Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-09
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.58 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5580 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,58 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,58 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 321,oo PLN/rocznie/wadium 65,oo PLN do 02.05.2022/ termin przetargu 09.05.2022 godz. 10:00

GN.6845.11.2021.GN1                                                         Wągrowiec, 11 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i 7 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213)

STAROSTA WĄGROWIECKI

ogłasza

pierwszy przetarg ustnynieograniczony na wydzierżawienienieruchomości rolnej położonej w Damasławku gmina Damasławek, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 152/1 o powierzchni 0,5811 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00061244/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu – Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta ze zwycięzcą przetargu na czas nieokreślony.

Na przeprowadzenie przetargu zgodę wyraził Wojewoda Wielkopolski w Zarządzeniunr 100/2022z dnia 8 marca 2022 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnegozostała ustalona na kwotę 321,55 zł– na podstawie zarządzenia nr Or.0050.76.2014 Wójta Gminy Damasławek z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek. Kwota czynszu w wysokości 321,55 zł została otrzymana w wyniku pomnożenia kwoty 650 zł przez powierzchnię 0,4947 ha, która odpowiada części działki nr 152/1, na której występują grunty orne klasy III b.

Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie, do dnia 30 września każdego roku, na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego.

 

Przetarg odbędzie siędnia 9 maja 2022 roku o godzinie 1000 w sali nr 110w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki 15.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 64,31 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy), w pieniądzu do dnia 2 maja 2022 roku (liczy się data wpływu na konto) na rachunek bankowy:

Powiat Wągrowiecki

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

nr 86 1020 4027 0000 1902 1361 6174 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby, dodatkowo pełnomocnictwo (prawidłowo opłacone).

W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022. W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone wpłacającym w terminie do 3 (trzech) dni, licząc od dnia zakończenia przetargu.

Osobie, która wygrała przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu nie zwróci wpłaconego wadium.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów – zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami).

 

Na podstawie §6 ust. 1 i ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu a także na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz Urzędu Gminy Damasławek.

 

 

https://www.bip.wagrowiec.pl/366,ogloszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.58 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-12

Dodano: 21 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6663 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 18,37 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 17 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6657 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6655 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,33 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6654 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,92 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6648 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,18 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-01

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6641 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,98 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu