Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.47 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5592 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,47 ha

Powiat:przeworski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,47 ha/ użytek RV,RVI/cena wywoławcza 45000,oo PLN/wadium 4500,oo PLN do 09.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 10:00

WÓJT GMIN

ADAMÓWKA

woj podkarpackée OGŁOSZENIE O PRZETARGU

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021. poz. 1372 ze zm.), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j- Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014 poz. 1490),

WÓJT GMINY ADAMÓWKA OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamówka położonych w miejscowości:

– Dobcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

91/3 0 pow. 2,47 ha, użytek RV,RVI zapisanej w KW PR2R/00007851/7 obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu, w pasie gruntu o szerokości 4 metry, biegnącym od granicy z działką nr 105 (droga publiczna) poprzez działkę numer 91/3 położoną w Dobczy do granicy z działką numer 91/1 położoną w Dobczy, cena wywoławcza 45 000,00 zł, wadium w kwocie 4 500,00 zł, – Majdan Sieniawski oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

2813 0 pow. 1,02 ha, zapisanej w PR2R/00003046/3 nieobciążonej prawem osób trzecich, cena wywoławcza 53 400 zł, wadium w kwocie 5 400,00 zł, ,

1038/1 0 pow. 0,65 ha, zapisanej w KW PR2R/00018607/2 nieobciążonej prawem osób trzecich, cena wywoławcza 31 200,00 zł, wadium w kwocie 3 200,00 zł.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. IOQQ w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka sala narad pok. nr 5
 • Na w/w działki nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wymaganego wadium, które należy wpłacić przelewem w złotych w terminie do dnia 09.05.2022 r. do godz. 14-Q-g na rachunek BS Rzeszów O/Sieniawa nr 10 9162 1010 2003 1500 0303 0004. Wymagana kwota winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej w dniu 09.05.2022 r.
 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości i dowód w płaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu, zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzający status tej osoby prawnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2017 poz. 2278).

 • Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym, granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków. W przypadku potrzeby wznowienia granic danej nieruchomości, kupujący zleci wykonanie tej czynności na własny koszt.
 • Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał wlicza się na poczet ceny sprzedaży, natomiast pozostali oferenci otrzymają jego zwrot niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
 • Wpłacone wadium przepada w przypadku niedojścia do zawarcia aktu notarialnego z winy nabywcy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty sądowe i notarialne). Uczestnik może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Adamówka w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
 • Wójt Gminy Adamówka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.
 • Szczegółowe informacje, można uzyskać w Urzędzie Gminy Adamówka pok. Nr 24 codziennie w godzinach pracy urzędu do dnia przetargu.

Adamówka dnia 06.04.2022 r

                              WÓJT  GM INY

Edward Jarmuziewicz

Ogłoszenie zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Adamówce,
 2. Tablice ogłoszeń wsi Dobcza i Majdan Sieniawski,
 3. Strona internetowa Gminy Adamówka — http://www.adamowka. l/qmina/kateqoria/przetarqi/
 4. BIP Urzędu Gminy Adamówka: http://www.adamowka.pl/bip
 5. Dziennik „Super Nowośc/’,
 6. a/a

https://www.adamowka.pl/bip/index.php?page=position.php&id=775&grp=19

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.47 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przeworski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu