Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 10:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 8.21 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5562 sprzedaż gruntu leśnego i zbiornika wodnego pow. 8,21 ha

Powiat:żagański
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego 3,78 ha oraz zbiornika wodnego 4,29 ha/ pow. razem 8,21 ha/ użytek Ls,Ws/cena wywoławcza 214000,oo PLN/wadium 21400,oo PLN do 13.05.2022/ termin przetargu 18.05.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Żagań ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łozy

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Łozy gmina Zagań oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka nr 338/4 0 pow. 8,2134 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2022 r. o godzinie 10.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9.

Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta Nr ZGI G/00045803/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowią użytki gruntowe: LS- lasy o pow. 0, 1337 ha, K- użytki kopalne o pow. 3,7888 ha oraz Ws- gunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o pow. 4,2909 ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Zagań nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. Zgodnie z kierunkami rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań” uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Żagań nr XIX/ 141/20 z dnia 17.06.2020 r. działka nr 33 8/4 położona jest w strefie produkcji rolnej — grunty rolne i łąki bez prawa zabudowy oraz tereny wód powierzchniowych.

Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.

Nieruchomość stanowi teren niezabudowany o nieregularnym kształcie, w części zadrzewiony, w części są to grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz wyrobiska po wydobywaniu kopalin.

W obrębie działki znajduje się stanowisko archeologiczne.

Działka posiada dostęp do drogi gminnej.

Zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Zagań z dnia 18 stycznia 2022 r. nieruchomość została wyznaczona do sprzedaży.

Przedmiotowa działka nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 1 1 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) i jej nabywcą nie musi być włącznie rolnik indywidualny.

Cena nieruchomości określona została na kwotę 214.000,00 zł.

Wadium zostało ustalone w wysokości 10% ceny wywoławczej co stanowi 21.400,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu (PLN) najpóźniej do dnia 13.05.2022 r., w kasie Urzędu Gminy Zagań lub na rachunek bankowy Gminy Zagań w Santander Bank 1 Oddział w Żaganiu, pl. Wolności 6. o nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 ze wskazaniem w tytule wpłaty wadium położenia i nr działki oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, RtöŤý przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Zagań w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Do ceny nieruchomości nie dolicza się podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 106).

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 12.04.2022 r. — nikt nie wpłacił wadium.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Opłaty związane z kupnem ponosi kupujący.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wójt Gminy Zagań zastrzega się prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Žaganiu ul. Armii Krajowej 9, tel. 068 458 48 12.

Zagań, dnia 14.04.2https://bip.gminazagan.pl/przetargi/29/185/Lozy_gmina_Zagan_oznaczona_numerem_ewidencyjnym_jako_dzialka_nr_338_2F4_o_pow__8_2C2134_ha/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.21 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żagański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu