Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-21
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 230.28 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5576 dzierżawa gruntu rolnego pow. 230,28 ha

Powiat:słupski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 21 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 230,28 ha/ użytek ŁIV,ŁV/ czynsz wywoławczy razem 253308,oo PLN/rocznie/wadium 50661,oo PLN do 21.04.2022/ termin składania ofert 21.04.2022 godz. 15:00

Smołdzino, dnia 12.04.2022.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego z siedzibą w Smołdzinie, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomościrolnychpołożonych w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, w celu wykonywania zabiegów ochronnych.

Podstawy prawne:

 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84.),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012r., poz. 868),
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933)
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz.2260, z 2018 r. poz. 1669, 2159 oraz z 2019 r. poz. 730.).
 1. DANE KONTAKTOWE SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 2. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl tel. 59-8117204, 59-8117339 fax. 59-8117509 www.slowinskipn.pl,www.bip.slowinskipn.pl

      II.         PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiot przetargu stanowią grunty rolne położone w obrębie nieleśnych ekosystemów lądowych, pogrupowane w kompleksy dzierżawne, wskazane w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 • OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA Dzierżawa w celu wykonywania zabiegów ochronnych w postaci wykosu/wypasu. Szczegółowe zadania dla danego kompleksu zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

V.      TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (czas trwania umowy)

Umowy dzierżawy nieruchomości rolnych zawarte zostaną na okres od dnia podpisaniaumowy do 31.03.2027r.

 

1/1      VI.        WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie zaoferowanej opłacie rocznej określonej w najkorzystniejszej ofercie. Wysokość opłaty rocznej musi być wyższa od ceny wywoławczej brutto, wskazanej dla danego kompleksu w załączniku nr 1.

VII.               TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

W 2022r. roczny czynsz dzierżawny należy zapłacić w terminie 14 dni od podpisania umowy. Coroczny czynsz dzierżawny należy wpłacać za każdy rok dzierżawny z góry w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kolejnego roku dzierżawnego lub w terminie zadeklarowanym w ofercie tj. 30 lub 60 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku dzierżawnego, zgodnie ze złożoną ofertą. Za rok dzierżawny uznaje się okres dwunastu miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Czynsz dzierżawny za ostatni rok dzierżawny zostanie rozliczony proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

VIII.           ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

W latach 2023-2026 opłata roczna wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

IX.          WADIUM

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej za dany kompleks w wysokości wskazanej dla danego kompleksu. Wysokość wadium zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Wadium należy wpłacić do dnia 04.2022. Środki muszą wpłynąć na rachunek Słowińskiego Parku Narodowego do wskazanego terminu.
 3. Formy płatności wadium:
  1. przelewem na rachunek bankowy Słowińskiego Parku Narodowego w

Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku o nr 46 1130 1121

0006 5599 6690 0001

 1. przy wpłacie wadium należy podać tytuł wpłaty „Dzierżawa nieruchomości rolnej kompleks nr …. ”. Wadium należy wpłacić odrębniena każdy kompleks.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od:
  1. odstąpienia od przetargu,
  2. zamknięcia przetargu,
  3. unieważnienia przetargu,
  4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet rocznego czynszu dzierżawnego w 2022r.

      X.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć w terminie do 04.2022r. do godz. 15.00 w sekretariacie w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, w zamkniętej kopercie z napisem : „Oferta – dzierżawa nieruchomości rolnych. Nie otwierać przed dniem 26.04.2022r., przed godz. 08.30”
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.2022r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego (dawne Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego ) w Smołdzinie, ul. Mostnika 1.
 3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT
 4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3.
 5. Wydzierżawiający dopuszcza złożenie ofert na dowolną ilość kompleksów, z tym, że oferta może zawierać wyłącznie jedną cenę na dany kompleks.
 6. Do oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium.

XII.             KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Najkorzystniejsza oferta, która uzyska największą liczbę punktów, wyliczoną wg poniższych zasad i kryterium:

 • Cena ofertowa brutto: 90
 • Termin płatności czynszu dzierżawnego: 10

Razem: 100%

Cena ofertowa oznacza roczny czynsz dzierżawny, który Dzierżawca płacił będzie za każdy rok dzierżawny.

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

 1. Kryterium „cena”:
 2. Kryterium „termin płatności czynszu dzierżawnego”
Termin płatności czynszu dzierżawnego* Liczba punktów
wymagany 14 dni od daty rozpoczęcia kolejnego roku dzierżawnego 0 pkt
 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku dzierżawnego 5 pkt
 60 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku dzierżawnego 10 pkt

W zadeklarowanym terminie Dzierżawca płacił będzie czynsz za drugi rok dzierżawny ikolejne lata dzierżawne.

*Gdy termin płatności wypada w dzień świąteczny, to dniem płatności jest dzień następny.

 • INNE POSTANOWIENIA.
  1. Przed rozpoczęciem przetargu (otwarciem ofert) Dyrektor Parku może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
  2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, wyznaczona przez dyrektora parku narodowego.
  3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:
   1. nie odpowiada warunkom przetargu;
   2. została złożona po wyznaczonym terminie;
   3. nie zawiera danych, o których mowa w § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra

Środowiska wskazanego na wstępie lub dane nie są kompletne,

 1. do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;
 2. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.
 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty, w tym przypadku:
  1. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt. 4 o terminie licytacji oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
  2. w licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznej opłaty z tytułu dzierżawy, powyżej podanej najwyższej wysokości opłaty rocznej z tytułu dzierżawy, zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% opłaty rocznej.
 2. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełniła warunków przetargu.
 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dotyczącej rozporządzenia nieruchomością. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 5. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla dyrektora parku, a jeden dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
 6. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. Dyrektor parku narodowego zawiadamia osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 10, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • TERMIN W JAKIM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku – od 1000 do 1430 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zespołem Ochrony Ekosystemów Lądowych SPN, (59) 8489115 lub (59) 8489140.

XV.            ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem dyrektora parku do Ministra Klimatu i Środowiska.
 3. W przypadku złożenia skargi, Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności zawiązane z rozporządzeniem nieruchomością rolną.
 4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania za niezasadną, Dyrektor SPN podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w swojej siedzibie oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Słowińskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 Grunty rolne przeznaczone do dzierżawy położone w obrębie nieleśnych ekosystemów lądowych.
 • Załącznik nr 2          Szczegółowe informacje o przeznaczeniu kompleksów stanowiących przedmiot dzierżawy nieruchomości rolnej.
 • Załącznik nr 3          Formularz ofertowy.
 • Załącznik nr 4          Wzór umowy dzierżawy nieruchomości rolnej z załącznikami.
 • 5576 słowiński wykaz

https://bip.slowinskipn.pl/m,19,dzierzawy.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 230.28 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu