Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-29
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.78 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5557 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,78 ha

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow.  3,78 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy  3052,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 29.04.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie nadleśnictwa z przeznaczeniem na cele rolne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
  1. Imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta.
  2. Numer telefonu oraz adres e-mail (nieobowiązkowy).
  3. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza.
  4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na dzierżawę gruntu rolnego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej.
  6. Oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (załącznik nr 2).
 2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony. Umowa zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
 4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Srokowo, zn. spr.: SA.2217.25.2022” w sekretariacie nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Srokowo, ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo,  w terminie do dnia 29.04.2022 do godz. 10:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.04.2022 o godz. 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Srokowo.

 1. Kryterium wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu rocznego rozpatrywana dla poszczególnych gruntów rolnych zawartych w ofercie.

  1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 1. Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu,
  3. Komisja przetargowa odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
 2. Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 3. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
  1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  2. Oferta nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę.
  3. Oferta zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
  4. Oferta została złożona przez oferenta, który posiadał lub posiada zaległości finansowe wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 4. O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
 5. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Srokowo w terminie  do 21 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyniku przetargu.
 6. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy gruntu rolnego przez oferenta, który wygrał przetarg, w terminie określonym w punkcie 12, Komisja przetargowa wybierze kolejną, najkorzystniejszą ofertę w celu podpisania umowy dzierżawy.
 7. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia przetargowego jest  Krzysztof Paderewski tel. 89 7534029 w godzinach 7:00 – 15:00.
 8. Regulamin oraz formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa:https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-srokowo/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

Zatwierdził:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo

Zenon Piotrowicz

 

 

 

Dane osobowe

Zgodnie  z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,

informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Srokowo, o tym że:

 1. Zarządzającym udostępnionymi informacjami – Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Srokowo,z siedzibą w miejscowości Srokowo, ul. Leśna 1, 11 – 420 Srokowo,
  telefon numer 89 753 40 43, fax. numer 89 753 42 61adres e-mail: srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi są: Patryk Makowski adres e-mail: iod@comp-net.pl
 3. Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:
 • wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności;
 • prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu
 • zatrudnienia;
 • realizacji umów cywilnoprawnych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 6 ust.1 pkt 3 RODO;

 1. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo, to: marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej;
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;
 3. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;
 4. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. e RODO);
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte działania;
 7. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Administrator Danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż ten, na który została wyrażona zgoda;
 11. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

 

Monitoring

Zgodnie z RODO oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że Nadleśnictwo Srokowo, z siedzibą w Srokowie, ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa. Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.

Wykaz gruntów do dzierżawy

 

L.p. Gmina Obręb ewid. Numer ewid. działki Leśnictwo Oddział Rodzaj użytku Klasa gleby Pow.

działki

(ha)

Wywoławcza wartość rocznego czynszu dzierżawnego za

1 rok dzierżawy*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Barciany Silginy 3305/4 Zielone 305a00 „cz” R IIIA 2,3100 3051,82 zł
2 Barciany Silginy 3305/4 Zielone 305a00 „cz” R IIIB 1,4700

 

* Wywoławcza wartość rocznego czynszu dzierżawnego za 1 rok dzierżawy została określona na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-srokowo/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.78 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: kętrzyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu