409/37665/prezydent-miasta-walbrzycha-oglasza-pierwszy-ustny-przetarg-nieograniczony-na-ustalenie-rocznego-czynszu-za-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-walbrzychu-przy-ulicy-orkana-stanowiacych-wlasnosc-gminy-walbrzych-oznaczonych-jako-dzialki-nr-10-2-nr-14-2-nr-14-3-w-obrebie-nr-24-poniatow-o-lacznej-powierzchni-1-8239-ha-z-przeznaczeniem-na-cele-rolne

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.82 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-13

Dodano: 18 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6566 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6539 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu